ري مناسب، كه با روش تحقيق، نوع متغيرها و… سازگاري دارد، دادههاي جمعآوري شده را دستهبندي و تجزيه و تحليل نمايند و در نهايت فرضيههايي را كه تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت كردهاند در بوته آزمايش (آزمون) قرار دهد و تكليف آنها را روشن كند و سرانجام بتواند پاسخ يا راه حلي براي پرسشي كه تحقيق (تلاشي سيستماتيك براي به دست آوردن آن بود) بيابد (خاكي،303،1384). دراين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع‌آوري شده و آزمون فرضيه‌ها ازروش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده مي‌شود. در روش‌هاي توصيفي، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهاي آمار توصيفي نظير شاخص‌هاي مرکزي و پراکندگي، به توصيف داده‌هاي تحقيق پرداخته شود تا اين امر به شفافيت موضوع کمک کند. از روشهاي آماري استنباطي نيز جهت آزمون فرضيه‌ها استفاده مي‌کنيم.
همانطور که قبلا توضيح داده شد اطلاعات لازم براي آزمون فرضيههاي تحقيق، از منابع مختلفي از جمله لوح فشرده شرکت اطلاع رساني بورس، سايت بورس و نرم افزار ره آورد نوين، استخراج شده که پس ازانتقال به صفحه گسترده EXCEL مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضيه، به تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده ازنرم افزار SPSS مي‌پردازيم. براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها از تحليل رگرسيون و هبستگي استفاده ميشود. بدان معنا كه ابتدا اطلاعات مورد نياز براي انجام آزمون محاسبه و سپس آزمونهاي رگرسيون براي مطالعه تاثير انعطاف پذيري هزينه ها بر ساختار سرمايه ، که در اين تحقيق اهرم مالي بازار و دفتر مد نظر است، مورد آزمون قرار گرفت.

4-2-آمار توصيفي
همانطور که توضيح داده شد در روش‌هاي توصيفي، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهاي آمار توصيفي نظير شاخص‌هاي مرکزي و پراکندگي، به توصيف داده‌هاي تحقيق پرداخته شود تا اين امر به شفافيت موضوع کمک کند.
آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق براي مدل که شامل اهرم مالي دفتري و بازار، انعطاف پذيري هزينه ها، سودآوري، اندازه شرکت و دو متغير کنترلي (MTB) و Tangدرجدول (4-1)آورده شده است.

جدول 4-1- آمار توصيفي داده‌هاي تحقيق
شاخص اماري
متغيرها
مشاهدات
حداقل
حداکثر
ميانگين
انحراف معيار
دامنه تغييرات
چولگي
خطاي ضريب چولگي
کشيدگي
خطاي ضريب کشيدگي
اهرم مالي دفتري
360
.16
.99
.7625
.13361
.82
-1.280
.129
2.350
.256
اهرم مالي بازار
360
.03
1.00
.5440
.22960
.97
-.164
.129
-.746
.256
عدم انعطاف پذيري
360
.00
1.00
.1081
.15923
1.00
4.933
.129
24.935
.256
سودآوري
360
-59.99
771.53
21.459
65.1667
831.52
6.741
.129
59.488
.256
اندازه شرکت
360
11.31
17.13
13.6965
1.28092
5.81
.394
.129
-.407
.256
MTB
360
.77
6.33
1.4998
.62644
5.56
2.618
.129
11.648
.256
Tang
360
.00
.89
.2354
.18112
.89
1.325
.129
1.843
.256

4-3- آزمون نرمال بودن داده‌هاي وابسته
نتايج مدل رگرسيون زماني مي‌تواند اعتبار داشته باشدکه پيش فرض‌هاي بکارگيري آن برقرار باشد.يکي ازاين پيش فرض‌ها، نرمال بودن متغيرهاي تحقيق مي‌باشد. براي آزمون نرمال بودن داده‌ها ازآزمون کولموگوروف- اسميرنوف47(K-S)استفاده شده است. فرض صفروفرض مقابل به صورت زير است:
H0 :توزيع داده‌ها نرمال مي‌باشد
H1: توزيع داده‌ها نرمال نمي‌باشد

4-3-1- آزمون نرمال بودن براي اهرم مالي دفتري
نتايج اجراي آزمون کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) برروي داده ها(4-2) آمده، با مقايسه سطح معناداري داده‌هاي اوليه با خطاي 05/0 فرض H0 رد مي‌شود. يعني توزيع داده‌ها نرمال نمي‌باشد؛ نمودار هيستوگرام در شکل(4-1) نيز مويد همين مطلب است. در اين مدل جهت نرمال نمودن داده‌ها به جاي داده‌هاي اوليه از Ln(V) استفاده شده است.

نمودار 4-1- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه

جدول 4-2- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
Lev Book
73
5.3066
19.20726
3.085
0.000
نرمال نيست
1388
Lev Book
73
6.3220
14.59791
1.449
0.000
نرمال نيست
1389
Lev Book
73
4.2645
15.4681
2.950
0.000
نرمال نيست
1390
Lev Book
73
6.0529
17.4743
2.919
0.000
نرمال نيست
1391
Lev Book
73
5.2126
18.2236
2.098
0.000
نرمال نيست
تجمعي
Lev Book
360
2.7855
11.52732
7.198
0.000
نرمال نيست

با اجراي مجدد آزمون و با توجه به نتايج جدول(4-3) مشاهده مي‌گردد که مقدار سطح معناداري داده‌هاي اوليه که ازآنها لگاريتم طبيعي(Ln(V)) گرفته شده بيشتراز05/0 مي‌باشد؛ درنتيجه با اطمينان 95/0 فرض H0 پذيرفته مي‌شود و داده‌ها از توزيع نرمال برخوردار مي‌باشند. نمودارهيستوگرام شکل(4-2) نيز مويد همين مطلب است.

نمودار 4-2- نمودار هيستوگرام لگاريتم((Ln داده‌ها

جدول 4-3- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
Lev Book
73
0.5266
1.22076
0.085
0.517
نرمال است
1388
Lev Book
73
0.5213
1.5799
0.449
0.618
نرمال است
1389
Lev Book
73
0.3655
5.4168
0.950
0.914
نرمال است
1390
Lev Book
73
0.2965
1. 4473
0.919
0.214
نرمال است
1391
Lev Book
73
1.8469
17.3256
1.001
0.321
نرمال است
تجمعي
Lev Book
360
.7326
1.11952
1.236
094.
نرمال است

4-3-2- آزمون نرمال بودن براي اهرم مالي بازار
نتايج اجراي آزمون کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) برروي داده ها(4-4) آمده، با مقايسه سطح معناداري داده‌هاي اوليه با خطاي 05/0 فرض H0 قبول مي‌شود. يعني توزيع داده‌ها نرمال مي‌باشد؛ نمودار هيستوگرام در شکل(4-3) نيز مويد همين مطلب است. در اين مدل جهت نرمال نمودن داده‌ها به جاي داده‌هاي اوليه از Ln(V) استفاده شده است.

نمودار 4-3- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه

جدول 4-4- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
Lev Market
73
0.8550
1.0356
0.993
0.546
نرمال است
1388
Lev Market
73
0.5266
1.22076
0.085
0.465
نرمال است
1389
Lev Market
73
0.5213
1.5799
0.449
0.348
نرمال است
1390
Lev Market
73
0.3655
5.4168
0.950
0.084
نرمال است
1391
Lev Market
73
0.2965
1. 4473
0.919
0.124
نرمال است
تجمعي
Lev Market
360
0.8550
1.0356
0.322
0.954
نرمال است

4-3-3- آزمون نرمال بودن براي عدم انعطاف پذيري هزينه ها
نتايج اجراي آزمون کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) برروي داده ها(4-5) آمده، با مقايسه سطح معناداري داده‌هاي اوليه با خطاي 05/0 فرض H0 رد مي‌شود. يعني توزيع داده‌ها نرمال نمي‌باشد؛ نمودار هيستوگرام در شکل(4-4) نيز مويد همين مطلب است. در اين مدل جهت نرمال نمودن داده‌ها به جاي داده‌هاي اوليه از Ln(V) استفاده شده است.

نمودار 4-4- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه

جدول 4-5- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
InFlex
73
15.5743
9.22760
20.034-
0.000
نرمال نيست
1388
InFlex
73
14.5752
6.5979
10.349
0.020
نرمال نيست
1389
InFlex
73
22.8513
8. 1648
1.640
0.000
نرمال نيست
1390
InFlex
73
30.8657
2.4054
3.679
0.002
نرمال نيست
1391
InFlex
73
1.847
1.3256
1.0554
0.000
نرمال نيست
تجمعي
InFlex
360
.7326
1.15192
.1282
.000
نرمال نيست

با اجراي مجدد آزمون و با توجه به نتايج جدول(4-6) مشاهده مي‌گردد که مقدار سطح معناداري داده‌هاي اوليه که ازآنها لگاريتم طبيعي(Ln(V)) گرفته شده بيشتراز05/0 مي‌باشد؛ درنتيجه با اطمينان 95/0 فرض H0 پذيرفته مي‌شود و داده‌ها از توزيع نرمال برخوردار مي‌باشند. نمودارهيستوگرام شکل(4-7) نيز مويد همين مطلب است.

نمودار 4-5- نمودار هيستوگرام لگاريتم(Ln داده‌ها)

جدول 4-6- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
InFlex
73
0.5266
0.22076
0.0545
0.0865
نرمال است
1388
InFlex
73
0.5213
0.5799
0.3459
0.1048
نرمال است
1389
InFlex
73
0.3655
1.4168
0.5230
0.664
نرمال است
1390
InFlex
73
0.2965
0.1254
0.0995
0.524
نرمال است
1391
InFlex
73
1.8469
17.3256
1.001
0.0675
نرمال است
تجمعي
InFlex
360
.786
41.87
1.1582
.091
نرمال است

4-3-4- آزمون نرمال بودن براي سودآوري
نتايج اجراي آزمون کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) برروي داده ها(4-7) آمده، با مقايسه سطح معناداري داده‌هاي اوليه با خطاي 05/0 فرض H0 رد مي‌شود. يعني توزيع داده‌ها نرمال نمي‌باشد؛ نمودار هيستوگرام در شکل(4-6) نيز مويد همين مطلب است. در اين مدل جهت نرمال نمودن داده‌ها به جاي داده‌هاي اوليه از Ln(V) استفاده شده است.

نمودار 4-6- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه

جدول 4-7- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
Profit
73
0.8581
3.20726
3.085
0.000
نرمال نيست
1388
Profit
73
0.3920
0.59791
1.449
0.000
نرمال نيست
1389
Profit
73
0.2465
1.4681
2.950
0.000
نرمال نيست
1390
Profit
73
0.3539
0.4743
0.919
0.000
نرمال نيست
1391
Profit
73
1.847
1.3256
1.0784
0.000
نرمال نيست
تجمعي
Profit
360
.7326
1.15192
.1003
.000
نرمال نيست

با اجراي مجدد آزمون و با توجه به نتايج جدول(4-8) مشاهده مي‌گردد که مقدار سطح معناداري داده‌هاي اوليه که ازآنها لگاريتم طبيعي(Ln(V)) گرفته شده بيشتراز05/0 مي‌باشد؛ درنتيجه با اطمينان 95/0 فرض H0 پذيرفته مي‌شود و داده‌ها از توزيع نرمال برخوردار مي‌باشند. نمودارهيستوگرام شکل(4-7) نيز مويد همين مطلب است.

نمودار 4-7- نمودار هيستوگرام لگاريتم(Ln داده‌ها)

جدول 4-8- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S)
سال
متغير
تعداد
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال
نتيجه

ميانگين
انحراف معيار
آمارهي Z
Sig

1387
Profit
73
44.5266
2.22076
1.0455
0.065
نرمال است
1388
Profit
73
31.5213
1.5799
0.3459
0.104
نرمال است
1389
Profit
73
12.3655
3.4168
0.311
0.264
نرما

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید