عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

مُدل ساختاری- وظیفه ای

طبق این مُدل سازمان برای استمرار می بایستی ساختاری مناسب داشته و به وظایف سازمانی به نحوی برسد که سبب نگهداری و رشد سازمان گردد. تمام سیستم ها نیاز به نگهداری دارند و جنبه‌های مختلف ساختار و وظیفه سازمان نیز چنین می باشد. این جنبه‌ها که در افزایش یا کاهش اثربخشی سازمانی مؤثرند عبارتند از:

1) ایمنی سازمان در ارتباط با نیروهای اجتماعی محیط بیرونی و توانایی سازمان در ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها و اَعمال دیگران (رقبا و بازار) چه اندازه می باشد؟

2) ثبات در سلسله مراتب و ارتباطات سازمان و ظرفیت رهبری در کنترل و دسترسی به توانایی‌های افراد سازمان چگونه می باشد؟

3) ثبات در ارتباطات غیر رسمی، مکانیزم مؤثر برای انطباق و سازگاری افراد و گروه‌ها در سازمان چگونه می باشد؟

4) استمرار و تداوم سیاست گذاری و توانایی بازبینی سیاست‌های گذشته سازمان به چه میزانی می باشد؟

5) همگن بودن چشم اندازها و توانایی تطبیق اعضای سازمان با باورها و هنجارهای سازمان تا چه حدی می باشد؟

سازمان برای حفظ و نگهداری خود و برای برآورده ساختن نیازهای فوق الذکر مکانیزم هایی را ایجادمی‌کند، یعنی ساختارها و وظایف سازمان در کُنش و واکنش با محیط تکوین و توسعه می یابد. اندازه این توسعه و تکوین نشان دهنده اثربخشی سازمان می باشد (کولوبندی، 1374، 21).

2-3-5-5) مُدل ارزش‌های رقابتی

اگر خواهان درک جامعی از اثربخشی سازمانی هستیم، شناسایی همه متغیرهای کلیدی در حیطه اثربخشی و سپس تعیین اینکه چگونه این متغیرها به هم مرتبط می شوند، ارزشمند می باشد. رویکرد ارزش‌های رقابتی یک چنین چارچوب منسجمی ارائه می دهد. موضوع اصلی مورد تأکید رویکرد ارزش‌های رقابتی این می باشد که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی برای آنها ارزش قائل بوده و مورد بهره گیری قرار می دهید (مثل سهم بازار، نوآوری در محصولات) متکی به این می باشد که ارزیاب شما چه کسی بوده و چه منافعی را دنبال می نماید. مسلم می باشد که ارزیابی سهامداران، اتحادیه‌ها، مدیریت، متخصّصان داخلی بازاریابی، بخش‌های تولید، حسابداران و… در مورد اثربخشی متفاوت می باشد (رابینز، 1385، 66).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش