عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت روابط (مهارت‌های اجتماعی) [1]

و آخرین بعد از هوش هیجانی گلمن، بعد مدیریت روابط می باشد، چگونگی تعامل با افراد را در موقعیتهای هیجانی نشان می‌دهد که به آن مهارت اجتماعی هم گفته می گردد کنترل دقیق احساسات خود، واکنش مناسب، کار گروهی، توان گفتگو و ارتباط شفاف می باشد. گلمن معتقد می باشد که افرادی می‌خواهند در ایجاد ارتباط با دیگران مؤثر واقع شوند و بایستی توانایی تشخیص، تفکیک و کنترل احساسات خود را داشته باشند و سپس از طریق همدلی یک ارتباط مناسب مستقر کنند. افراد فقط از طریق مهارت‌های اجتماعی بالا می دانند در کجا و چه موقع از خود حالت هیجانی نشان دهند.

گلمن بر این باور می باشد که اگر ما قادر به کنترل حالات روحی و خلق و خوی هیجانی خود نبوده و مهارت‌های ضروری همدلی را در خود ایجاد نکنیم. در مدیریت اثربخش هیجانی، موفقیت‌های چندانی نخواهیم داشت بر عکس، افراد دارای هوش هیجانی از این مهارت در جهت نیل به رسالتهای سازمان بهره می‌برند. مؤلفه مدیریت روابط، از نگاه گلمن، بسیاری از مهارت‌های ضروری برای موفقیت در موقعیتهای اجتماعی را در خود دارد. ارتباطات نیز، عنصر اساسی در مدیریت روابط می باشد. توانایی ابراز صمیمیت و محبت به دیگران را ارتباط یا تقویت مناسبات می‌گویند. این کار با بروز رفتارهای کلامی و غیر کلامی برای ابراز قدردانی و تشکر از دیگران صورت می‌گیرد. بالاخره، وظایف افراد پیچیده‌تر می گردد و نیاز به همیاری بیشتری احساس می گردد، مهارت‌های ارتباطی از اهمیتی محوری برخوردار می شوند. برای نمونه هر شرکت بزرگی بایستی فرد کلیدی را در میان واحدهای خود توزیع کند، زیرا که این کار یک تیم بالفعل ایجاد می کند.

به اعتقاد گلمن، هوش هیجانی، مجموعه‌ای از توانمندی‌هایی می باشد که باعث تشخیص، انعکاس و سازگاری هیجانی در خود و آگاهی از عواطف دیگران می گردد. او اخیراً برای هر قلمرو، ویژگی‌هایی را قائل می گردد که عبارت می باشد از:

  • هر یک از مؤلفه‌های هوش هیجانی به تنهایی تأثیر منحصر بفردی بر عملکرد شغلی دارد.
  • هر یک از آن‌ها، تا حدی با دیگر مؤلفه‌ها، تعامل محکمی دارد. به بیانی دیگر، مؤلفه‌های هوش هیجانی دارای وابستگی متقابل هستند.

ظرفیت‌های هوش هیجانی نسبت به یکدیگر، جایگاه سلسله مراتبی دارند. مثلاً: خود آگاهی برای خود تطبیقی و همدلی ضروری می باشد. خود تنظیمی و خود آگاهی هم، مبنایی برای انگیزش می گردد(صفرزاده و همکاران، 1389).

[1]– Relationship Management

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید