عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سئوال اصلی

وضعیت عملکردی شرکت های تعاونی شهرستان رشت از حیث کارآمدی چگونه می باشد؟

سئوال فرعی

شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت کدامند؟

کدام شرکت های تعاونی کارآمد و کدام شرکت ها ناکارآمد هستند و نقاط قوت شرکت های تعاونی کارآمد و نقاط ضعف شرکت های ناکارآمد کدامند؟

چگونه می توان با ارائه یک مدل ریاضی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت را ارزیابی نمود؟

1-6 فرضیه ها

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از تکنیک DEA، فرضیه ای برای آن تعریف نمی گردد.

1-7 مدل مفهومی

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه آغاز و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات می باشد، بنحوی که متغیرهای موردنظر و روابط میان آنها را مشخص می نماید (Edwards etal, 2000). بدین معنی که می توان اظهار نمود که به صورت ایده آل، مدل مفهومی همان نقشه ذهنی می باشد (Masstricht school of management, 2001).

ابزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام پژوهش می باشد که انتظار می رود در حین اجرای پروژه، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها را مورد مطالعه و آزمون قرار دهد و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام نماید و عواملی نیز از آنها کاسته و یا به آنها بیفزاید (Sautter & Leisen, 1999). همان گونه که در اظهار فلسفه بهره گیری از مدل مفهومی پژوهش هم اظهار شده، شروع کار پژوهش با بهره گیری از این الگو مفهومی خواهد بود. اما در حین کار مطمئناً از مدل های (الگوهای مفهومی) دیگر نیز بهره گرفته خواهد گردید. مدل مورد بهره گیری در نمودار شماره یک آمده می باشد. (میرزایی، 1375)

به مقصود آزمون قابلیت اجرایی بودن یک مدل، در حالت کلی می توان از سه متد بهره گیری نمود که عبارتند از:

  • اجرای مدل در دنیای واقعی (Koontz etal, 1980) (الوانی، 1380).
  • بهره گیری از روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان (Mulford & Klonglan, 1982).
  • بهره گیری از فنون ریاضی و شبیه سازی (Barjis etal, 2000).

بر این اساس، در پژوهش حاضر فنون ریاضی و شبیه سازی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

 

متغیرهای ورودی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل DEA می باشد. در این راستا اهداف فرعی پژوهش نیز که مدنظر می باشد عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین اندازه کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت اندازه اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به مقصود بهره گیری بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)