از: رويكردهاي فردگرايانه و طبيعت گرايانه(42). كاربرد اين دو رويكرد منجر به توسعه دو دسته از روش‌هاي تحقيق شده است كه عبارتند از: روشهاي كمي و كيفي(43)، اين دو دسته ازروش‌هامكمل يكديگربوده و براي شناخت پديده‌ها مي‌توانند توأماً مورد استفاده قرار گيرند(بازرگان، 1377، ص77). در كلي‌ترين تقسيم‌بندي، روش تحقيق را كتابخانه‌اي و ميداني در نظر گرفته‌اند كه در تحقيق حاضر از هر دو اين روش‌ها استفاده خواهد شد. بر اين اساس ابتدا جوانب و موضوعات مطالعاتي مربوط به موضوع تحقيق در قالب مرور ادبيات موضوعي تحقيق مورد بررسي و تشريح قرار خواهند گرفت سپس با استفاده از مطالعات کتابخانه اي نسبت به جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات به منظور شناخت رابطه بين اين متغيرها اقدام خواهد شد.
پژوهشها را از نظر هدف به سه دسته تحقيق بنيادي، تحقيق کاربردي و تحقيق و توسعه تقسيم ميکنند که تحقيق حاضر از نوع کاربردي محسوب ميشود. هدف تحقيقات کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد عملي دانش هدايت ميشوند.

3-4-1- قلمرو موضوعي تحقيق
موضوع بررسي ساختار هزينهها وساختار سرمايه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراين قلمرو موضوع بحث حاضر در برگيرنده ساختار و رفتار هزينه ها از يک طرف و و ساختار سرمايه و تصميمات و اقدامات مرتبط با آن از طرف ديگر مي باشد.

3-4-1-1- قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني تحقيق شامل يک دوره زماني پنج ساله براساس صورتهاي مالي سالهاي 1386 الي 1390 شرکتهاي برگزيده ميباشد. البته با توجه به اين که براي آزمون فرضيه هاي تحقيق نياز به محاسبه تغييرات سال (t) نسبت به سال (t-1) ميباشد؛ براي محاسبه برخي متغيرها نيازمند اطلاعات سال 1385 نيز مي‌باشيم.

3-4-1-2- قلمرو مکاني تحقيق
با توجه به نقش مهم و حياتي بازار سرمايه در اقتصاد کشورها و همچنين جوان بودن ادبيات مربوط به بازار سرمايه و ساير موارد مهم مطرح شده در تحقيق، قلمرو مکاني تحقيق بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد.

3-5- گردآوري داده‌ها
اطلاعات لازم جهت انجام تحقيقات کاربردي به روشهاي متفاوتي انجام مي گيرد. از انجا که داده هاي مورد نياز به دو بخش تئوريک (داده هاي لازم براي ادبيات و پيشينه تحقيق) و عملي (که داده هاي مربوط به متغيير ها هستند) تقسيم مي شوند، از منابع متفاوتي براي گردآوري آنها استفاده مي شود. در تحقيق حاضر جهت گردآوري داده‌هاي تئوريک از منابع کتابخانه‌اي شامل کتاب‌ها و مقالات معتبر علمي چاپ شده درمجلات داخل و خارج از کشور و نيز مقالات موجود در سايت هاي علمي معتبر و مختلف استفاده شده است.
اطلاعات مربوط به متغير‌هاي تحقيق که شامل اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي شرکت‌ها و نيز اطلاعات مبادلاتي سهام بورس اوراق بهادار تهران و ديگر اطلاعات، از طريق نرم افزار هاي مختلف و سامانه اطلاعاتي بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است و به اين ترتيب که اطلاعات حاصل از صورت‌هاي مالي و از طريق نرم افزارهاي تدبير پرداز، ره‌آورد نوين، سايت ridis و نيز اطلاعات مربوط به معاملات از طريق سايت irbourse.ir و tsetmc.com گردآوري شده است. ضمنا از نرم افزار اکسل جهت مرتبط سازي و محاسبه بعضي از فرمول‌ها و متغيرها و از نرم‌افزار spss جهت تجزيه و تحليل اماري استفاده شده است.

3-6- جامعه آماري
مبناي يک مطالعة آماري را جامعة آماري تشکيل ميدهد. جامعة آماري مجموعهاي بزرگ از اشياء که به منظور خاصي مورد مطالعه قرار گرفته و در يک يا چند صفت مشترک ميباشند و آماج تحقيق است. نکته قابل ذکر اين است که جمعآوري و مطالعه مجموعه جامعي از دادهها مربوط به موضوع تحقيق، در عمل بسيار مشکل وگاهي غير ممکن است. لذا به دليل محدوديت زمان، منابع و امکانات و بعضاً عدم دسترسي به اطلاعات کامل، به ناچار بخشي از دادههاي مزبور را که در مجموعه اي به نام نمونه گردآوري ميشوند، استفاده ميکنيم.
جامعه آماري در اين پژوهش شامل شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1380 در عضويت بورس اوراق بهادار مي باشند.

3-7- نحوهي انتخاب نمونه آماري
بنابراين به جهت دستيابي به صورتهاي مالي تهيه شده براساس استانداردهاي حسابداري ايران از يک سوء و با توجه به زمان انجام تحقيق حاضر ( سال91-92) از سويي ديگر ، جامعه آماري آن کليه شرکتهايي مي باشند که حداقل از ابتداي سال 84 در بورس پذيرفته شده و از ويژگيهاي زير همزمان برخوردار بوده اند.
جز صنايع واسطهگريهاي مالي که شامل :
بانکها ، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي مالي
ساير واسطه گريهاي مالي
سرمايه گذاريها و
واسطه گريهاي پولي
نباشند چراکه ممکن است بدليل ماهيت فعاليت خاص آنها ، رابطه مولفههاي مورد بررسي در اين تحقيق براي چنين موسساتي متفاوت بوده و قابل تعميم به سايرين نباشد.
* طي سالهاي 83 تا 91 تغيير فعاليت يا تغيير سال مالي نداشته باشند
* براي رعايت قابليت مقايسه پذيري ، دوره مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد.
* اطلاعات آنها قابل دسترسي در بورس اوراق بهادار باشد.
با در نظر گرفتن اين شرايط 73 شرکت به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده اند.

3-8- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيهها
دادهها به عنوان آگاهيهاي خام و پردازش نشده، ابتدايي ترين شناخت پژوهشگر پيرامون پاسخ‌هاي احتمالي هستند كه در رابطه با مسأله تحقيق مطرح شده‌اند لذا پژوهشگر پس از دستيابي به اين داده‌ها، با توجه به ماهيت آنها و ساختار و قالب فرضيهها، با اين سؤال روبرو ميشود كه از چه طريقي اين دادهها را طبقهبندي، پردازش و در نهايت تحليل كند تا بتواند فرضيهها را كه حالت پاسخهاي احتمالي و موقتي براي مسأله تحقيق دارا هستند تعيين تكليف نمايد.
تجزيه و تحليل آماري داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش حاضر در سه گام انجام شده است.
گام اول : آزمونهاي توصيفي: شامل ميانگين، انحراف معيار حداقل ها و حد اکثر ها
گام دوم:
الف- آزمون پيش فرض: آزمون پيش فرض استفاده از مدل رگرسيون
ب- آزمون اصلي: جهت تجزيه و تحليل و بررسي رابطهي بين متغيرها از رگرسيون (همبستگي) استفاده ميشود. به منظور آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از روش رگرسيون خطي و براي معناداري همبستگي بين متغيرهاي تحقيق از آزمون P-Value(sig.) ، آزمون همبستگي پيرسون44 استفاده مي‌شود. معادلهي خط رگرسيوني فرضيههاي تحقيق حاضر به صورت زير ميباشد.
Levit =B0 + B1 InFlex + B2 Profit + B3 Size + B4 MTB + B5 Tang + e
Lev= اهرم مالي در تحقيق حاضر براي محاسبه آن از اهرم مالي دفتري و اهرم مالي بازار استفاده مي گردد.
Book Leverage: (Short-term debt + Long-term debt) /(Book value of equity + Short-term debt + Long-term debt)
Market Leverage: (Short-term debt+Long-term debt) /(Market value of equity + Short-term debt+Long-term debt)
جائيکه:
Book Leverage = اهرم مالي براساس ارزش دفتري
Market Leverage = اهرم مالي براساس ارزش بازار
Short-term debt = بدهي کوتاه مدت
Long-term debt= بدهي بلند مدت
Book value of equity= ارزش دفتري سرمايه
Market value of equity= ارزش بازار سرمايه
InFle= عدم انعطاف هزينه ها
عدم انعطاف هزينه ها به صورت زير محاسبه مي گردد.
InFlex = SGA expenses / (SGA expenses + COGS)
SGA: هزينه هاي اداري و عمومي
COGS: کليه هزينه هاي مرتبط با بهاي تمام شده و هزينه هاي فروش
Profit= سود اوري
Profit = Income before extraordinary items / Lag Total assets
Income before extraordinary items : سود قبل از اقلام غير عادي
Lag Total assets = لگاريتم طعبيي دارايي ها
Size= اندازه شرکت، لگاريتم طعبيي دارايي ها
متغيير هاي کنترل:
MTB = (Market value of equity + Total assets – Book value of equity) / Total assets
Tang =PPE net / Total assets
Market value of equity : ارزش بازار سرمايه
Total assets: جمع دارايي ها
Book value of equity = ارزش دفتري سرمايه

3-9- آزمون پيش فرض استفاده از مدل رگرسيون
فرضيه‌هاي اين تحقيق در قالب روابط رگرسيوني مشخصي مدل‌بندي شده است و بنابراين لازم است که پيش از آزمون اين روابط رگرسيوني و تحليل نتايج آنها، مفروضات بنيادي اين روابط مورد بررسي قرار گيرند که اهميت بسيار زيادي دارند. لذا، چهار بحث اساسي زير در مورد روابط رگرسيوني تحقيق، مورد بررسي قرار خواهد گرفت که عبارتند از:
1) آزمون نرمال بودن داده هاي تحقيق: در اين تحقيق بررسي نرمال‌بودن داده‌ها بوسيله آزمون کلموگروف- اسميرنوف45 تحت نرم افزار Spss انجام مي‌شود. بر اساس اين آزمون اگر Sig جدول کلموگروف- اسميرنف بيشتر از 5% باشد آنگاه نرمال بودن توزيع جامعهي آماري تحقيق در سطح اطمينان 95% تأييد ميشود.
2) آزمون مناسب بودن الگوي خطي و نداشتن نقاط نامربوط: به منظور آزمون مناسب بودن الگوي خطي و نداشتن نقاط نامربوط از نمودارهاي پراکنش استفاده مي‌شود. باتوجه به اينكه اين نمودارها نشان دهنده الگوي مشخصي (مثلا هلالي، قطري و …) نمي‌باشد، مناسب بودن الگوي خطي و عدم وجود نقاط نامربوط تاييد مي‌گردد.
3) آزمون عدم خود‌همبستگي داده‌ها: از ديگر مفروضات استفاده از مدل رگرسيون استقلال خطاها از يکديگر است. جهت بررسي استقلال خطاها از يکديگر از آزمون دوربين-واتسن46 استفاده ميشود. آمارهي اين آزمون در دامنه 0 و 4+ قرار ميگيرد. چنانچه اين آماره در حدود عدد 2 باشد خطاها با همديگر همبستگي نداشته و ميتوان از رگرسيون استفاده کرد.
4) آزمون همساني واريانس‌ها: آخرين نکته اساسي که ما در اين تحقيق در مورد روابط رگرسيوني آزمون خواهيم کرد، بحث همساني واريانس‌ها در نمودار باقي‌مانده‌ها در مقابل مقادير برازش شده است. در صورتي‌که اين نمودار، الگوي خاصي را تبيين کند يکي از مفروضات اساسي رگرسيون زير سوال خواهد رفت و نمي توان ادعا کرد که پراکندگي داده ها، تصادفي بوده است. لذا با توجه به اينکه نمودارهاي رسم شده الگوي خاصي را نشان نمي دهند مي توان به همساني واريانس‌ها اميدوار بود.
از تحليل همبستگي پيرسون که براي تعيين وجود رابطهي بين دو متغير کمي به کار ميرود در مواردي ميتوان استفاده کرد که اولاً هردو متغير در يک مقطع از زمان (همزمان) اندازهگيري و ثبت شده باشد و ثانياً توزيع دادهها از توزيع نرمال پيروي کند.

3-10- خلاصه فصل
در اين فصل به بحث روش تحقيق، جمع آوري و تحليل اطلا عات پرداخته شده است. در ابتداي فصل فرضيه ها وتعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق توضيح داده شده است. سپس روش تحقيق شامل قلمرو تحقيق، جامعه ونمونه آماري تحقيق، روش و ابزار گردآوري اطلاعات وروش‌هاي مورد نياز براي تجزيه وتحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها بيان شده است. در پايان مدلهاي مرتبط با آزمون فرضيه‌ها توضيح داده شده است.

فصل چهارم
تجزيه وتحليل داده‌ها

4-1- مقدمه
اين فصل به ارائه تجزيه وتحليل يافته‌هاي پژوهش اختصاص دارد. پژوهشگر پس از اينكه روش تحقيق خود را مشخص كرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب، دادههاي مورد نياز را براي آزمون فرضيههاي خود جمعآوري كرد، اكنون نوبت آن است كه با بهرهگيري ازتكنيكهاي آماري

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید