C
0.595008
0.094988
6.264050
0.0000
INFLEX
-0.292241
0.043518
-6.715448
0.0000
PROFIT
-6.04E-07
1.38E-07
-4.363103
0.0000
SIZE
0.019523
0.006619
2.949572
0.0034
MTB
-0.038937
0.012296
-3.166742
0.0017
TANG
0.013007
0.039082
0.332808
0.7395

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared
0.426425
Mean dependent var
0.762464
Adjusted R-squared
0.272390
S.D. dependent var
0.133606
S.E. of regression
0.113966
Akaike info criterion
-1.318717
Sum squared resid
3.675659
Schwarz criterion
-0.487522
Log likelihood
314.3690
Hannan-Quinn criter.
-0.988218
F-statistic
2.768375
Durbin-Watson stat
2.372040
Prob(F-statistic)
0.000000

نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول که به شرح فرضيه آماري زير بيان گرديده، انجام گرفته است، بصورت کلي (87-91)در زير آورده شده است:
بين عدم انعطاف پذيري هزينه ها و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معني داري وجود ندارد.
بين عدم انعطاف پذيري هزينه ها و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معني داري وجود دارد.
با توجه به نتايج بدست آمده از جدول فوق،در سطح معني داري 05/0?= و براساس نتايج آزمون t، p- مقدار ضريب متغير مستقل عدم انعطاف پذيري هزينه ها برابر با 0001/0مي باشد که كمتر از 05/0 مي باشد. بنابراين، فرضيه صفر (H0) رد مي شود. از اين رو، بين عدم انعطاف پذيري هزينه ها و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معناداري وجود دارد.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم که به شرح فرضيه آماري زير بيان گرديده، انجام گرفته است، بصورت کلي (85-90) در زير آورده شده است:
بين اندازه شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معني داري وجود ندارد
بين اندازه شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معني داري وجود دارد
در نهايت، با توجه به نتايج بدست آمده از جدول فوق،در سطح معني داري 05/0?= و براساس نتايج آزمون t، p- مقدار ضريب متغير مستقل اندازه شركت برابر با 0034/0مي باشد که كمتر از 05/0 مي باشد. بنابراين، فرضيه صفر (H0) رد مي شود. از اين رو، اندازه شركت و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معناداري وجود دارد.

نتايج حاصل از آزمون فرضيه پنجم که به شرح فرضيه آماري زير بيان گرديده، انجام گرفته است، بصورت کلي (85-90) در زير آورده شده است:
بين سودآوري شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معني داري وجود ندارد.
بين سودآوري شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معني داري وجود دارد.
بعلاوه، با توجه به نتايج بدست آمده از جدول فوق،در سطح معني داري 05/0?= و براساس نتايج آزمون t، p- مقدار ضريب متغير مستقل سودآوري برابر با 0001/0مي باشد که كمتر از 05/0 مي باشد. بنابراين، فرضيه صفر (H0) رد مي شود. از اين رو، بين سودآوري و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معناداري وجود دارد.

4-4-2- آزمون فرضيه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم)
الف) آزمون F ليمر مدل رگرسيون چندمتغيره دوم
به منظور گزينش يكي از روش هاي داده هاي تابلويي يا داده هاي تلفيقي، از آماره F ليمر استفاده مي شود. به عبارت ديگر، آماره آزمون F ليمر تعيين مي كند كه عرض از مبدأ جداگانه براي هر يك از شركت ها وجود دادرد يا خير؟ در آزمون F ليمر، فرضيه صفر بيانگر يكسان بودن عرض از مبدأ ها (داده هاي تلفيقي) و فرضيه مقابل، نشانگر ناهمساني عرض از مبدأها (داده هاي تابلويي) است. بدين ترتيب، در صورت رد فرضيه صفر، روش داده هاي تابلويي پذيرفته مي شود.
جدول 4-17- آزمون F ليمر

Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.

Cross-section F
1.636144
(71,283)
0.0027

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

C
0.657111
0.065630
10.01242
0.0000
INFLEX
-0.191404
0.031306
-6.114003
0.0000
PROFIT
-5.19E-07
1.10E-07
-4.730547
0.0000
SIZE
0.027754
0.004486
6.186319
0.0000
MTB
-0.319979
0.010511
-30.44354
0.0000
TANG
-0.006072
0.027541
-0.220460
0.8256

Weighted Statistics

R-squared
0.818871
Mean dependent var
0.721930
Adjusted R-squared
0.816313
S.D. dependent var
0.470928
S.E. of regression
0.131188
Sum squared resid
6.092474
F-statistic
320.0826
Durbin-Watson stat
1.991589
Prob(F-statistic)
0.000000

Unweighted Statistics

R-squared
0.668964
Mean dependent var
0.543990
Sum squared resid
6.264804
Durbin-Watson stat
2.122265

با توجه به نتايج جدول فوق؛ مقدار احتمال آماره F (0027/0) مي باشد كه فرض صفر رد شده و داده هاي تابلويي مناسب تشخيص داده مي شود.

ب) آزمون هاسمن مدل رگرسيون چندمتغيره دوم
اگر پس از آزمون F ليمر، فرضيه صفر رد شده باشد، اين پرسش مطرح مي شود كه رابطه را مي توان در قالب كدام يك از روش هاي آثار ثابت و يا آثار تصادفي، بررسي كرد؟ آزمون هاسمن اين موضوع را مشخص مي كند. فرضيه صفر (روش آثار تصادفي) در اين آزمون به اين معني است كه ارتباطي بين جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغيرهاي توضيحي وجود ندارد و از يكديگر مستقل هستند. در حالي كه، فرضيه مقابل (روش آثار ثابت به اين معني است كه بين جزء اخلال موردنظر و متغير توضيحي همبستگي وجود دارد. در صورت رد فرضيه صفر از روش آثار ثابت و در غير اين صورت روش آثار تصادفي استفاده مي شود.
جدول 4-18- آزمون هاسمن مدل رگرسيون
Test Summary
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.

Cross-section random
10.453791
5
0.0634

Variable
Fixed
Random
Var(Diff.)
Prob.

INFLEX
-0.183356
-0.200164
0.000399
0.4000
PROFIT
-0.000001
-0.000000
0.000000
0.0058
SIZE
0.030043
0.025078
0.000015
0.2027
MTB
-0.262273
-0.272288
0.000043
0.1289
TANG
0.024150
-0.000606
0.000417
0.2252

Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

C
0.554670
0.104901
5.287535
0.0000
INFLEX
-0.183356
0.048060
-3.815181
0.0002
PROFIT
-6.81E-07
1.53E-07
-4.452047
0.0000
SIZE
0.030043
0.007310
4.109969
0.0001
MTB
-0.262273
0.013579
-19.31493
0.0000
TANG
0.024150
0.043160
0.559532
0.5762

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared
0.763119
Mean dependent var
0.543990
Adjusted R-squared
0.699505
S.D. dependent var
0.229599
S.E. of regression
0.125860
Akaike info criterion
-1.120171
Sum squared resid
4.482935
Schwarz criterion
-0.288977
Log likelihood
278.6308
Hannan-Quinn criter.
-0.789673
F-statistic
11.99598
Durbin-Watson stat
2.637075
Prob(F-statistic)
0.000000

بدين ترتيب، با توجه به نتايج جدول فوق، در سطح اطمينان 95 درصد فرضيه صفر (روش آثار تصادفي) رد نمي شود و برازش رگرسيون از طريق روش آثار تصادفي برآورد خواهد گرديد.

ج) آزمون فرضيه دوم
جدول 4-19- نتايج حاصل از مدل دوم بصورت تجمعي
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

C
0.640491
0.088338
7.250483
0.0000
INFLEX
-0.200164
0.043714
-4.578970
0.0000
PROFIT
-4.56E-07
1.29E-07
-3.522919
0.0005
SIZE
0.025078
0.006184
4.055465
0.0001
MTB
-0.272288
0.011870
-22.93918
0.0000
TANG
-0.000606
0.038028
-0.015943
0.9873

Effects Specification

S.D.
Rho

Cross-section random
0.014311
0.0128
Idiosyncratic random
0.125860
0.9872

Weighted Statistics

R-squared
0.695771
Mean dependent var
0.527215
Adjusted R-squared
0.691474
S.D. dependent var
0.228329
S.E. of regression
0.126826
Sum squared resid
5.694021
F-statistic
161.9193
Durbin-Watson stat
2.138043
Prob(F-statistic)
0.000000

Unweighted Statistics

R-squared
0.695132
Mean dependent var
0.543990
Sum squared resid
5.769587
Durbin-Watson stat
2.110040

نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم که به شرح فرضيه آماري زير بيان گرديده، انجام گرفته است، بصورت کلي (87-91) در زير آورده شده است:
بين عدم انعطاف پذيري هزينه ها و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازار رابطه معني داري وجود ندارد.
بين عدم انعطاف پذيري هزينه ها و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازار رابطه معني داري وجود دارد.
با توجه به نتاي بدست آمده از جدول فوق، در سطح معني داري 05/0 ?= و براساس نتايج آزمون t، p- مقدار ضريب متغير مستقل عدم انعطاف پذيري هزينه ها برابر با 0001/0مي باشد که كمتر از 05/0 مي باشد. بنابراين، فرضيه صفر (H0) رد مي شود. از اين رو، بين عدم انعطاف پذيري هزينه ها و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازار رابطه معناداري وجود دارد.

نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم که به شرح فرضيه آماري زير بيان گرديده، انجام گرفته است، بصورت کلي (85-90) در زير آورده شده است:
بين اندازه شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازار رابطه معني داري وجود ندارد
بين اندازه شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازار رابطه معني داري وجود دارد
در نهايت، با توجه به نتايج بدست آمده از جدول فوق، در سطح معني داري 05/0 ?= و براساس نتايج آزمون t، p- مقدار ضريب متغير مستقل اندازه شركت برابر با 0001/0مي باشد که كمتر از 05/0 مي باشد. بنابراين، فرضيه صفر (H0) رد مي شود. از اين رو، اندازه شركت و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازار رابطه معناداري وجود دارد.

نتايج حاصل از آزمون فرضيه ششم که به شرح فرضيه آماري زير بيان گرديده، انجام گرفته است، بصورت کلي (85-90) در زير آورده شده است:
بين سودآوري شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازار رابطه معني داري وجود ندارد
بين سودآوري شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازار رابطه معني داري وجود دارد
بعلاوه، با توجه به نتايج بدست آمده از جدول فوق، در سطح معني داري 05/0 ?= و براساس نتايج آزمون t، p- مقدار ضريب متغير مستقل سودآوري برابر با 0005/0مي باشد که كمتر از 05/0 مي باشد. بنابراين، فرضيه صفر (H0) رد مي شود. از اين رو، بين سودآوري و اهرم مالي مبتني بر ارزش بازار رابطه معناداري وجود دارد.

4-5- خلاصه‌ فصل

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید