عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش‌های داخلی:

  1. مقاله‌ای تحت عنوان ” تأثیر بنیان‌های بازاریابی ارتباط‌امند بر وفاداری مشتریان : مقایسه بانک دولتی و خصوصی ” توسط رنجبریان و براری در سال 1388 انجام شده می باشد . در این مقاله تأثیر بنیان‌های بازاریابی ارتباط‌امند شامل تعهد ، اعتماد ، ارتباطات و مدیریت تعارض را بر وفاداری مشتریان ، اهمیت این متغیرها از دید مشتریان و اندازه توفیق بانک در زمینه ایجاد هر یک از این متغیرها ، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد . جامعه آماری این پژوهش 312 نفر از مشتریان یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی در شهرستان اصفهان می‌باشد . نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بانک دولتی چهار بنیان بازاریابی ارتباط مند تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشته می باشد . در بانک خصوصی نیز به غیر از متغیر ارتباطات بقیه متغیرها تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشته‌اند
  2. تحقیقی تحت عنوان “مطالعه ارتباط بین اعتبار نام تجاری و وفاداری مشتری(مطالعه موردی: بانک پارسیان)”توسط محمد حقیقی، هاشم آقازاده و امیر موسویان در سال 1388 انجام گرفت. در این پژوهش کوشش شده می باشد تا به مطالعه ارتباط بین اعتبار نام تجاری با وفاداری مشتری در بانک پارسیان پرداخته گردد. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن می باشد که اعتبار نام تجاری با تعهد وفاداری ارتباط دارد اما با رضایت مشتری و تعهد مستمر ارتباط معنی داری ندارد. تعهد وفاداری نیز با تمایل مشتری به تغییر نام تجاری و نیات توصیه دهان به دهان در ارتباط می باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که رضایت مشتری با تعهد وفاداری، تمایل مشتری به تغییر نام تجاری و فعالیت‌های حمایتی توصیه دهان به دهان ارتباط دارد. همچنین طبق نتایج پژوهش تعهد مستمر با تمایل مشتری به تغییر نام تجاری ارتباط معنی داری ندارد.
  3. تحقیقی تحت عنوان” مطالعه تأثیر اعتبار مارک تجاری بر وفاداری مشتریان با رویکرد محصولات بهداشتی(مطالعه موردی: خمیردندان داروگر): توسط مهدیه امانی در سال 1389 انجام شده می باشد. در این پژوهش کوشش شده تا به مطالعه تأثیر اعتبار مارک تجاری بر وفاداری مشتریان محصول خمیردندان شرکت داروگر پرداخته گردد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین افزایش الزام وفاداری و کاهش تغییر تمایل به آن و افزایش فعالیت‌های حمایتی دهان به دهان ارتباط معناداری هست. همچنین بین افزایش الزام تعهد به مارک و کاهش تغییر تمایل به ان ارتباط معناداری هست. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این می باشد که بین رضایت مشتری و الزام وفاداری و کاهش تغییرتمایل به مارک دیگر ارتباط معناداری وجود ندارد و این در حالی می باشد که بین رضایت مشتری و افزایش فعالیت‌های پیشنهادی طرفداری کننده ارتباط معناداری هست. همچنین طبق نتایج پژوهش بین اندازه اعتبار مارک تجاری و رضایت مشتریان و الزام وفاداری ارتباط معنا داری وجود ندارد اما بین اندازه اعتبار مارک تجاری و الزام دوام ارتباط معناداری هست .
  4. تحقیقی تحت عنوان” مطالعه تأثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری” توسط کامبیزحیدرزاده و همکاران در سال 1390 انجام شده می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اعتبار برند بر وفاداری و رضایت مشتری تأثیر مستقیم دارد. پس مدیران برند خدماتی بایستی تأثیر کلیدی اعتبار برند را در مدیریت مشتریان فعلی بازشناسند. اعتبار برند، قابلیت اعتماد و تخصص برند را برای اقدام به آن چیز که وعده داده می باشد مد نظر قرار می‌دهد. پس به مصرف کنندگان، وعده هایی ندهید که آشکارا اقدام کردن به آن‌ها دشوار و یا حتی غیرممکن باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی:

هدف   کلی : مطالعه ارتباط بین قابلیت‌های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری

1) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) کارکنان و اعتماد کارکنان.

2) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان و اعتماد کارکنان.

3) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت گرایش کارکنان به حل مشکل و اعتماد کارکنان.

4) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

5) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

6) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان  و اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

7) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان و نیات مشتریان به وفاداری.

8) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و نیات مشتریان به وفاداری.

1-5-2) اهداف کاربردی:

کمک به شرکت‌های بیمه  و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت افزایش ایجاد اعتماد و تقویت نیات وفاداری در میان مشتریانشان.

مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه های خصوصی استان گیلان