عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

خود آگاهی یا آگاهی از هیجانات خود

حوزه آگاهی محور اصلی هوش هیجانی می باشد. گلمن خودآگاهی را درک عمیق و روشن از احساسات و هیجانات و نقاط قوت و ضعف آنها تعریف می کند.

2- حوزه کنترلی یا کنترل هیجانات

کنترل هیجانات به شیوه ای مناسب مهارتی می باشد که بدنبال حوزه آگاهی ایجاد می گردد. اشخاص کارآمد در این حیطه بهتر می‌توانند از هیجانات منفی نظیر ناامیدی، اضطراب، تحریک پذیری رهایی یابند و در فراز و نشیب های زندگی کمتر با مشکل مواجه می شوند و یا در صورت بروز مشکل به سرعت می‌توانند از جایگاه مشکل را به شرایط مطلوب باز گردند.

ارسطو: عصبانی شدن آسان می باشد. همه می‌توانند عصبانی شوند. اما عصبانی شدن پیش روی شخص صحیح، به اندازه صحیح،  در زمان صحیح به طریق صحیح و به دلیل صحیح کار سختی است.

 

3- خود انگیختگی

این مولفه مربوط به تمرکز هیجان‌ها برای دستیابی به اهداف مورد نظر می‌باشد. بسیاری از روانشناسان خود انگیزه را شرط بقاء می نامند. افراد خود انگیخته ارضاء و سرکوب خواسته‌ها را به تاخیر می اندازند. آنها همواره در تکاپو و حرکت هستند، تمایل دارند که همواره، موثر و مولد باشند. از نظر گلمن خود انگیزه زبان سائق پیشرفت می‌باشد و کوششی می باشد جهت رسیدن به حد مطلوبی از فضیلت.

4- همدلی

همدلی اساس مهارت مردمی می باشد. درک احساسات و هیجانات دیگران و به کارگیری یک اقدام و واکنش مناسب، همدلی بیشتر به معنی تامل و ملاحظه احساسات دیگران می باشد نه تایید و تحسین احساسات دیگران.

شرط واکنش مناسب پیش روی دیگران درک نوع احساسات طرف مقابل می‌باشد. متخصصان هوش هیجانی عقیده دارند که نشانه اصلی هوشیاری اجتماعی توان معمولی می‌باشد.

5 -تنظیم روابط

مهارت در این حیطه با توانایی مشترک در کنترل هیجان و تعامل سازگارانه با دیگران همراه می باشد. به نظر گلمن افرادی که می خواهند در ایجاد ارتباط با دیگران موثر واقع شوند بایستی توانایی تشخیص، تفکیک و کنترل احساسات خود را داشته باشند، سپس از طریق همدلی یک ارتباط مناسب مستقر کنند.

ج) مدل هوش هیجانی بار – آن[1]

بار- آن مفهوم هوش هیجانی را در 5 مولفه و  15عامل تشکیل دهنده آنها ارائه می کند که به تبیین زیر معرفی می گردند:

الف) مولفه درون فردی

ب) مولفه بین فردی

ج) مولفه سازگاری

د) مولفه کنترل استرس

ه) مولفه خلق عمومی

[1]– Bar- On

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش