شرکتهاي اکتشافي پيشنهاد مي شود که در تبيين رويه هاي گزارشگري مالي به حمايت از منافع سهامداران و سرمايه گذاران توجه داشته باشند.
2) براساس يافته هاي فرضيه دوم تحقيق مبني بر اينکه بين اتخاذ استراتژي مقاومتي با سطح مديريت سود، ارتباط معنادار وجود دارد؛ به مديران شرکتهاي داراي استراتژي مقاومتي توصيه مي شود که سعي کنند بيش از پيش راهبردهاي گزارشگري مالي را با راهبردهاي تجاري خود همسو و هم جهت نمايند و از سيستم گزارشگري مالي به عنوان وسيله اي جهت نيل به اهداف شرکت استفاده کنند.
3) براساس يافته هاي فرضيه اول تحقيق مبني بر اينکه محيط‌هاي کلان اقتصادي رابطه بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود تحت تاثير قرار نميدهد. به مديران شرکتهاي ايراني پيشنهاد مي شود که به شرايط اقتصادي کشور در اتخاذ تصميمات خويش توجه داشته باشند.
4) به تدوين کنندگان استاندارد هاي گزارشگري ايران توصيه مي‌شود شرکتها را ملزم به درج هزينه هاي مربوط به تحقيق و توسعه در صورتهاي مالي خويش نمايند.
5-6)پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
1) بررسي ارتباط بين استراتژي هاي کسب و کار با استراتژي توليدي و عملكرد شرکتها
2) بررسي ارتباط ساير استراتژي هاي کسب و کار با کيفيت گزارشگري مالي شکتها
3) بررسي ارتباط بين استراتژي مقاومتي و اکتشافي با ساير معيارهاي سنجش کيفيت سود شرکتها
5-7) محدوديتهاي تحقيق
يکي از عمده ترين محدوديت هاي تحقيقاتي که بر پايه آمار استنباطي انجام مي شوند؛ تعميم نتايج حاصل از آنها به کل جامعه آماري در شرايط زماني و مکاني مختلف است. بنابراين در تعميم نتايج اين تحقيق و بکارگيري عملي اين نتايج نيز بايد جانب احتياط را مدنظر قرار داد.
محدوديت ديگر تحقيق حاضر، در گردآوري داده هاي مربوط به هزينه هاي تحقيق و توسعه بود. که در صورتهاي مالي شرکتهاي ايراني گزارش نمي شود. و براي محاسبه هزينه هاي تحقيق و توسعه از يک مدل رگرسيوني استفاده شد.

منابع فارسي
1. اسکات، ويليام(2003)؛ پارساييان، علي(1388) ” تئوري حسابداري مالي(جلد دوم)” انتشارات ترمه
2. اعتمادي، حسين، مومني، منصور و حسن فرج زاده دهكردي(1391). مديريت سود، چگونه كيفيت سود شركت ها را تحت تاثير قرار مي دهد؟. مجله پژوهش هاي حسابداري مالي. سال چهارم، شماره 2، شماره پياپي (12)،ص101-122.
3. اميري، مجتبي و محمدجواد نائيجي(1389) فرصهاي مديريت راهبردي، راهبرد رقابتي و كارآفريني شركتي. مجله توسعه كارآفريني، سال سوم، شماره دهم،
4. بولو، قاسم، عنابستاني اکرم(1390)، تاثير استراتژي تصاحب شرکتها بر مديريت سود. مجله دانش حسابدراي، سال دوم، شماره 7، ص 99-120.
5. خليلي‌عراقي، مريم ، بيت ا… اکبري مقدم ، معصومه عطاءالهي. (1388). اثر ريسک‌هاي محيط، استراتژي شرکت و ساختار سرمايه بر عملکرد شرکتها در صنعت پتروشيمي. مجله مديريت توسعه و تحول، شماره اول، صص 41-47.
6. رحيمنيا، فريبرز، سعيد مرتضوي و سيدمسلم علوي(1389). بررسي تأثير استراتژي تمايز پورتر برعملكرد سازماني از طريق بسته بندي كالاها در شركت هاي مواد غذايي. نشريه مديريت بازرگاني، دوره 1، شماره 3،
7. رضايي، فرزين، عازم حامد(1391)، تأثير شدت رقابتي و راهبرد تجاري بر ارتباط بين اهرم مالي و عملكرد شركت ها. فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت. سال پنجم / شماره دوازدهم.ص 101-115.
8. زارعي متين ، حسن، هجري زاده، مونا، يزداني، حميد رضا، سادات بيريايي، هانيه (1389). بررسي رابطه بين گرايش استراتژيک شرکت با عملکرد سازماني با استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن، مديريت بازرگاني، دوره2، شماره6. صص 97-112.
9. شهرياري، عليرضا (1387)، بررسي رابطه بين هزينه هاي سياسي و محافظه کاري(فرضيه سياسي) در بورس اوراق بهادار تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
10. صالحي‌حقي ناهيد (1391). برررسي ارتباط بين استراتژي شرکت، ساختار سرمايه و عملکرد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري به راهنمايي دکتر رسول برادران حسن زاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي.
11. عربصالحي، مهدي، رزيتا مويدفر و سجاد کريمي(1391). تاثير ريسک محيط، استراتژي شرکت و ساختار سرمايه بر عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهشهاي حسابداري مالي. شماره 13
12. فقهي،ناصر.1378،مديريت ساختار استراتژيك سازمان،چاپ اول،دانشگاه آزاد اسلامي تبريز.
13. قاسمي،بهروز و ابراهيمي،عبدالحميد. (1386)، “بررسي آثار بهکارگيري راهبردهاي رقابتي مناسب بر کارايي شرکتهاي تجاري ايران”، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 11، شماره 3، ص.ص.2505-183.
14. لگزيان و همکاران(1388) بررسي عوامل اثرگذار بركاربست فن آوريهاي اطلاعاتي توسط هيات مديره ها و تاثير آن بر عملكرد آنان. مجلة دانش و توسعه. سال پانزدهم، شمارة 27
15. مانيان امير، موسي خاني محمد، جام پرازمي مونا. (1388). بررسي رابطه بين همراستايي فناوري اطلاعات و کسب وکار با عملکرد سازماني در شرکتهاي فعال در زمينه فناوري اطلاعات با استفاده از مدل معادلات ساختاري. نشريه مديريت فناوري اطلاعات، شماره 3، صص89-106.
16. محمدي، م. ملکيان، ا. احمدپور، ا. (1390). بررسي رابطه بين وجه نقد نگهداري شده و عوامل تعيين کننده آن در شرکتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي
17. مرادي شميم، مجيد (1390). بررسي تاثير عدم اطمينان هاي خاص بر بکارگيري روشهاي پيشرفته بودجه بندي سرمايه اي. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده علوم اقتصادي
18. مرادي، جواد ولي پور، هاشم و مرجان قلمي(1390)، تأثير محافظه كاري حسابداري بر كاهش ريسك سقوط قيمت سهام، فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت، سال چهارم . شماره يازدهم.ص 93-106.
19. مشايخي، ب و مريم صفري، 1385، ” وجه نقد ناشي از عمليات و مديريت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره 44، 35 -54.
منابع انگليسي
1. Basu, S. (1997),” The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings”, Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 337-345.
2. Coase, R. (1937). The Nature of the Firm, Economica, New Series, 4(16), 386-405.
3. Dechow, P.M., and I.D. Dichev. (2002).The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review 77: 35-59
4. Demerjian.P, Lewis.M, Lev.B and McVay.S (2010). Managerial Ability And Earnings Quality. Emory University. Electronic copy available at: http://ssrn.com/ abstract=1650309
5. Denis, C, Sylvain H, Marie-Josée L (2013). The incidence of earnings management on information asymmetry in an uncertain environment: Some Canadian evidence, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 1-13.
6. Denis, C, Sylvain H, Marie-Josée L (2013). The incidence of earnings management on information asymmetry in an uncertain environment: Some Canadian evidence, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 1-13.
7. Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. 2005. The market pricing of accruals quality.Journal of Accounting and Economics 39 (2): 295-327.
8. Giroud.X and Mueller.H (2011). Corporate Governance, Product Market Competition, and Equity Prices. The Journal of Finance. Vol. Lxvi, No. 2
9. Givoly, D. & Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative? Journal of Accounting and Economics, 29 (3), 287- 320.
10. Hambrick D. (1983). Some Tests of the Effectiveness and Functional Attributes of Miles and Snow’s Strategic Types. The Academy of Management Journal, 26(1), 5-26.
11. Hellman,, Niclas , 2007,”Accounting conservatism under IFRS” Implications”, Accounting Horizons, 2003, 207-221
12. Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
13. Jones J. (1991). Earnings management during important relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193-228.
14. Kothari, S.P., Ramanna, K., Skinner, D.J., 2008 a. What Should GAAP Look Like? A Survey and Economic Analysis. SSRN eLibrary
15. LaFond, R. and S. Roychowdhury, 2008. Managerial ownership and accounting conservatism. Journal of Accounting Research 46(1), 101-135.
16. Leuz C., Nanda D., & Wysocki P. D. (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal of Financial Economics,

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید