عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای ارزیابی اثربخشی سازمانی

به گونه کُلّی در یک سازمان محاسبه اثربخشی چندان ساده نیست. معمولاً سازمانهای بزرگ فعالیت‌های مختلف و گوناگون دارند و در نقاط مختلف پراکنده اند. آنها در پی تأمین هدف های متنوع، گوناگون و مختلف هستند و به نتایج مختلفی می رسند. برای سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان وکارکنان   شاخص‌ها و روش‌های متعددی ارائه شده می باشد و هر یک از آنها مقیاس متفاوتی از اثربخشی به دست   می‌دهند . برای ارزیابی سازمان و نیروی انسانی بایستی به عملکرد ساختار سازمان، عملکرد منابع انسانی سازمان و عملکرد یا تأثیر فعالیتهای مختلف سازمان بر محیط بیرون توّجه کافی مبذول گردد، زیرا که هر یک ازاین بخش‌ها شامل ابعاد مختلفی بوده و معیارهای خاص خود را می طلبد. این ابعاد را می توان به صورت زیر اختصار نمود:

 • موفقیت‌های سازمان و افراد.
 • بازدهی و استرس سازمان و واحدهای آن.
 • مهارت‌های ارتباط بین فردی و رضایت افراد سازمان.
 • بهره وری و توانایی افراد سازمان.
 • بهره برداری از منابع سازمان.

6) انعطاف پذیری ساختار و واحدهای سازمان از شرایط گوناگون محیط (کولوبندی، 1374، 19).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

 • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
 • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
 • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
 • آزمون مدل پژوهش