ايرج. بررسي تجربي رفتار چسبندگي هزينه ها در بورس اوراق.102-85 :62 ؛ بهادار تهران. بررسيهاي حسابداري و حسابرسي 1389
18- نمازي، محمد؛ دواني پور، ايرج.(1389). بررسي تجربي رفتار چسبندگي هزينه ها در بورس اوراق بهادار تهران، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي. دوره 17 ، شماره62 صص 85 -102.
19- نوروش ايرج، صادقيان آژيري قادر. تحقيقي پيرامون محتواي اط?عاتي اعداد حسابداري در گزارشگري درون سازماني، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي.144-134 :27و 26 ؛1378 وبهار 1377 زمستان
20- ولك، داد و ترني (1387)، تئوري حسابداري، ‌علي پارسائيان، انتشارات ترمه، تهران

منابع لاتين
1- Accounting Review; 85 (4): 1441-1471.
2- Anderson M, Banker R, Huang R, Janakiraman S. Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG & A Costs. Journal of Accounting, Auditing & Finance 2007; 22(1): 1- 28.
3- Anderson M, Banker R, Janakiraman S. Are Selling, General, andAdministrative Costs ‘Sticky’?. Journal of Accounting Research 2003;41: 47-63.
4- Anderson M. C, Banker R, Huang R, Janakiraman S. Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Costs, Journal of Accounting, Auditing & Finance 2007; 22(1): 1- 28.
5- Anderson S, Lanen W. Understanding Cost Management: What Can We Learn from the Evidence on Sticky Costs?”. Working Paper, Rice University, University of Michigan 2007.
6- Anderson, M. C, Banker R, Janakiraman S. Are Selling, General and Administrative Costs “Sticky”?. Journal of Accounting Research 2003; 41(1): 47- 63.
7- Anderson, M. C, Banker, R and Janakiraman, S.2003. Are Selling, General and Administrative Costs “Sticky”?. Journal of Accounting Research;41(1): 47- 63.
8- Balakrishnan R, Gruca T. Cost Stickiness and Core Competency: A Note. Working Paper, The University of Iowa; 2008.
9- Balakrishnan R, Gruca T. Cost Stickiness and Core Competency: A Note Working Paper, The University of Iowa 2008.
10- Balakrishnan R, M. J Petersen, N. S. Soderstrom. Does Capacity Utilization Affect the “Stickiness” of Cost?”, Journal of Accounting, Auditing and Finance 2004; 19(3): 283- 299.
11- Balakrishnan, R. Petersen, M, J and Soderstrom , S.2004. Does Capacity Utilization Affect the “Stickiness” of Cost?”, Journal of Accounting,Auditing and Finance; 19(3): 283- 299.
12- Banker R, Chen L. Predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness. The Accounting Review 2006;
13- Banker R, Chen L. Predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness, The Accounting Review 2006; 81(2): 285-307.
14- Banker R, Ciftci M, Mashruwala R. Managerial Optimism and Cost Behavior. Working paper, Temple University; 2011.
15- Banker, R. Ciftci, M and. Mashruwala, R. 2011. Managerial Optimism and Cost Behavior. Working paper, Temple University.
16- Calleja K, Steliaros M, Thomas D. A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons, Management Accounting Research 2006; 17(2): 127- 140.
17- Calleja K, Steliaros M, Thomas D.C. A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research 2006; 17(2): 127- 140.
18- Calleja, K. Steliaros, M and Thomas, D, A. 2006. Note on Cost Stickiness: SomeInternational Comparisons, Management Accounting Research;17(2): 127- 140.
19- Chen C, Lu H, Sougiannis T. Managerial Empire Building, Corporate Governance and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and dministrative Costs, AAA Management Accounting Section (MAS) Meeting Paper 2008.
20- Chen, C. Lu, H and Sougiannis, T. 2008. Managerial Empire Building, Corporate Governance and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and dministrative Costs, AAA Management Accounting Section (MAS) Meeting Paper.
21- Cooper R, Kaplan R. S. Cost & Effect – Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston 1998a.
22- Cooper R, Kaplan R. S. The Design of Cost Management Systems – Text and Cases (2nd ed), Prentice Hall Inc., New Jersey 1998b.
23- Garrison R. H, Noreen E. W. Contabilidade Gerencial. Rio de Janeiro: LTC 2001.
24- Gul, Ferdinand A, Sidney Leung & Bin Srinidhi(2000), The Effect of Investment Opportunity Set and Debt Level on Earnings-Returns Relationship and the Pricing of Discretionary Accruals, Department of Accountancy City University of Hong Kong, http://papers.ssrn.com /paper.taf? abstract_id = 236080
25- Hilton R. Managerial Accounting. New York: McGraw-Hill 1997.
26- Horngren C. T, Foster G, Datar S. M. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 9. Ed Rio de Janeiro: LTC 2008.
27- Ingram R, Albright T and Hill J. Managerial Accounting: Information for Decisions. Cincinnati: South-Western 1997.
28- Ken Y. Chen, Randal J. Elder&Shengmin Hung (2008), The Investment Opportunity Set and Earnings Management: Evidence from the Role of Controlling Shareholders, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id =1266431
29- Medeiros, O, R Costa, P, S. 2004. Cost Stickiness in Brazilian Firms, Availableat SSRN: http://ssrn.com/abstract=632365.
30- Medeiros. O. R, Costa. P. S. Cost Stickiness in Brazilian Firms, Available at SSRN 2004: http://ssrn.com/abstract=632365.
31- Noreen E, N. Soderstrom. The Accuracy of Proportional Cost Models: Evidence from Hospital Service Departments, Review of Accounting Studies 1997; 2: 89-114.
32- Subramaniam C, Weidenmier M. Additional Evidence on the Sticky Behaviour of Costs, Working Paper, Texas Christian University 2003.
33- Tim Adam &Vidhan K. Goyal (2006), The Investment Opportunity Set and its Proxy Variables :Theory and Evidence , M.I.T. – Sloan School of Management & Hong Kong University of Science, http://deepblue.lib. umich.edu/bitstream/ 2027.42/
Weiss, D. 2010.Cost behavior and analysts’ earnings forecasts. The

Abstract
Financial manager by choosing debt levels (especially long-term debt) in their portfolio, not only internally but also affect the performance of their ratio (capital structure or financial leverage or financial structure, called a negligible quantity) on foreign investors in the company, is also effective. In fact, the choice of capital structure, both firm value and financial risk by affecting the company. On the one hand, and the mortgage rate long-term debt in portfolio companies could be a good opportunity for the company to become profitable, especially when the loan is low cost, provided.
According to the results of the first and second hypothesis test, we concluded that the lack of flexibility costs could affect the capital structure of the company. What is the significance of the impact of the lack of flexibility on the cost of financial leverage financial leverage based on book value rather than market prices. It discusses the results of studies in foreign countries (Clara et al, 2008) are consistent and indirectly confirms the results Kordestani and Mortazavi (1391) is. The third and fourth hypotheses with regard to the independent variables (firm size) can affect the method of financing. This relationship (between firm size and financial leverage based on book value, there is a significant relationship) can already be guessed. Based on the theoretical reliability of this size that can be effective.The capital structure is affected by several variables such as the size of the company. According to the results of the third and fourth hypotheses, the financial leverage based on book value, which could have a stronger relationship with firm size. In simple terms, the financial leverage based on book value, which can further be influenced by firm size. These results are consistent with similar studies of internal (Sinai, Rezayian, 1391) and external (Rajan and Zyngls (1995) and Boone and Danbvlt (2000)) is. Assumptions about the results of the fifth and sixth, when the independent variable (profitability) in the domain of variables in the domain of interest income and capital and financing, the capital structure and financial leverage is a measure of the expected inverse relationship is observed. The results also suggest that it is important debts are assessed by the capital structure, corporate profitability negatively correlated with that of the show.

1- Clara Xiaoling Chen
2capital adjustment cost
3- Anderson & Lanen
4 -Mediros & Costa
5 -Garison & Noreen
6 -Horengren et al
7 -Noreen & Sodersteram
8 -Salvator
9 -Garrison & Noreen
10-Cost object
11 -Time horizon
12 -Relevant range
13 -Lipe
14 -Stulz
1- Treasury bill rate
2- Idiosyncratic risk
3- Market risk
4- Mutual funds
5- Fama, E. and K. French. 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of financial Economics 33: 3-56.
6- Easley, D. , and M. O,Hara. 2004. Information and the cost of capital. Journal of Finance 59: 1553-1583.
1- Niemi, Antti. 2005. Earnings quality and its country-specific implications for market value. working paper. Helsinki School of Economics.
2- رحماني نصرآبادي، محمد، (1387)، “عوامل مؤثر بر دقت سود پيش بيني شده توسط شرکت ها”، رساله کارشناسي ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادي و دارايي.
1- رشيديان، سمانه، (1388)، “بررسي تأثير بخش 340 استاندارد حسابرسي (رسيدگي به اطلاعات مالي آتي) بر کيفيت سود پيش بيني شده”، رساله کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، دانشکده مديريت و حسابداري.
24 Signaling
1- Principle of substitution
2- Pratt, Shannon P. Cost of Capital: Estimation and Application. John wiley. New Jersey. (2002).
3- Ibbotson Associates. Cost of Capital Workshop. Chapter 1. p. 7. Ibbotson Associates.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید