عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

بازاریابی ارتباط‌ای به عنوان کلیدی برای بازاریابان در جهت جذب، حفظ و افزایش روابط با مشتریانشان، پدید آمده می باشد. در بازارهای رقابتی، کسب و کارها برای وفاداری مشتری به مقصود کاهش هزینه‌ها، بهبود سود و تداوم رشد، با هم رقابت می‌کنند. اهمیت رو به رشد بازاریابی ارتباط‌ای که نتیجه سازه‌های اعتماد و وفاداری می باشد در ادبیات بازاریابی و همچنین در اقدام کسب و کار برجسته شده می باشد. این امر به ویژه برای خدمات با ویژگی‌های ذاتی ناملموس بودن، عدم تجانس و پیچیدگی‌شان صادق می باشد. بعلاوه هنگامی که یک خدمت به گونه خاص مهم می باشد و مستلزم مشارکت بالا می باشد، مشتریان عدم اطمینان و حس آسیب پذیری را تجربه می‌کنند. بری[1] (1995( تصدیق نمود که زمانی که مصرف کنندگان اعتماد در ارائه دهندگان خدماتشان ایجاد کنند، آن‌ها کاهش در این عدم اطمینان و احساس آسیب پذیری را تجربه می‌کنند. پس بایستی از ایجاد روابط مشتری بر اساس اعتماد طرفداری نمود و اعتماد را به عنوان شاید قدرتمندترین ابزار بازاریابی ارتباط‌ای در دسترس برای یک شرکت به رسمیت شناخت. به گونه مشابه، مورگان و هانت[2] (1994) توصیه کرده بودند که شرکت‌ها بایستی فراتر از رضایت و ایجاد اعتماد به مقصود ایجاد روابط بلند مدت با مشتریانشان نگاه کنند. به همین ترتیب جونز و ساسر[3] (1995) بر نیاز به کاهش وابستگی به معیارهای رضایت، به تنهایی، برای ارزیابی کیفیت ارتباط با مشتریان تاکید کرده بودند.

[1] – baree  

[2] – morgan & hant

[3] – jons & saser

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی:

هدف   کلی : مطالعه ارتباط بین قابلیت‌های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری

1) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) کارکنان و اعتماد کارکنان.

2) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان و اعتماد کارکنان.

3) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت گرایش کارکنان به حل مشکل و اعتماد کارکنان.

4) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

5) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

6) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان  و اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

7) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان و نیات مشتریان به وفاداری.

8) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و نیات مشتریان به وفاداری.

1-5-2) اهداف کاربردی:

کمک به شرکت‌های بیمه  و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت افزایش ایجاد اعتماد و تقویت نیات وفاداری در میان مشتریانشان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه های خصوصی استان گیلان