پروتئيني………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-7-2-2- نشانگرهاي DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-7-2-3- نشانگرهاي ريزماهواره……………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-8- شاخص‌هاي مهم در مطالعه تنوع ژنتيکي مولکولي………………………………………………………………………………………………….17
2-9-مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده با نشانگر SSR. …………………………………………………………………………………………………….18

فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- زمان و موقعيت آزمايش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
3-2- آزمايش اول: بررسي تحمل به شوري در مرحله‌ گياهچه‌اي…………………………………………………………………………………….19
3-2- 1- مشخصات تيمارهاي آزمايشي و ژنوتيپ‌هاي مورد بررسي…………………………………………………………………………………19
3-3- روش اجراي آزمايش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
3-4- فرمول غذايي هوگلند………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
3-5- روش‌هاي نمونه‌برداري و اندازه‌گيري صفات مورد بررسي………………………………………………………………………………………..21
3-5-1- اندازه‌گيري سطح برگ………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
3-5-2- اندازه‌گيري وزن خشک برگ………………………………………………………………………………………………………………………………..21
3- 5-3- اندازه‌گيري پرولين و قندهاي محلول کل…………………………………………………………………………………………………………..21
3-5-3-1- تهيه عصاره الکلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
3-5-3-2-اندازه‌گيري پرولين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
3-5-3-3-اندازه‌گيري قندهاي محلول کل((TSS…………………………………………………………………………………………………………….23
3- 5-4- مواد معدني برگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
3-5-4-1- طرز تهيه استاندارد پتاسيم………………………………………………………………………………………………………………………………24
3-5-4-2- طرز تهيه استاندارد سديم………………………………………………………………………………………………………………………………..24
3-5-5-تجزيه و تحليل داده‌هاي آزمايش اول……………………………………………………………………………………………………………………25
3-6-آزمايش دوم: بررسي تنوع ژنتيکي به کمک نشانگرSSR…………………………………………………………………………………………..26
3-6- 1- استخراج DNA ژنومي از نمونه‌هاي گياهي مورد بررسي………………………………………………………………………………….26
3-6-2-بررسي کيفيت و کميت DNA…………………………………………………………………………………………………………………………….27
3-6- 2-1-بررسي کميت DNA به روش اسپکتروفتومتري …………………………………………………………………………………………..27
3-7-PCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
3-7-1- الگوي دمايي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30
3-7-2- امتيازبندي داده‌هاي مولکولي و تجزيه و تحليل‌هاي آماري آن‌ها……………………………………………………………………….30
3-7-2-1- محتواي اطلاعات چندشکلي……………………………………………………………………………………………………………………………31
3-7-2-2- محاسبه تعداد آلل مشاهده شده (Na) و تعداد آلل مؤثر (Ne)……………………………………………………………………31
3-7-2-3- محاسبه تنوع ژنوتيپي………………………………………………………………………………………………………………………………………31
3-7-2-4- تجزيه خوشه‌اي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
3-7 -2-5- تجزيه به مؤلفه‌هاي اصلي (PCA)………………………………………………………………………………………………………………..31

فصل چهارم: نتايج، بحث و پيشنهادها
4-1-آزمايش اول: تجزيه و تحليل مشاهدات در مرحله گياهچهاي…………………………………………………………………………………..32
4-1-1-آمار توصيفي برآورد اجزاء واريانس، دامنه تغييرات، ضرايب تنوع و توارثپذيري عمومي صفات مورد بررسي….32
4-1-2- تأثير شوري بر صفات مورفولوژيکي ارقام مختلف سورگوم………………………………………………………………………………….34
4-1-2- 1-طول ساقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
4-1-2-2-سطح برگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
4-1-2- 3-وزن خشک برگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
4-1-2-4- وزن خشک ريشه………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
4-1-3-تأثير شوري بر صفات فيزيولوژيک(پرولين و قندهاي محلول) در ارقام مختلف سورگوم…………………………………….38
4-1-3-1- غاظت پرولين برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
4-1-3-2- غلظت قندهاي محلول……………………………………………………………………………………………………………………………………..39
4-1-4-بررسي تغييرات عناصر معدني ارقام مختلف سورگوم تحت تنش شوري……………………………………………………………..41
4-1-4-1- تأثير شوري بر ميزان پتاسيم…………………………………………. ………………………………………………………………………………41
4-1-4-2- ميزان کلسيم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
4-1-4-3-ميزان منيزيم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
4-1-4-4- تأثير شوري بر ميزان سديم برگ…………………………………………………………………………………………………………………….43
4-1-4-5- تأثير شوري بر ميزان نسبت سديم به پتاسيم…………………………………………………………………………………………………44
4-1-5-همبستگي ژنتيکي و فنوتيپي بين صفات………………………………………………………………………………………………………………46
4-1-6-.گروه‌بندي ژنوتيپ‌ها در شرايط تنش و بدون تنش با استفاده از شاخص STI …………………………………………………48
4-2-آزمايش دوم: بررسي چندشکلي با استفاده از نشانگرهاي SSR………………………………………………………………………………50
2-4-1- گروهبندي ژنوتيپ‌ها بر اساس داده‌هاي SSR……………………………………………………………………………………………………53
4-2-2- نتايج حاصل از تجزيه به مولفه هاي اصلي…………………………………………………………………………………………………………..54
4-3- ارتباط بين نشانگر‌هاي مولکولي و ويژگي‌هاي اندازه‌گيري شده در مرحله گياهچه‌اي…………………………………………….56
4-4

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید