عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه وضعیت گردشگری جنگ به مقصود توسعه گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

همگونی و ارتباط مثلث گونه

نتایج حاصله از محاسبات انجام گرفته در ارتباط با تحلیل شاخص فوق به صورت زیر می باشد که: در مجموع 5/60 درصد گزینه ی خیلی زیاد تا زیاد، 24 درصد متوسط، 13 درصد کم و 2 درصد گزینه ی خیلی کم را انتخاب نموده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه های زیاد تا  خیلی زیاد می باشد که خود حاکی از آن می باشد که ارتباط بین گردشگران ورودی و توسعه ی صنعت گردشگری ارتباط مستقیمی هست هر اندازه گردشگران بیشتر باشند و از مناطق جنگی استان دیدن نمایند به همان نسبت در توسعه گردشگری جنگ تأثیر مثبت می گذارند و گردشگری جنگ به یک جاذبه ی توریستی تبدیل می گردد. میانگین داده های فوق 42/2 می باشد.

ابعاد بین المللی جنگ

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج حاصله از محاسبات انجام گرفته در ارتباط با تحلیل شاخص فوق به صورت زیر می باشد که: در مجموع 61 درصد گزینه ی خیلی زیاد تا زیاد، 26 درصد متوسط و 13 درصد کم را انتخاب نموده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه های زیاد تا  خیلی زیاد می باشد. میانگین داده های فوق 31/ 2 درصد می باشد

تأثیر بخش خصوصی در توسعه گردشگری

نتایج حاصله از محاسبات انجام گرفته در ارتباط با تحلیل شاخص فوق به صورت زیر می باشد که: در مجموع 12 درصد گزینه ی خیلی زیاد تا زیاد، 26 درصد متوسط، 37 درصد کم و 5/22 درصد خیلی کم را انتخاب نموده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه های کم می باشد. میانگین داده های فوق 7/3 می باشد

  • تأثیر دولت و نهادها در حفظ مکانها

نتایج حاصله از محاسبات انجام گرفته در ارتباط با تحلیل شاخص فوق به صورت زیر می باشد که: در مجموع 44 درصد گزینه ی خیلی زیاد تا زیاد، 37 درصد متوسط، 5/14 درصد کم و 5/2 درصد خیلی کم را انتخاب نموده اند. 2 درصد هم پاسخی به پرسش فوق نداده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه های زیاد تا بسیار زیاد می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی جاذبه های گردشگری جنگ در استان خوزستان
  • مطالعه روندها و مسائل عمومی و اختصاصی گردشگری در مناطق جنگی پس از پایان جنگ تحمیلی (امواج حرکت گردشگران، سنوات، خدمات، تأسیسات و آمار گردشگران)
  • تحلیل تاثیر پیدایـش و افـزایش گردشگـران جنـگ در استـان خوزستـان به منظـور تـوسعه گردشگری در استان
  • مطالعه سابقه شکل گیری و گسترش جنگ در منطقه مورد مطالعه (استان خوزستان)
  • مطالعه فرصت ها و چالش های فراروی گردشگری جنگ به مقصود ارائه راهکارهای عملی جهت توسعه و تأثیر آفرینی این نوع از گردشگری در گردشگری ملی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه