عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای غیرپارامتری

در کوشش برای رفع معضلات موجود در روش های پارامتری روش های غیرپارامتری ایجاد شدند. فارل در سال 1967 اولین روش غیرپارامتری را جهت تعیین کارایی در حالت دو ورودی و یک خروجی ارایه نمود. وی بجای برآورد تابع تولید مرز کارای قطعه قطعه خطی را با اعمال فرض های زیر و با بهره گیری از تبدیل یک به یک   به دست آورد. شیب پاره خطها منفی یا صفر می باشد و هیچ واحدی بین مرز و مبدا قرار نمی گیرد. نقاطی که روی مرز قرار می گیرند نقاط کارا و بقیه ناکارا هستند. (بحیرایی و حامدی، 1391)

در روشهای ناپارامتری، تابع تولید برآورد نمی گردد. مهمترین روش غیرپارامتری، روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) می باشد و نیازی به تابع تولید برای تعیین کارایی نیست. این روش توسط سه نفر ارائه گردید و موسوم به روش CCR می باشد.

میخواهیم کارایی چند واحد تصمیم گیر(DMU) همگن را تعیین کنیم. اگر Xj،j=1 تا n، داده ها،نهاده ها یا بعبارت دیگر متغیرهای ورودی و Yj،i=1 تا m ستانده ها یا متغیرهای خروجی باشند، کارایی برابر می باشد با:

ui ضریب اهمیت ستانده ها و vj ضرایب اهمیت نهاده هاست. مسئله مهم تعیین این ضرایب می باشد. گاهی این ضرایب مشخص، به عنوان مثال می تواند قیمت باشد و بایستی قیمت آنها را در نظر گرفت اما در بیشتر مواقع ممکن می باشد قیمتها در دسترس نباشد یا نظرات متفاوتی در مورد این ضرایب وجود داشته باشد. CCR به نحو جالبی در این حالت مشکل ضرایب را حل می کند. آنها پیشنهاد کردند که این ضرایب را هر واحد تصمیم گیر می تواند به مقدار دلخواه اختیار کند، به شرط اینکه کارایی دیگر واحدها با این ضرایب از یک بیشتر نباشد. به بیانی دیگر برای بنگاه pام با فرض اینکه s واحد تصمیم گیر داشته باشیم، ماکزیمم مقدار کارایی را با تعیین ضرایب u و V چنان تعیین می کنیم که دیگر واحدها کارایی کمتر یا مساوی یک داشته باشند، یعنی:

برنامه ریزی تابع یادشده یک برنامه ریزی غیرخطی می باشد که آن را می توان به برنامه ریزی خطی تبدیل نمود، دوگان آن را حل کرده و به گونه مستقیم کارایی را حساب نمود. ممکن می باشد برای ضرایب vjp و uip محدودیت هایی در نظر گرفته به عنوان مثال این ضرایب بزرگتر از صفر باشد یا ارتباط ای بین آنها وجود داشته باشد.

(0< ε) یعنی ضرایب صفر نباشد. این مدل موسوم به CCR /ε می باشد که بانکر و چارنز آنرا ارائه کردند. در این حالت، دوگان بصورت فرمول شماره (31) در می آید:

ثابت می گردد θp که همان کارایی واحد pام می باشد و در این ارتباط θ و λ متغیرهای دوگان و Z و W متغیرهای کمکی هستند. از مدل یاد شده می توان برای تعیین کارایی در زمینه های مختلف نظیر بانکها، صنعت، آموزش عالی یا طبقه بندی دانشگاهها بهره گیری نمود. (پورکاظمی، 1383)

مهمترین ایراد روش پارامتریک، فرضهای متفاوتی می باشد که برای توابع و جزء ناکارایی در نظر می گیرد. لذا با درنظر گرفتن فرضهای مختلف، تخمینهای بسیار متفاوتی حاصل می گردد که امکان مقایسه عملی بین واحدها را با مشکل مواجه می سازد.

پیش روی، در روش ناپارامتریک که برای اولین بار توسط فارل ( 1957 ) برای تخمین کارایی ارائه گردید نیازی به تعیین شکل تبعی خاصی برای توابع نبوده و عوامل تصادفی نیز وجود ندارند . فارل به جای حدس تابع تولید، مقادیر داده ها و ستانده ها را نظاره کرده و مرزی را برای واحدها در نظر گرفته و آنرا ملاک کارایی قرار داد . فارل کارایی یک واحد اقتصادی را شامل دو جزء کارائی فنی  و کارائی تخصیصی  می دانست . کارایی فنی مربوط به ساختار تکنولوژیکی یک واحد می باشد . به بیانی دیگر در کارایی فنی بحث بر سر ارتباط بین نهاده و خدمات و چگونگی تبدیل نهاده ها به خدمات می باشد . کارایی تخصیصی نیز مربوط به اهداف رفتاری واحدهاست . زیرا اهداف رفتاری عموماً مواردی نظیر حداکثر کردن درآمدها، حداقل کردن هزینه ها و یا حداکثر کردن سود می باشد از اینرو به اطلاعات قیمتی در مورد نهاده ها و محصولات نیازمند می باشد و نهایتاً از ضرب این دوکارایی، کارایی کل(اقتصادی ) بدست می آید. در سطح الگوهای ناپارامتریک، روشهای متفاوتی برای نظاره ناکارایی هست که از مهمترین و پرکاربردترین آنها می توان به روش مرز پله ای و روش برنامه ریزی خطی تصریح نمود که هر دو جزو الگوهای برنامه ریزی ریاضی هستند. (ودودی و همکاران، 1384)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مدل های کمی و عینی مرتبط با اندازه گیری کارایی، آن چیز که مهم می باشد تعیین تابع تولید  و بهره گیری از آن در مدل می باشد. زیرا با داشتن آن می توان عملکرد یا کارایی یک واحد را محاسبه نمود. برای تعیین و تقریب تابع تولید دو روش عمده پارامتری و غیرپارامتری هست. در روش پارامتری، تابع تولید مشخصی با بهره گیری از روش های مختلف آماری و اقتصادسنجی تخمین زده شده و سپس با بکارگیری این تابع نسبت به تعیین کارایی اقدام می گردد. اما در روش غیرپارامتری که فارل برای اولین بار به تعیین کارایی به این روش پرداخت. نیازمند تخمین تابع تولید نمی باشیم و به جای در نظر داشتن تابع تولید به مرز تولید توجه می گردد. (اسدی و همکاران، 1388)

معرفی انواع روشهای اندازه گیری عملی کارایی از سوی فارل(1957) صورت گرفته می باشد. وی پیشنهاد نمود که برای اندازه گیری کارایی یک بنگاه، بایستی عملکرد آن با عملکرد بهترین واحدهای موجود در آن صنعت مقایسه گردد. فارل سه نوع کارایی برای بنگاه مطرح نمود. وی نظر خود را با مثال ساده ای از واحدی که با بهره گیری از دو عامل تولید X1 و X2 به تولید یک ستانده Y با فرض بازده به مقیاس ثابت و بر مبنای حداقل نهاده می پردازد، بیان نمود. (بحیرایی و حامدی، 1391)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل DEA می باشد. در این راستا اهداف فرعی پژوهش نیز که مدنظر می باشد عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین اندازه کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت اندازه اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به مقصود بهره گیری بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)