سطح اطمينان 95% از توزيع نرمال برخوردار نيست بطوري كه احتمال مربوط به اين آزمون کوچکتر از 05/0 مي باشد. (0088/0) در اين ارتباط با توجه به تعداد بالاي مشاهدات و قضيه حد مرکزي مي‌توان از نرمال نبودن توزيع باقيمانده هاي مدل چشم پوشي کرد. ضمن اين که بررسي توزيع باقميانده هاي مدل (نمودار 3-4) حاکي از اين است که توزيع باقيمانده ها بسيار نزديک به توزيع نرمال مي باشد.

نمودار3-4: توزيع باقيمانده هاي مدل(1)

در ارتباط با آزمون استقلال باقيمانده ها نيز، مقدار آماره دوربين-واتسن مابين عدد 5/1 و 5/2 مي باشد (690/1) از اين رو استقلال باقيمانده ها پذيرفته مي شود.
براي آزمون همساني واريانس باقيمانده ها نيز از آماره بروش -پاگان استفاده شده است. با توجه به نتايج اين آزمون و P-Value آماره F (0340/0) که کمتر از 05/0 مي باشد، فرضيه صفر مبني بر همساني واريانس باقيمانده ها در سطح اطمينان 95% رد شده و گوياي ناهمساني واريانس باقيمانده ها است.
تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول تحقيق
فرضيه اول: شرکت‌هاي اکتشافي بيشتر از شرکت‌هاي مقاومتي به اتخاذ محافظه کاري در حسابداري تمايل دارند.
با توجه نتايج ارائه شده در جدول 4-5 برآورد مدل، از آنجايي احتمال آماره t براي ضريب متغير STRT کوچکتر از 05/0 بوده (0114/0) و ضريب آن منفي مي باشد (0336/0-). بنابراين مغاير با فرضيه تدوين شده مي توان گفت شرکت‌هاي مقاومتي بيشتر از شرکت‌هاي اکتشافي به اتخاذ محافظه کاري در حسابداري تمايل دارند. از اين رو فرضيه اول تحقيق در سطح اطمينان 95 درصد رد مي‌شود.

4-3-2) نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق
هدف از آزمون فرضيه دوم تحقيق بررسي اين موضوع مي باشد که آيا شرکت‌هاي مقاومتي بيشتر از شرکت‌هاي اکتشافي تمايل به مديريت سود دارند يا خير؟
اين فرضيه با استفاده از مدل زير بصورت داده هاي پانل برآورد مي شود و در صورتي که ضريب منفي و در سطح اطمينان 95% معني دار باشد فرضيه دوم مورد تأييد قرار خواهد گرفت.
?DACCRit? = ?0 + ?1STRTit + ?2LN_ASSETSit + ?3F_LEVit + ?4G_SALESit + ?6CFOit + ?7LOSSit + ?it
براي اين که بتوان مشخص نمود که آيا استفاده از روش داده هاي پانل در برآورد مدل مورد نظر کارآمد خواهد بود يا نه، از آزمون چاو يا F ليمر استفاده مي شود. در اين آزمون فرضيه بيانگر يکسان بودن عرض از مبداء ها بوده و در صورت رد آن استفاده از روش داده هاي پانل پذيرفته شده و مي توان از روش داده هاي پانل استفاده کرد. نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 4-6 ارائه شده است.
جدول 4-6: نتايج انتخاب الگو براي برآورد مدل (2) تحقيق
نوع آزمون
آماره آزمون
مقدار آماره آزمون
درجه آزادي
P-Value
آزمون F ليمر

050/3
(715/144)
0000/0
آزمون هاسمن

778/26
6
0002/0

با توجه به نتايج حاصل از آزمون F ليمر، از آنجايي که مقدار P-Value اين آزمون کمتر از 05/0 مي‏باشد (0000/0)، ناهمساني عرض از مبداءها تأييد شده و لازم است در برآورد مدل از روش داده‏هاي پانل استفاده شود. همچنين با توجه به نتايج آزمون هاسمن، از آنجايي که مقدار P-Value اين آزمون نيز کمتر از 05/0 مي‏باشد (0002/0) لذا مي بايست مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. در جدول 4-7 نتايج حاصل از برآورد مدل و همچنين نتايج مربوط به آماره‌ها و مفروضات رگرسيون کلاسيک ارائه شده است.

جدول 4-7 نتايج برآورد مدل (2) تحقيق
متغير

ضريب
آماره t
P-Value
STRT

017/0-
204/2-
027/0
LN_ASSETS

074/0
904/6
000/0
F_LEV

033/0-
067/1-
290/0
G_SALES

046/0
776/4
000/0
CFO

050/0
497/1
134/0
LOSS

028/0
558/2
010/0
ضريب تعيين مدل 4641/0
آماره F مدل
(P-Value)

128/4
(0000/0)
آماره Jarque-Bera
(P-Value)
651/59
(0000/0)
آماره Breusch-Pagan
(P-Value)

623/2
015/0
آماره Durbin-Watson
930/1

در بررسي معني دار بودن مدل با توجه به اين که مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچکتر مي باشد (000/0) با اطمينان 95% معني دار بودن كل مدل تاييد مي شود. ضريب تعيين مدل نيز گوياي آن است که 41/46 درصد از تغييرات در متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل وارد شده در مدل تبيين مي گردد.
در بررسي مفروضات آماري مربوط به مدل، نتايج آزمون جارکيو- برا حاكي از اين است كه باقيمانده هاي حاصل از برآورد مدل تحقيق در سطح اطمينان 95% از توزيع نرمال برخوردار نيست بطوري كه احتمال مربوط به اين آزمون کوچکتر از 05/0 مي باشد. (0000/0) در اين ارتباط با توجه به تعداد بالاي مشاهدات و قضيه حد مرکزي مي‌توان از نرمال نبودن توزيع باقيمانده هاي مدل چشم پوشي کرد. ضمن اين که بررسي توزيع باقميانده هاي مدل (نمودار 4-4) حاکي از اين است که توزيع باقيمانده ها بسيار نزديک به توزيع نرمال مي باشد.

نمودار4-4: توزيع باقيمانده هاي مدل(2)

در ارتباط با آزمون استقلال باقيمانده ها نيز، مقدار آماره دوربين-واتسن مابين عدد 5/1 و 5/2 مي باشد (930/1) از اين رو استقلال باقيمانده ها پذيرفته مي شود.
براي آزمون همساني واريانس باقيمانده ها نيز از آماره بروش -پاگان استفاده شده است. با توجه به نتايج اين آزمون و P-Value آماره F (015/0) که کمتر از 05/0 مي باشد، فرضيه صفر مبني بر همساني واريانس باقيمانده ها در سطح اطمينان 95% رد شده و گوياي ناهمساني واريانس باقيمانده ها است.

تفسير نتايج آزمون فرضيه دوم
فرضيه دوم: شرکت‌هاي مقاومتي بيشتر از شرکت‌هاي اکتشافي تمايل به مديريت سود دارند.
با توجه نتايج ارائه شده در جدول (4-7) برآورد مدل، از آنجايي احتمال آماره t براي ضريب متغير STRT کوچکتر از 05/0 بوده (0278/0) و ضريب آن منفي مي باشد (0177/0-). بنابراين همسو با فرضيه تدوين شده مي توان گفت شرکت‌هاي مقاومتي بيشتر از شرکت‌هاي اکتشافي تمايل به مديريت سود دارند. از اين رو فرضيه دوم تحقيق در سطح اطمينان 95 درصد تأييد مي شود.
4-3-3) نتايج آزمون فرضيه سوم تحقيق
هدف از آزمون فرضيه سوم تحقيق بررسي اين موضوع مي باشد که آيا محيط‌هاي کلان اقتصادي رابطه بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود را تغيير مي‌دهد يا خير؟
در ادامه اين فرضيه در دو سطح از کيفيت سود شامل محافظه کاري و مديريت سود مورد بررسي قرار مي گيرد.
4-3-3-1) نتايج آزمون فرضيه سوم در سطح محافظه کاري
CONit = ?0 + ?1STRTit + ?2 GDP_Dummy + ?3STRT* GDP_Dummy + ?4LN_ASSETSit + ?5F_LEVit + ?6G_SALESit
براي اين که بتوان مشخص نمود که آيا استفاده از روش داده هاي پانل در برآورد مدل مورد نظر کارآمد خواهد بود يا نه، از آزمون چاو يا F ليمر استفاده مي شود. در اين آزمون فرضيه بيانگر يکسان بودن عرض از مبداء ها بوده و در صورت رد آن استفاده از روش داده هاي پانل پذيرفته شده و مي توان از روش داده هاي پانل استفاده کرد. نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 4-8 ارائه شده است.
جدول 4-8: نتايج انتخاب الگو براي برآورد مدل (2) تحقيق
نوع آزمون
آماره آزمون
مقدار آماره آزمون
درجه آزادي
P-Value
آزمون F ليمر

234/1
(708/144)
045/0
آزمون هاسمن

923/15
6
014/0

با توجه به نتايج حاصل از آزمون F ليمر، از آنجايي که مقدار P-Value اين آزمون کمتر از 05/0 مي‏باشد (045/0)، ناهمساني عرض از مبداءها تأييد شده و لازم است در برآورد مدل از روش داده‏هاي پانل استفاده شود. همچنين با توجه به نتايج آزمون هاسمن، از آنجايي که مقدار P-Value اين آزمون نيز کمتر از 05/0 مي‏باشد (014/0) لذا مي بايست مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. در جدول 4-9 نتايج حاصل از برآورد مدل و همچنين نتايج مربوط به آماره‌ها و مفروضات رگرسيون کلاسيک ارائه شده است.

جدول 4-9: نتايج برآورد مدل (2) تحقيق
متغير

ضريب
آماره t
P-Value
STRT

019/0-
962/0-
335/0
D_GDP

023/0-
434/0-
664/0
STRT*D_GDP

078/0-
118/1-
263/0
LN_ASSETS

031/0-
078/2-
038/0
F_LEV

008/0
186/0
852/0
G_SALES

101/0-
985/7-
000/0
ضريب تعيين مدل 4574/0
آماره F مدل
(P-Value)

979/3
(000/0)
آماره Jarque-Bera
(P-Value)
948/8
(011/0)
آماره Breusch-Pagan
(P-Value)

673/2
0141/0
آماره Durbin-Watson
015/2

در بررسي معني دار بودن مدل با توجه به اين که مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچکتر مي باشد (000/0) با اطمينان 95% معني دار بودن كل مدل تاييد مي شود. ضريب تعيين مدل نيز گوياي آن است که 74/45 درصد از تغييرات در متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل وارد شده در مدل تبيين مي گردد.
در بررسي مفروضات آماري مربوط به مدل، نتايج آزمون جارکيو- برا حاكي از اين است كه باقيمانده هاي حاصل از برآورد مدل تحقيق در سطح اطمينان 95% از توزيع نرمال برخوردار نيست بطوري كه احتمال مربوط به اين آزمون کوچکتر از 05/0 مي باشد. (0114/0) در اين ارتباط با توجه به تعداد بالاي مشاهدات و قضيه حد مرکزي مي توان از نرمال نبودن توزيع باقيمانده هاي مدل چشم پوشي کرد. ضمن اين که بررسي توزيع باقميانده هاي مدل (نمودار 4-5) حاکي از اين است که توزيع باقيمانده ها بسيار نزديک به توزيع نرمال مي باشد.
نمودار4-4: توزيع باقيمانده هاي مدل(3) در سطح محافظه کاري

در ارتباط با آزمون استقلال باقيمانده ها نيز، مقدار آماره دوربين-واتسن مابين عدد 5/1 و 5/2 مي باشد (015/2) از اين رو استقلال باقيمانده ها پذيرفته مي شود.
براي آزمون همساني واريانس باقيمانده ها نيز از آماره بروش -پاگان استفاده شده است. با توجه به نتايج اين آزمون و P-Value آماره F (0141/0) که کمتر از 05/0 مي باشد، فرضيه صفر مبني بر همساني واريانس باقيمانده ها در سطح اطمينان 95% رد شده و گوياي ناهمساني واريانس باقيمانده‌ها است.
تفسيرنتايج آزمون فرضيه سوم در سطح محافظه کاري
با توجه نتايج ارائه شده در جدول 4-9 برآورد مدل، از آنجايي احتمال آماره t براي ضريب STRT*D_GDP بزرگتر از 05/0 مي باشد (3359/0) از اين رو با اطيمنان 95 درصد مي توان گفت محيط‌هاي کلان اقتصادي رابطه بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود را در سطح شاخص محافظه کاري بصورت معني داري تحت تأثير خود قرار نمي دهد. بنابراين فرضيه سوم تحقيق در سطح محافظه کاري رد مي شود.
4-3-3-2) آزمون فرضيه سوم در سطح مديريت سود
|DACCR|it = ?0 + ? 1STRTit + ? 2 GDP_Dummy + ? 3STRT* GDP_Dummy + ?4 LN_ASSETSit + ? 5F_LEVit + ? 6G_SALESit + + ? 8CFOit + ?9LOSSit + ?it
براي اين که بتوان مشخص نمود که آيا استفاده از روش داده هاي پانل در برآورد مدل مورد نظر کارآمد خواهد بود يا نه، از آزمون چاو يا F ليمر استفاده مي شود. در اين آزمون فرضيه بيانگر يکسان بودن عرض از مبداء ها بوده و در صورت رد آن استفاده از روش داده هاي پانل پذيرفته شده و مي توان از روش داده هاي پانل استفاده کرد. نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 4-6 ارائه شده است.
جدول 4-10: نتايج انتخاب الگو براي برآورد مدل (2) تحقيق
نوع آزمون
آماره آزمون
مقدار آماره آزمون
درجه آزادي
P-Value
آزمون F ليمر

654/1
(713/144)
000/0
آزمون هاسمن

364/25
8
001/0

با توجه به نتايج حاصل از آزمون F ليمر، از آنجايي که مقدار P-Value اين آزمون کمتر از 05/0 مي‏باشد (000/0)، ناهمساني عرض از مبداءها تأييد شده و لازم است در برآورد مدل از روش داده‏هاي پانل استفاده شود. همچنين با توجه به نتاي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید