عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیر مستقل

متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر، به قرار زیر هستند:

1-6-2-1) رهبری تحول گرا: رهبری تحول گرا، فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروهها به مقصود ایجاد تغییر و تحول نا پیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل می باشد (موغلی، 1381، ص 79)

رهبری تحول گرا برای عملی شدن به چهار مولفه یا عامل که به عنوان عناصر تشکیل دهنده ‌این نظریه نیز شناخته شده اند نیاز دارد. این عوامل عبارتند از:

نفوذ آرمانی: سرافرازی، فرهمندی، تکریم و فاداری بی زیرا و چرای پیروان از رهبری می باشد که حس آرمانی را انتقال می دهد. نفوذ آرمانی باعث می گردد که رهبران به عنوان یک الگوی رفتاری برای پیروان باشند.

ترغیب ذهنی: رفتار رهبر چالشی را برای پیروان ایجاد می کند که دوباره در مورد کاری که انجام می‌دهند، کوشش و کوشش نمایند و در مورد چیزی که می‌تواند انجام یابد، دوباره فکر کنند.

انگیزه الهام بخش: تاکید این نوع انگیزش بر انگیزه‌های درونی می باشد نه بر مبادلات روزانه بین رهبر و پیرو.

ملاحظات فردی: در نظر داشتن تفاوت‌های فردی پیروان و ارتباط با تک تک آنها و تحریک آنان از طریق واگذاری مسئولیت‌ها می باشد(موغلی، 1381، ص 79).

رهبری تحول گرا با ابعاد (نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزه الهام بخش و ملاحظات فردی) توسط پرسشنامه و با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت اندازه گیری می گردد.

1-6-2-2) هوش هیجانی: ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساسات و عواطف خود و دیگران، برای برانگیختن خود، و کنترل مؤثر احساسات خود و بهره گیری از آنها در روابط با دیگران (goleman, 1998, p. 317-318).

گولمن در سال 2001 با مطالعه 600 مدیر، مدل خود را با عنوان شبکه قابلیت‌های هیجانی ارائه داد. مدل اولیه وی شامل 5 بعد و 25 مؤلفه بود که در سالهای بعد مدل خود را به 4 مؤلفه و 20 قابلیت تقلیل داد که به تبیین زیر می باشد(kooker et al, 2007, p. 32):

خودآگاهی: آیا مدیر می‌تواند به گونه صحیح احساسات خود را هر زمان که بروز می کند تشخیص دهد. مثل خودآگاهی هیجانی، خودارزیابی صحیح و اعتماد به نفس.

خود مدیریتی: آیا مدیر می‌تواند احساسات خود را به سمت نتایج مثبت سوق دهد همانند خودکنترلی هیجانی، وظیفه شناسی یا وجدان کاری، سازگاری، انگیزه توفیق طلبی و ابتکار اقدام.

آگاهی اجتماعی: آیا مدیر می‌تواند به گونه صحیح احساسات دیگران را هنگام رو در رویی با آنها یا در حین کار با آنها تشخیص دهد که عینیت آن به صورت همدلی، خدمت گرایی و آگاهی سازمانی می باشد.

مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی): آیا مدیر می‌تواند ارتباطات خود با دیگران را به گونه مؤثر و سازنده‌ای مدیریت و به سمت نتایج مثبت هدایت کند. همانند پرورش دیگران، نفوذ، ارتباطات، مدیریت تعارض، تصویر سازی، تحلیل و تغییر، همکاری و کار تیمی(Nwokah & Ahiauzu, 2009, p. 865-867)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هوش هیجانی با ابعاد (خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) توسط پرسشنامه و با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت اندازه گیری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش