عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

 • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
 • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
 • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
 • آزمون مدل پژوهش

1-4) چارچوب نظری پژوهش

رهبری فرایندی از تعاملات اجتماعی می باشد. آن جایی که رهبران قادر هستند در رفتار پیروان خود نفوذ کنند، قویا می توانند نتایج عملکرد را تحت کنترل در آورند. رهبری ذاتا یک فرایند هیجانی می باشد که به موجب آن رهبران حالات هیجانی زیردستان خویش را شناسایی کرده، موجب شکل گیری هیجانات در آنان می شوند و سپس کوشش می‌کنند تا حالات هیجانی پیروانشان را به گونه صحیحی اداره کنند. هوش هیجانی یک عامل کلیدی برای افرادی می باشد که از لحاظ اجتماعی اثربخش هستند. هوش هیجانی در موضوع رهبری به عنوان یک عامل تعیین کننده در رهبری اثربخش می باشد(kerr et al, 2006).

هوش هیجانی یک رهبر، عامل ایجاد یک فرهنگ یا محیط کاری خاص می باشد. تحقیقات کولمن و همکاران وی نشان می دهد که سطوح بالایی از هوش هیجانی، فضایی به وجود می آورد که در آن مشارکت اطلاعاتی، اعتماد، ریسک پذیری سالم و یادگیری نضج می گیرند. برعکس، هوش هیجانی کم، جوی سرشار از بیم و اضطراب ایجاد می کند. از آن جا که کارکنان عصبی و وحشت زده در کوتاه مدت می توانند بهره وری بالایی داشته باشند، سازمان های آنها ممکن نتایج و بازدهی خوبی کسب کنند اما این نتایج و بازدهی‌ها دوام چندانی نخواهند پیدا نمود(Goleman et al, 2003).

از طرفی مدیران با مسائل متنوعی مانند نیاز به توسعه و امور اجرایی مواجه هستند. چالشهای همانند وظایف جدید و فرایند ها ی کسب و کار هست. پروژه‌ها بایستی مدیریت و تیم ها بایستی رهبری شوند(Hull, 2006). شاید دشوارترین وجه برای مدیر یا سرپرست که رهبر یک کار تیمی می باشد، انگیزش اعضای تیم باشد. تیم های کاری ممکن می باشد در دستیابی به اهداف سازمانی موفق تر باشند اگر اعضای تیم توانمندی لازم در کار را داشته باشند(Latham and Gary, 2004).

بر عکس، اگر اختیار و مسئولیت آنان محدود گردد، ممکن می باشد سطح تعهدشان نیز کاهش یابد. آنها ممکن می باشد که امور محوله را بطور رضایت بخش به انمام رسانند، اما اینکار را با اشتیاق کمتری در جهت بهبود کیفیت و بهره وری انجام خواهند داد(Steers et al, 2004). نشست‌های غیر رسمی منظم بین سرپرستان و زیر دستان توامان تصمیم گیری و مدیریت مشارکتی را تقویت می نماید.

تأثیر عواطف در فرایند رهبری، موضوعی می باشد که در تحقیقات به آن توجهی نمی شدزیرا محققان عقیده داشتند که عواطف احتمالا رفتارهای موثر را کمرنگ می کنند. تئوریهای رهبری تحت تأثیر نظریه‌های کلاسیک نیز بر این عقیده بود که رهبران بایستی به صورت منطقی و بدون تأثیر پذیری از احساسات خود فکر کرده و سپس برنامه ریزی کنند(George, 2000).

اما اخیرا محققان رهبران فرهمند و تحول گرا را به صورت افرادی معرفی می کنند که با نشان دادن عواطفشان، افراد زیر دست خود را متعهد و متقاعد می کنند تا اهداف و ارزشهای سازمان را بپذیرند و برای دسترسی به آنها کوشش کنند. این شیوه اقدام باعث می گردد تا رهبران یک وابستگی هیجانی با زیر دستان خود پیدا کنند که این امر موجب ارتقای کیفیت روابط و تاثیر گروه و سازمان می گردد(Bass&Avoilio, 1994).

محققین و نویسندگان حوزه مدیریت بر اهمیت هوش هیجانی بر رهبری تحول گرا تاکید می‌کنند. عموما رهبران تحول گرا که دارای هوش هیجانی می‌باشند، رفتارهایی بروز می‌دهند که ضمن افزایش اثربخشی تیمی و رفع کردن تعارضات در کار تیمی نتایج مثبتی بدست می‌آوردند (Rahim, 2006).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

 • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
 • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
 • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
 • آزمون مدل پژوهش