مطالعه وضعیت گردشگری جنگ به مقصود توسعه گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

4-1-2- وضعیت تأهل

نتایج بدست آمده از تحلیل های انجام گرفته به صورت فوق می باشد که 34.5 درصد از پرسش شوندگان مجرد و 63 درصد آنان متأهل می باشند. 2.5 درصد هم پاسخی با این پرسش نداده اند.

– سن

نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در ارتباط با تحلیل شاخص سن پرسش شوندگان به صورت فوق می باشد: 5/6 درصد زیر 20 سال، 5/24 درصد بین 21 تا 30 سال، 5/38 درصد بین 31 تا 40 سال، 5/20 درصد بین 41 تا 50 سال و 7 درصد بالای 50 سال می باشند. 3 درصد به این پرسش پاسخی نداده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گروه سنی 31 تا 40 سال می باشد.

تحصیلات

نتایج حاصله از محاسبات آماری انجام گرفته در ارتباط با تحلیل شاخص سطح سواد از جامعه ی نمونه به صورت فوق می باشد، که در آن 4 درصد زیردیپلم، 5/12 دیپلم، 7 درصد کاردانی، 5/48 درصد کارشناسی، 22 درصد کارشناسی ارشد و 4 درصد دکترا بوده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با مقطع تحصیلی، گزینه ی کارشناسی می باشد.

شغل

نتایج به دست آمده در ارتباط با تحلیل شاخص شغل به صورت فوق می باشد، 5/17 درصد بیکار، 27 درصد در شغل های غیر دولتی(شغل آزاد)، 45 درصد دولتی، 5/7 درصد دانش آموز و 5/1 درصد هم دانشجو می باشند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه ی شغل های دولتی می باشد. یعنی بیشتر پرسش شوندگان کارمندان دولتی هستند.

وسیله نقلیه

نتایج حاصل از تحلیل شاخص وسیله نقلیه مسافرتی از جامعه ی نمونه به صورت فوق می باشد که: 5/49 درصد با وسیله شخصی و 46 درصد هم با وسایل عمومی مسافرت می کنند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه ی ماشین شخصی می باشد.

آیا در زمان جنگ در یکی از مناطق سکونت داشته اید؟

نتایج بدست آمده از تحلیلی های انجام گرفته در ارتباط با شاخص فوق به صورت زیر می باشد که: 5/15 درصد گزینه ی بله و 81 درصد گزینه ی خیر را انتخاب نموده اند. این نتایج بیانگر آن می باشد که بیشتر پرسش شوندگان در زمان جنگ در مناطق جنگی سکونت نداشته اند. میانگین داده های فوق 83/1 می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی جاذبه های گردشگری جنگ در استان خوزستان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه روندها و مسائل عمومی و اختصاصی گردشگری در مناطق جنگی پس از پایان جنگ تحمیلی (امواج حرکت گردشگران، سنوات، خدمات، تأسیسات و آمار گردشگران)
  • تحلیل تاثیر پیدایـش و افـزایش گردشگـران جنـگ در استـان خوزستـان به منظـور تـوسعه گردشگری در استان
  • مطالعه سابقه شکل گیری و گسترش جنگ در منطقه مورد مطالعه (استان خوزستان)
  • مطالعه فرصت ها و چالش های فراروی گردشگری جنگ به مقصود ارائه راهکارهای عملی جهت توسعه و تأثیر آفرینی این نوع از گردشگری در گردشگری ملی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه