پایان نامه با واژه های کلیدی سطح معنادار، اندازه شرکت

ل است1390Profit7337.29651.54440.5410.211نرمال است1391Profit731.846917.32561.0010.0675نرمال استتجمعيProfit360.71171.41.1211.055نرمال است 4-3-5- آزمون نرمال بودن براي اندازه شرکت نتايج اجراي آزمون کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) برروي داده ها(4-9) آمده، با مقايسه سطح معناداري داده‌هاي اوليه با خطاي 05/0 فرض H0 قبول مي‌شود. يعني توزيع داده‌ها نرمال مي‌باشد؛ نمودار هيستوگرام در شکل(4-8) نيز مويد همين مطلب است. در اين ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی سطح معنادار، اندازه شرکت، نرم افزار

ري مناسب، كه با روش تحقيق، نوع متغيرها و… سازگاري دارد، دادههاي جمعآوري شده را دستهبندي و تجزيه و تحليل نمايند و در نهايت فرضيههايي را كه تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت كردهاند در بوته آزمايش (آزمون) قرار دهد و تكليف آنها را روشن كند و سرانجام ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار

از: رويكردهاي فردگرايانه و طبيعت گرايانه(42). كاربرد اين دو رويكرد منجر به توسعه دو دسته از روش‌هاي تحقيق شده است كه عبارتند از: روشهاي كمي و كيفي(43)، اين دو دسته ازروش‌هامكمل يكديگربوده و براي شناخت پديده‌ها مي‌توانند توأماً مورد استفاده قرار گيرند(بازرگان، 1377، ص77). در كلي‌ترين تقسيم‌بندي، روش تحقيق را ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی اندازه شرکت، ارزش بازار، عدم تقارن

انجام گرفته رفتار هزينهها در سطوح مختلف تغيير درآمد فروش را مورد بررسي قرار داده است و نتايج آن به شرح زير است: 1. هزينههاي توزيع و فروش و عمومي و اداري و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته در سطح پايين تغيير درآمد فروش چسبنده نيستند. 2. ميزان چسبندگي ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی بازده مورد انتظار، صاحبان سهام، اوراق قرضه

توليدات وجود دارد و حتي بازار صادراتي نيز دارند. در مقابل برخي صنايع بازار فروش لغزنده و بي ثباتي دارند كه اين موضوع نيز نوسان بالقوه بازدهي آنها و افزايش ريسك را در پي دارد و افزايش ريسك موجب افزايش نرخ بازده مورد انتظار و نهايتاً افزايش هزينه سرمايه خواهد ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی بازده مورد انتظار، سهامداران، بازده مورد انتظار سهامدار

تقريبى محاسبه مي شود. براي محاسبه هزينه سرمايه يك شركت، بايد هزينه سرمايه اقلام خاص سرمايه آن شركت شامل هزينه بدهي ها، سهام عادي، سهام ممتاز و سود انباشته را محاسبه كرد. از آنجا كه در اين تحقيق صرفاً هزينه سهام عادي مدنظر است لذا از پرداختن به بقيه موارد ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی سهامداران، ثروت سهامداران، ارزش شرکت

شرکت ازمعدود کسـان? است کهازارزش واقع? دارا??ها و فرصتهاي رشـد آن آگاه? دارد و سرما?هگذاران برونسازمان?، دربهتر?ن حالت، تنها قادرند حدسها?? درا?ن زم?نه بـزنند. بنابـرا?ن، اگـر مد?ـران قصد انتشار و فروش ســهام شــرکت را داشــته باشــند، ســرما?هگــذاران بـرون سـازمان? با?ـد ا?ـن پرسـش را مطرح کنند که “چــرا؟”. دربســ?اري ازمــوارد، مد?ــران ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی استقراض، انتشار سهام، سهامداران

دارد. همچن?ن، برخ? از شرکتها به تقس?م سود تما?ل دارند، بعض? خواهان افزا?ش سرما?ه از محل سود انباشتهاند و تعدادي ن?ز به هر دو گرا?ش دارند. درا?نجا، برايروشنشدن ب?شتر موضوع و قبل از پرداختن به الگوهاي د?گر، دو مثال در زم?ن? اهم?ت بالقو? نقش زمان در تصم?مگ?ر?هاي تأم?ن مال? م?آور?م. ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی صاحبان سهام، ارزش شرکت، حقوق صاحبان سهام

تعداد دفعات تجديد نظر در پيش بيني با هزينه سهام عادي مورد آزمون تجربي قرار گيرد، لذا در ادامه ادبيات و مفاهيم بنيادي مربوط به هزينه سرمايه به طور اعم و هزينه سهام عادي به طور اخص، خطاي پيش بيني سود و تعداد دفعات تجديد نظر در پيش بيني و ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار، سهامداران

ا را در نظر گرفت با توجه به تحقيق ويرسمي(2011) وقتي پاداش مديران به طور نسبي بالا مي باشد مديران داراي انگيزه بيشتري مي باشند تا بتوانند در زماني که فروش کاهش مي يابد به همان نسبت هم هزينه هاي توزيع و فروش را کاهش دهند يا به عبارت ديگر ادامه مطلب…