پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مطالبه خسارت، اشخاص ثالث

شرکت ورشکسته طلبي دارند بايد ظرف دو ماه به اداره تصفيه مراجعه و مراتب را اعلام دارند و در صورت عدم مراجعه اداره تصفيه از قبول آن خودداري مي‌کند مگر عذر موجهي براي تاًخير خود داشته باشد يا اينکه اداره تصفيه توسط محاکم مجبور به قبول اسناد شده باشد.قانون گذار ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحلال شرکت، اشخاص ثالث، حقوق تجارت

شرکت ورشکسته است مي‌توان صدور حکم ورشکستگي آن را از دادگاه تقاضا کرد. در اين صورت تصفيه امور شرکت و تقسيم دارايي مطابق مقررات مربوط به ورشکستگي انجام خواهد شد. (م 203 ل.ا.ق.ت). 5- حق شرکاء نسبت به دارايي شرکت مانند دوره عمل شرکت حق ديني است نه حق عيني ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحلال شرکت، اشخاص ثالث، سهامداران

تقاضا کند”. بنابه مراتب فوق، بستانکار بدون وثيقه پس از ارسال اظهارنامه رسمي به مخاطب مذکور در عبارت فراز ماده 815 يعني مجمع عمومي و عدم حصول نتيجه، مي تواند از طريق دادگاه راه ادغام شرکت را تا اخذ وثيقه کافي مسدود نمايد. چنانچه طلبکاران، دارندگان اوراق مشارکت باشند، لايحه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، جبران خسارت، انحلال شرکت

ديون چيزي باقي بماند قابل تقسيم بين شرکاء است. همين نتيجه گيري در خصوص استقلال دارايي شرکت هاي تجاري در حقوق انگليس وجود دارد و حقوقدانان اين کشور نيز به آنها اشاره کرده اند. نتيجه ديگر آن که طلبکاران شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و به همين دليل ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحلال شرکت، سهامداران، عام و خاص

آنان فقط حق توقيف سهم ا لشرکه يا سهام بدهکاران خود را به اجرا درخواهند آورد. البته در صورتي که شرکت تحت هر عنوان قانوني وجوهي را به شرکاء خود اختصاص داده باشند حق تامين آن نيز محفوظ مي ماند. بند اول: عدم امکان معرفي اموال شرکت در قبال بدهي ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بهره بردار، انحلال شرکت، حقوق طلبکاران

همواره در مد نظر است قرارداد بين شرکا اهميت خود را تا پايان مدت شرکت حفظ مي نمايد، در صورتي که در شرکت هاي سهامي و شرکت هاي با مسئوليت محدود که شخصيت شرکا مورد نظر نيست، فقط در موقع تاسيس شرکت قرارداد بين شرکا اهميت داشته و مي توان ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، جبران خسارت، اوراق قرضه

2- مدير مسئول جبران ضرر و زيان وارده به سهامداران، اشخاص ثالثي که در اثر عمل او وارد شده است و موجبات بطلان عمليات و تصميمات شرکت شده است مي‌باشند. ماده 273 لايحه قانوني 1347 مقرر مي‌دارد.” در صورت صدور حکم قطعي به بطلان شرکت يا بطلان عمليات و تصميمات ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، جبران خسارت، صاحبان سهام

شرکت شود ماندن ساير شرکاء به نسبت سرمايه‌اي که در شرکت گذاشته مسئول خواهد بود و در مقابل قروض شرکت از قبل از ورود مسئوليت دارد. بنابراين شريک جديد هم مسئول قروض قبل از ورود و هم بعد از ورود خواهد بود و اگر شرط خلاف کرده باشند اين قرار ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، قانون کار، جبران خسارات

آن‌ها شخصا مسئوليت پيدا کرده بايد از اموال و دارايي خويش پاسخگوي زيان‌هاي وارده باشد. اما هيچکس نمي‌تواند حتي از طريق نمايندگي براي ديگري مسئوليت مدني بطور مستقيم ايجاد کند بعبارت ديگر در حاليکه ايجاد تعهدات قراردادي براي اصيل از طريق تاسيس نمايندگي امکان‌پذير است اما ايجاد مسئوليت مدني حتي ادامه مطلب…