عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

تعاون و همکاری به معنی وسیع کلمه و با در نظر داشتن مفهوم اجتماعی آن در ایران مانند دیگر نقاط جهان دارای سابقه طولانی می باشد.زیرا همکاری و همبستگی از خصایص ایرانیان و جزء رسوم ملی مردم این مرز و بوم به شمار می رود و ایرانیان از قدیم الایام با الهام از روح آزادگی و پیروزی از تعالیم مذهبی پیوسته کوشش داشته اند مسائل و معضلات عمده را که فرد به تنهایی قادر به رفع آن نیست با همکاری یکدیگر برطرف سازد اما قوائد و مقررات خاصی به صورت مدون در زمینه همکاری های اجتماعی وجود نداشت، بلکه نوعی تعهد اخلاقی بر روابط مردم حاکم بود که با نظم و قاعده خاصی اجرا می گردید.

واژه تعاون در مفاهیم متعددی مورد استعمال قرار می گیرد تعاون به معنی همکاری، همدیگر را مدد رساندن و تشریک مساعی در جهت ارضای نیازی مشترک به کار برده شده می باشد.در این معنی فعالیت های مختلفی که بشر در طول روز انجام می دهد،نوعی تعاون و همکاری می باشد: « تعاون یکی کردن مساعی دو یا چند شخص می باشد برای حصول اطمینان به هدفی معین» با بهره گیری از تعریف مزبور ،می توان هرگونه همکاری را در جهت انجام کار و مقصود مشخص،تعاون نامید. تعاون در این معنی بیشتر مفهوم «همکاری» یعنی با هم کارکردن را به ذهن متبادر می سازد.

تعاون و همکاری از بعد جامعه شناختی مفهوم دیگری را می رساند همکاری[1] یا تعاون یکی از کنش های متقابل پیوسته می باشد و مقصود از آن کنش های متقابلی می باشد که در جهت یگانه ای انجام می شود،پیش روی سبقت جویی را در کوشش شخصی برای وصول به هدفی که مورد نظر دیگری نیز هست،دانسته و رقابت را کوششی که شخص برای پس انداختن دیگری از وصول به هدفی که مورد نظر هردوی آنان می باشد،می دانند(آگ برن).سبقت جویی و رقابت را جزء کنش متقابل گسسته کنش هایی متفاوت با کنش تعاون ذکر کرده اند.بنابر تعریف مزبور اگر اقدام شخصی همسو و دارای جهت واحد با کنش سایر اعضا گروه باشد تعاون و یکی شدن مساعی اعضای گروه نامیده می گردد.

[1].Cooperation

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل DEA می باشد. در این راستا اهداف فرعی پژوهش نیز که مدنظر می باشد عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین اندازه کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت اندازه اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به مقصود بهره گیری بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)