عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

مُدل بهبود سازمان

در مُدل بهبود سازمان، اثربخشی سازمانی برحسب توانایی حل معضلات و احیای سازمان اندازه گیری می گردد. تأکید این مُدل بر موارد زیر و سنجش آنهاست:

الف) رفتار سرپرستان نسبت به کارگران و زیر دستان.

ب) روحیه جمعی، وفاداری گروهی و کار گروهی.

ج) اعتماد و ارتباط بین کارگران و مدیریت.

د) آزادی مدیریت در هدف گذاری.

برای ترکیب و هماهنگی اهداف و نیازهای سازمان به مقصود رشد سازمان و بهبود سیستم بایستی دانش و تکنیک های علوم رفتاری به کار گرفته شوند، تا سازمانی به وجود آید که در آن توانایی‌های هر یک از اعضا به گونه کامل مورد بهره گیری قرار گیرد. برای این مقصود سازمان بایستی به چهار پرسش اساسی زیر پاسخ دهد:

الف) سازمان ما چیست؟

ب) کجا می خواهیم برویم؟

ج) چگونه می خواهیم به آنجا برسیم؟

د) چگونه متوّجه می شویم که به آنجا رسیده ایم؟

پرسش اوّل مربوط به تشخیص اهداف سازمان، سوال دوّم مربوط به هدف گذاری یا تعیین برنامه‌ها، پرسش سوّم در ارتباط با اجرای برنامه‌ها و سوال چهارم مربوط به ارزشیابی برنامه‌هاست. فرض مهّم این مُدل این می باشد که مدیریت تهدید آمیز و تنبیه گرا سبب بهره وری کمتر، هزینه بیشتر، غیبت زیادتر و رضایت کمتر کارکنان  می گردد، در حالی که مدیریت طرفداری گرا با روش‌های نظارت گروهی باعث بهره وری بیشتر، هزینه کمتر، غیبت کمتر و رضایت بیشتر کارکنان می گردد و در نتیجه اثربخشی سازمانی افزایش می یابد. همچنین، توجه منفی اعضای سازمان نسبت به کار و عادات کاری معمولا در ارتباط با واکنش آنان نسبت به محیط کار و چگونگی رفتار سازمان با آنان می باشد نه برخاسته از خصوصیات ذاتّی کارکنان و اگر شغل طوری طرح‌ریزی شده باشد که هم نیازهای افراد و هم احتیاجات سازمان را برطرف سازد، بیشترین بهره وری را به همراه خواهد داشت. با توّجه به مطالب فوق، وظیفه اساسی مدیریت ایجاد شرایط و عملیاتی می باشد که افراد بتوانند، اهداف شخصی را با اهداف سازمانی سازگار سازند. به بیانی دیگر، مدیریت بایستی در ایجاد فرصت‌ها، آزاد کردن توانایی‌ها، حذف موانع و راهنمایی کارکنان و زیردستان کوشش به اقدام آورد. وظیفه مدیریت در مُدل بهبود سازمان، مدیریت بر مبنای هدف می باشد نه مدیریت بر مبنای کنترل (کولوبندی، 1374، 20).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش