ل است
1390
Profit
73
37.2965
1.5444
0.541
0.211
نرمال است
1391
Profit
73
1.8469
17.3256
1.001
0.0675
نرمال است
تجمعي
Profit
360
.7117
1.41
.1211
.055
نرمال است

4-3-5- آزمون نرمال بودن براي اندازه شرکت
نتايج اجراي آزمون کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) برروي داده ها(4-9) آمده، با مقايسه سطح معناداري داده‌هاي اوليه با خطاي 05/0 فرض H0 قبول مي‌شود. يعني توزيع داده‌ها نرمال مي‌باشد؛ نمودار هيستوگرام در شکل(4-8) نيز مويد همين مطلب است. در اين مدل جهت نرمال نمودن داده‌ها به جاي داده‌هاي اوليه از Ln(V) استفاده شده است.

نمودار 4-8- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه

جدول 4-9- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
SIZE
73
14.8310
2.2156
3.1423
0.088
نرمال است
1388
SIZE
73
24.5626
4.256
2.3351
0.094
نرمال است
1389
SIZE
73
11.5643
5.5545
1.3219
0.1338
نرمال است
1390
SIZE
73
16.3415
1.4241
1.3131
0.6444
نرمال است
1391
SIZE
73
21.2314
2.244
3.0477
0.7413
نرمال است
تجمعي
SIZE
360
1.8469
17.3256
1.106
0.183
نرمال است

4-3-6- آزمون نرمال بودن براي متغير کنترلي (MTB)
نتايج اجراي آزمون کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) برروي داده ها(4-10) آمده، با مقايسه سطح معناداري داده‌هاي اوليه با خطاي 05/0 فرض H0 در مدل يك رد مي‌شود. يعني توزيع داده‌ها نرمال نمي‌باشد؛ نمودار هيستوگرام در شکل(4-8) نيز مويد همين مطلب است. در اين مدل جهت نرمال نمودن داده‌ها به جاي داده‌هاي اوليه از Ln(V) استفاده شده است.

نمودار 4-9- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه

جدول 4-10- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
MTB
73
1.45
13.242
1.101
0.000
نرمال نيست
1388
MTB
73
17.31
22.571
1.40
0.000
نرمال نيست
1389
MTB
73
1.41
21.41
1.02
0.001
نرمال نيست
1390
MTB
73
4.34
43.41
1.20
0.000
نرمال نيست
1391
MTB
73
21.80
12.31
1.040
0.002
نرمال نيست
تجمعي
MTB
360
.541
1.102
.1401
.0000
نرمال نيست

با اجراي مجدد آزمون و با توجه به نتايج جدول(4-11) مشاهده مي‌گردد که مقدار سطح معناداري داده‌هاي اوليه که ازآنها لگاريتم طبيعي(Ln(V)) گرفته شده بيشتراز05/0 مي‌باشد؛ درنتيجه با اطمينان 95/0 فرض H0 پذيرفته مي‌شود و داده‌ها از توزيع نرمال برخوردار مي‌باشند. نمودارهيستوگرام شکل(4-9) نيز مويد همين مطلب است.

نمودار 4-10- نمودار هيستوگرام لگاريتم(Ln)داده ها

جدول 4-11- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
MTB
73
24.5626
4.256
2.3351
0.064
نرمال است
1388
MTB
73
11.5643
5.5545
1.3219
0.158
نرمال است
1389
MTB
73
16.3415
1.4241
1.3131
0.646
نرمال است
1390
MTB
73
21.2314
2.244
3.0477
0.743
نرمال است
1391
MTB
73
1.8469
17.3256
1.001
0.0675
نرمال است
تجمعي
MTB
360
2.2
1.4
1.4
0.072
نرمال است

4-3-7- آزمون نرمال بودن براي متغير کنترلي (Tang)
نتايج اجراي آزمون کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) برروي داده ها(4-12) آمده، با مقايسه سطح معناداري داده‌هاي اوليه با خطاي 05/0 فرض H0 رد مي‌شود. يعني توزيع داده‌ها نرمال نمي‌باشد؛ نمودار هيستوگرام در شکل(4-10) نيز مويد همين مطلب است. در اين مدل جهت نرمال نمودن داده‌ها به جاي داده‌هاي اوليه از Ln(V) استفاده شده است.

نمودار 4-11- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه

جدول 4-12- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
Tang
73
1.21
23.45
1.12
0.000
نرمال نيست
1388
Tang
73
7.31
32.45
1.32
0.000
نرمال نيست
1389
Tang
73
1.5
83.04
1.56
0.000
نرمال نيست
1390
Tang
73
4.9
87.78
1.32
0.000
نرمال نيست
1391
Tang
73
6.87
78.98
1.32
0.000
نرمال نيست
تجمعي
Tang
360
.171
021.1
01.14
0.000
نرمال نيست

با اجراي مجدد آزمون و با توجه به نتايج جدول(4-13) مشاهده مي‌گردد که مقدار سطح معناداري داده‌هاي اوليه که ازآنها لگاريتم طبيعي(Ln(V)) گرفته شده بيشتراز05/0 مي‌باشد؛ درنتيجه با اطمينان 95/0 فرض H0 پذيرفته مي‌شود و داده‌ها از توزيع نرمال برخوردار مي‌باشند. نمودارهيستوگرام شکل(4-10) نيز مويد همين مطلب است.

نمودار 4-12- نمودار هيستوگرام لگاريتم(Ln)داده ها

جدول 4-13- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
Tang
73
44.5266
2.22076
1.0455
0.065
نرمال است
1388
Tang
73
31.5213
1.5799
0.3459
0.104
نرمال است
1389
Tang
73
0.5213
1.5799
0.449
0.348
نرمال است
1390
Tang
73
0.3655
5.4168
0.950
0.084
نرمال است
1391
Tang
73
0.2965
1. 4473
0.919
0.124
نرمال است
تجمعي
Tang
360
0.5213
1.654
0.591
0.089
نرمال است

4-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها
4-4-1- آزمون فرضيه اول، سوم و پنجم تحقيق (مدل اول)
الف) آزمون F ليمر مدل رگرسيون چندمتغيره اول
به منظور گزينش يكي از روش هاي داده هاي تابلويي يا داده هاي تلفيقي، از آماره F ليمر استفاده مي شود. به عبارت ديگر، آماره آزمون F ليمر تعيين مي كند كه عرض از مبدأ جداگانه براي هر يك از شركت ها وجود دادرد يا خير؟ در آزمون F ليمر، فرضيه صفر بيانگر يكسان بودن عرض از مبدأ ها (داده هاي تلفيقي) و فرضيه مقابل، نشانگر ناهمساني عرض از مبدأها (داده هاي تابلويي) است. بدين ترتيب، در صورت رد فرضيه صفر، روش داده هاي تابلويي پذيرفته مي شود.

جدول 4-14- آزمون F ليمر

Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.

Cross-section F
3.660448
(71,283)
0.0000

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

C
0.555033
0.065489
8.475229
0.0000
INFLEX
-0.395015
0.033130
-11.92314
0.0000
PROFIT
-5.69E-07
1.04E-07
-5.443886
0.0000
SIZE
0.023116
0.004611
5.013584
0.0000
MTB
-0.003188
0.007628
-0.417941
0.6762
TANG
-0.089283
0.027136
-3.290218
0.0011

Weighted Statistics

R-squared
0.394122
Mean dependent var
1.060870
Adjusted R-squared
0.385564
S.D. dependent var
0.815229
S.E. of regression
0.138331
Sum squared resid
6.773951
F-statistic
46.05517
Durbin-Watson stat
1.386688
Prob(F-statistic)
0.000000

Unweighted Statistics

R-squared
0.184484
Mean dependent var
0.762464
Sum squared resid
5.226094
Durbin-Watson stat
1.780534

با توجه به نتايج جدول فوق؛ مقدار احتمال آماره F (0001/0) مي باشد كه فرض صفر رد شده و داده هاي تابلويي مناسب تشخيص داده مي شود.

ب) آزمون هاسمن مدل رگرسيون چندمتغيره اول
اگر پس از آزمون F ليمر، فرضيه صفر رد شده باشد، اين پرسش مطرح مي شود كه رابطه را مي توان در قالب كدام يك از روش هاي آثار ثابت و يا آثار تصادفي، بررسي كرد؟ آزمون هاسمن اين موضوع را مشخص مي كند. فرضيه صفر (روش آثار تصادفي) در اين آزمون به اين معني است كه ارتباطي بين جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغيرهاي توضيحي وجود ندارد و از يكديگر مستقل هستند. در حالي كه، فرضيه مقابل روش آثار ثابت به اين معني است كه بين جزء اخلال موردنظر و متغير توضيحي همبستگي وجود دارد. در صورت رد فرضيه صفر از روش آثار ثابت و در غير اين صورت روش آثار تصادفي استفاده مي شود.

جدول 4-15- آزمون هاسمن مدل رگرسيون
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.

Cross-section random
20.187510
5
0.0012

Variable
Fixed
Random
Var(Diff.)
Prob.

INFLEX
-0.292241
-0.308069
0.000344
0.3936
PROFIT
-0.000001
-0.000000
0.000000
0.0796
SIZE
0.019523
0.021010
0.000013
0.6803
MTB
-0.038937
-0.036308
0.000037
0.6670
TANG
0.013007
-0.049450
0.000358
0.0010

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

C
0.595008
0.094988
6.264050
0.0000
INFLEX
-0.292241
0.043518
-6.715448
0.0000
PROFIT
-6.04E-07
1.38E-07
-4.363103
0.0000
SIZE
0.019523
0.006619
2.949572
0.0034
MTB
-0.038937
0.012296
-3.166742
0.0017
TANG
0.013007
0.039082
0.332808
0.7395

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared
0.426425
Mean dependent var
0.762464
Adjusted R-squared
0.272390
S.D. dependent var
0.133606
S.E. of regression
0.113966
Akaike info criterion
-1.318717
Sum squared resid
3.675659
Schwarz criterion
-0.487522
Log likelihood
314.3690
Hannan-Quinn criter.
-0.988218
F-statistic
2.768375
Durbin-Watson stat
2.372040
Prob(F-statistic)
0.000000

بدين ترتيب، با توجه به نتايج جدول فوق، در سطح اطمينان 95 درصد فرضيه صفر (روش آثار تصادفي) رد مي شود و برازش رگرسيون از طريق روش آثارثابت برآورد خواهد گرديد.
ج) آزمون فرضيه اول

جدول 4-16- نتايج حاصل از مدل اول بصورت تجمعي
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید