عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

مانند ویژگی­های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی می باشد؛ بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد، و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد، و هدف از پژوهش، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد. مطالعه و تحلیل نقادانه شیوه‌های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی ، وظیفه شاخه‌ای از فلسفه علم می باشد که «روش شناسی » خوانده می گردد)خاکی،1384(. پایه هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم به کار می‌رود. از اصطلاح «روش پژوهش» معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می گردد .این استنباط‌ها گاه دارای هم‌پوشانی‌ها و وابستگی­هایی هستند ود مواردی هم «روش پژوهش » و«نوع پژوهش » مترادف مقصود شده‌اند روش پژوهش به عنوان یک فرآیند نظاممند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله می باشد. در این باره آمده می باشد روش پژوهش مجموعه‌ای از قواعد،ابزار و راه‌های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دست‌یابی به راه حل معضلات می باشد )خاکی،1384(. پژوهش گر به مقصود پاسخ‌گویی به مسأله پژوهش ملزم به انتخاب یک متدلوژی و یک استراتژی کلی می باشد؛ تا به کمک اطلاعات و داده‌ها بتواند به تجزیه و تحلیل پرداخته و مسأله را پاسخ دهد (غفاری آشتیانی،1387)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فصل آغاز درمورد روش پژوهش بحث شده می باشد؛ و سپس توضیحاتی در خصوص جامعه و نمونه آماری و روش جمع‌آوری اطلاعات و ابزار جمع‌آوری اطلاعات و نحوه استخراج داده‌ها از پرسشنامه ارائه گردیده می باشد. در پایان به تشریح روش‌های آماری مورد بهره گیری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و سؤالات پرداخته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی:

هدف   کلی : مطالعه ارتباط بین قابلیت‌های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری

1) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) کارکنان و اعتماد کارکنان.

2) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان و اعتماد کارکنان.

3) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت گرایش کارکنان به حل مشکل و اعتماد کارکنان.

4) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

5) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

6) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان  و اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

7) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان و نیات مشتریان به وفاداری.

8) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و نیات مشتریان به وفاداری.

1-5-2) اهداف کاربردی:

کمک به شرکت‌های بیمه  و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت افزایش ایجاد اعتماد و تقویت نیات وفاداری در میان مشتریانشان.

مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه های خصوصی استان گیلان