موثري را در بهبود كاركرد هيات مديره هاي نوين در اقتصاد دانش محور امروزي ايفا نمايد.
رحيمنيا و همکاران (1389) در تحقيقي با عنوان بررسي تأثير استراتژي تمايز پورتر برعملكرد سازماني از طريق بسته بندي كالاها در شركت هاي مواد غذايي، استدلال نمودند که امروزه رقابت گسترده موجود در بازار، شركتها را ناگزير از بكارگيري استراتژ يهايي جهت رويارويي با اين رقابت نموده است. بدون شك بكارگيري اين گونه استراتژيها نه تنها از تأثير قابل ملاحظه اي بر بسته بندي كالاها به عنوان بخشي از محصول شرك تها برخوردار است، بلكه اين امر متعاقبا بر عملكرد شرك تها نيز تأثيرگذار است. با توجه به اين امر، هدف از اين تحقيق پيمايشي، بررسي اثر استراتژي تمايز پورتر بر عملكرد سازماني از طريق بست هبندي كالاها بوده است. جهت تحقق اين هدف تأثير متغير استراتژي تمايز بر عملكرد سازماني از طريق بسته بندي به صورت مستقيم(بدون واسطه گري بسته بندي) و غيرمستقيم(با واسطه گري بسته بندي(با طرح 4 فرضيه اصلي بررسي شد. نتايج تحقيق حاكي از عدم تاييد نقش واسطه گري متغير بسته بندي در رابطه بين استراتژي تمايز و عملكرد سازماني بود. اين در حالي است كه مولفه هايي همچون طراحي و رنگ بسته بندي رابطه بين استراتژي تمايز و مولفه فروش از عملكرد سازماني را واسطه گري مي نمايند.
اميري و نائيجي(1389) در تحقيقي با عنوان فرصتهاي مديريت راهبردي، راهبرد رقابتي و كارآفريني شركتي، استدلال نمودند که به رغم برخي شواهد پژوهشي كه نشان مي دهد شركت هاي كارآفرين بيش از شركت هاي محافظه كار درگير فرايندهاي مديريت راهبردي هستند، اما هيچ تحقيق مستقل و منسجمي در اين باره، در محيط كس ب وكار ايران انجام نشده است . در اين پژوهش، روابط دروني ميان شاخ ص هاي مديريت راهبردي و درجه ي كارآفريني شركتي و هم چنين گرايش راهبردي غالب در شركت هاي كارآفريني براساس طبق ه بندي پورتر بررسي شده است .داده هاي تحقيق، از نمونه هايي متشكل از 362 مدير در 136 شركت كوچك و متوسط در سه صنعت مختلف گردآوري شده و براساس نتايج اين مطالعه، رابطه عميق مثبتي ميان برخي شاخص هاي راهبردي شامل تجزيه و تحليل، انعطاف پذيري، حيطه ي برنامه ريزي، كنترل راهبردي با كارآفريني و رابط هاي منفي ميان كنترل مالي با كارآفريني مشاهده شد . هم چنين راهبرد رقابتي عاملي تعيي ن كننده در كارآفريني محسوب مي شود و شركت هاي كارآفرين گرايش بيش تري به استفاده از راهبردهاي متمايزسازي و تمركزي نشان مي دهند.
زارعي متين و همکاران(1389) در مقاله خويش به بررسي رابطه بين گرايش استراتژيک شرکت با عملکرد سازماني با استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن پرداختند. موقعيت کليدي استراتژي کسب و کار در تصميم گيري‌هاي سازماني، نگارنده را بر آن داشته است تا به بررسي رابطه بين استراتژي با نتايج عملکردي حاصل از آن با استفاده رويکرد کارت امتيازي متوازن بپردازد. و نوآوري کليدي در اين پژوهش، به‌کارگيري کارت امتيازي متوازن براي بررسي اين رابطه است. در نهايت با توجه به نتايج به دست آمده از پژهش، استراتژي کسب و کار نقش تعيين‌کننده‌اي در عملکرد سازماني دارد و ابعاد پيش‌فعالي، آينده‌نگري، تحليلي و تدافعي رابطه مثبت و معناداري با عمکرد سازماني دارند.
مرادي و هکاران(1390)، به بررسي تأثير محافظه كاري حسابداري بر كاهش ريسك سقوط قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه بين وجود و يا عدم وجود رويداد سقوط سهام در طول دوره تحقيق با سطح محافظه كاري حسابداري، يك رابطه معكوس و معني دار وجود دارد. به عبارت ديگر، يافته‌ها حاكي از تأثير مثبت محافظه كاري حسابداري بر كاهش ريسك سقوط قيمت سهام است. همچنين نتايج حاكي از آن است كه رابطه بين محافظه كاري با وجود يا عدم وجود رويداد سقوط قيمت سهام در شرك تهاي داراي سطح عدم تقارن اطلاعاتي بالا، ب هلحاظ آماري معني دار نيست. همچنين نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد كه عدم تقارن اطلاعاتي، نتوانسته است تأثير محافظه كاري در كاهش ريسك سقوط قيمت سهام را افزايش دهد.
بولو و عنابستاني(1390)، به بررسي تاثير استراتژي تصاحب شرکتها بر مديريت سود پرداختند.در اين تحقيق اقلام تعهدي اختياري به عنوان نماينده مديريت سود در نطر گرفته شده و از الگوي تعديل شده جونز تحت دو رويکرد ترازنامه اي و جريان نقد با اعمال تغييراتي در رويکرد ترازنامه اي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد بين اقلام تعهدي اختياري شرکتهاي هدف در دوره قبل و بعد از تصاحب و همچنين بين اقلام تعهدي اختياري شرکتهاي هدف در دوره قبل از تصاحب و شرکتهاي گروه کنترل تفاوت معناداري نيست.
اسدي و منتي(1390) سطح مديريت سود اعمال شده در سال تغيير و دوره هاي پيرامون آن را در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي کردند. در اين تحقيق با استفاده از الگوي تعديل شده جونز، اقلام تعهدي اختياري برآورد و به کمک آزمون مقايسه ميانگين ها، تحليل واريانس و آزمون رگرسيون، داده ها تجزيه و تحليل گرديد. نتايج تحقيق، مديريت سود در سال قبل از تغيير مديريت را تاييد کرده ولي شواهدي از مديريت منفي سود در سال تغيير و مديرت مثبت سود در سال بعد از تغيير، بدست نيامده است.همچنين، نتايج نشان داد ه مديريت سود به اندازه و نوع صنعتي که شرکتها در آن فعاليت دارند، بستگي ندارد.
رضايي و عازم(1391)، به بررسي تأثير شدت رقابتي و راهبرد تجاري بر رابطه بين اهرم مالي و عملكرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج نشان ميدهد که ارتباط منفي و معني‌داري بين اهرم مالي و عملکرد شرکتها وجود دارد. اين يافتهها بر وجود اثرات متغيرهاي تعديلگرِ شدت رقابت در صنعت و راهبرد تجاري، بر رابطه بين اهرم مالي و عملکرد شرکت تأکيد مينمايد. اين نتايج حاکي است، تأثير اهرم مالي بر عملکرد، براي شرکتهاي پيرو راهبرد رهبري هزينه، نسبت به شرکتهاي متمايزساز منفيتر است. از سوي ديگر، رابطه معنيدار و مثبتي نيز بين شدت رقابت و عملکرد شرکتها مشاهده گرديد.
اعتمادي و همکاران(1391)، در تحقيقي به بررسي تاثير مديريت سود بر چهار ويژگي سود، شامل كيفيت اقلام تعهدي، پايداري، قابليت پيش بيني و هموار بودن، پرداختند. به طور خاص، فرضيه فرصت طلبانه بودن مديريت سود آزمون شد كه بر اساس آن، مديريت سود، كيفيت سود شركت ها را كاهش ميدهد. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه با افزايش ميزان اقلام تعهدي اختياري، از مقادير مطلوب ويژگي هاي سود كاسته مي شود. در اين ميان، كيفيت اقلام تعهدي بيش از ساير ويژگي ها، تحت تاثير مديريت سود قرار ميگيرد. همچنين، افزايش در مقادير اقلام تعهدي اختياري با كاهش در امتياز كيفيت سود شركت ها در ارتباط است. اين نتايج از نظريه فرصت طلبانه بودن مديريت سود حمايت كرده، نشان ميدهد كه مديريت سود بر محتواي اطلاعاتي حسابداري خدشه وارد مي كند.
عرب صالحي و همکاران(1391) در تحقيقي باعنوان تاثير ريسک محيط، استراتژي شرکت و ساختار سرمايه بر عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به بررسي ارتباط بين ريسک محيط، استراتژي شرکت و ساختار سرمايه با عملکرد شرکتهاي نمونه آماري پرداختند. نتايج نشان داد که بين ريسک محيط و جريان نقد آزاد هر سهم، بين ريسک محيط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بين ساختر سرمايه و جريان نقد آزاد هر سهم رابطه معنادار وجود دارد.

فصل سوم
روش تحقيق

3-1) مقدمه
در فصل دوم به بررسي مباني نظري و ادبيات موضوع پرداخته شد. يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع تحقيق بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. پايه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است كه در آن علم به كار مي رود. انتخاب روش تحقيق بستگي به هدف ها و ماهيت موضوع تحقيق و امكانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع تحقيق، هدف ها و نيز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه روش و شيوه اي او را دقيق تر، سريع تر و آسان تر در دستيابي به پاسخ پرسش هاي تحقيق مورد نظر ياري مي نمايد.
تحقيق حاضر، به دنبال بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. متناسب با هدف کلي تحقيق، فرضياتي مطرح شده است و ارتباط بين متغيرهاي تحقيق، اساس تصميم گيري در خصوص اين فرضيات مي باشد. بنابراين آزمونهاي همبستگي بيشترين نقش را در تجزيه و تحليل اطلاعات اين تحقيق ايفا مي كنند. در اين فصل، در ارتباط با روش تحقيق، فرضيه‌هاي تحقيق، متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها، جامعه و نمونه آماري، روش جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها، و روش‌هاي آزمون فرضيه‌ها و معرفي مدل تحقيق بحث شده است.
3-2) روش تحقيق
در هر تحقيق ابتدا بايد ماهيت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه هاي معتبر به واقعيت ها دست يافت. فرآيند تحقيق، فرآيندي است كه طي آن محقق مي كوشد با پردازش علمي و منظم درون دادها، فرضيه هاي خود را به بوته آزمايش بگذارد.
اين تحقيق از نظر ماهيت و محتوا از نوع همبستگي است، که با استفاده از داده هاي مستخرج از صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحليل رابطه‌ي همبستگي مي پردازد. انجام اين پژوهش در چهارچوب استدلال قياسي – استقرايي صورت خواهد گرفت. علت استفاده از روش همبستگي کشف روابط همبستگي بين متغير ها است. تحقيق همبستگي يکي از انواع تحقيقات توصيفي است.
از سوي ديگر پژوهش حاضر از نوع پس رويدادي است، يعني بر مبناي تجزيه و تحليل اطلاعات گذشته (صورت هاي مالي شرکت ها) انجام مي گيرد.
از نظر هدف اين پژوهش جزو پژوهش هاي کاربردي محسوب مي شود. پژوهش هاي کاربردي، پژوهشي هايي هستند که با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي شود. همچنين پژوهش هاي کاربردي پژوهش هايي هستند که نظريه ها، قانونمندي ها، اصول و فنوني که در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرايي به کار مي گيرد.
3-3)جامعه آماري
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضيات تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي شده و حسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده مي شود.
3-4)روش نمونه گيري
در علم آمار جهت تعميم نتايج حاصل از تحقيق به كل جامعه بگونه اي كه هم هزينه و زمان انجام مراحل مختلف تحقيق معقول باشد و هم تعميم نتايج قابل اتكا باشد، روش هاي مختلفي براي نمونه گيري پيشنهاد شده است. آنچه كه مهم بنظر ميرسد اين است كه محققين در رشته هاي مختلف و در تحقيقات با موضوعات مختلف سعي نمايند بهترين روش نمونه گيري كه بيشترين كارآيي را در نيل به اهداف مذكور دارد؛ انتخاب نمايند. اغلب در تحقيقاتي كه بر پايه اطلاعات حسابداري و بازار سرمايه است؛ نمونه گيري به روش سيستماتيك انجام شود. در اين روش ابتدا شرايطي جهت انتخاب نمونه تعريف مي شود و نمودهاي فاقد شرايط مذكور از نمونه حذف مي گردند. اين شرايط با توجه به مدل آزمون فرضيات و متغيرهاي تحقيق تعيين مي شود.دليل استفاده از اين روش و تعريف چنين شرايطي همگون نمودن نمونه آماري مورد مطالعه با كل جامعه و امكان تعميم نتايج حاصل از آزمونها به جامعه آماري مي باشد. باتوجه به متغيرهاي تحقيق مي توان ضوابط ذيل را جهت اعمال در نمونه گيري حذفي سيستماتيك

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید