عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه وضعیت گردشگری جنگ به مقصود توسعه گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

آیا برای اولین بار می باشد که از مناطق جنگی بازدید می کنید؟

نتایج حاصله از تحلیل این شاخص به صورت فوق می باشد که: 5/48 درصد گزینه ی بله و 41 درصد گزینه ی خیر را انتخاب نموده اند. 5/10 درصد هم پاسخی به پرسش فوق نداده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه ی بله می باشد. میانگین داده های فوق 45/1 می باشد

آیا از سایر مناطق جنگی کشور بازدید کرده اید؟

نتایج بدست آمده از محاسبات آماری انجام گرفته از جامعه ی نمونه در ارتباط با تحلیل شاخص فوق به صورت زیر می باشد: 5/28 درصد گزینه ی بله و 5/65 درصد گزینه ی خیر را انتخاب نموده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه ی خیر می باشد. 6 درصد هم به این پرسش پاسخی نداده اند. میانگین داده های فوق 69/1 می باشد.

آیا از مناطق جنگی کشورهای دیگر دیدن کرده اید؟

نتایج بدست آمده از محاسبات آماری انجام گرفته از جامعه ی نمونه در ارتباط با تحلیل شاخص فوق به صورت زیر می باشد: 5/5 درصد گزینه ی بله و 5/87 درصد گزینه ی خیر را انتخاب نموده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه ی خیر می باشد. 7 درصد هم به این پرسش پاسخی نداده اند. میانگین داده های فوق 94/1 می باشد

  • – آیا شما سابقه ی حضور در جبهه را دارید؟

نتایج بدست آمده از محاسبات آماری انجام گرفته از جامعه ی نمونه در ارتباط با تحلیل شاخص فوق به صورت زیر می باشد: 5/21 درصد گزینه ی بله و 75 درصد گزینه ی خیر را انتخاب نموده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه ی خیر می باشد. 5/2 درصد هم به این پرسش پاسخی نداده اند. میانگین داده های فوق 98/1 می باشد.

آیا شما جزو خانواده های شهدا و جانبازان هستید؟

نتایج بدست آمده از محاسبات آماری انجام گرفته از جامعه ی نمونه در ارتباط با تحلیل شاخص فوق به صورت زیر می باشد: 31 درصد گزینه ی بله و 67 درصد گزینه ی خیر را انتخاب نموده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه ی خیر می باشد. 2 درصد هم به این پرسش پاسخی نداده اند. میانگین داده های فوق 68/1 می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی جاذبه های گردشگری جنگ در استان خوزستان
  • مطالعه روندها و مسائل عمومی و اختصاصی گردشگری در مناطق جنگی پس از پایان جنگ تحمیلی (امواج حرکت گردشگران، سنوات، خدمات، تأسیسات و آمار گردشگران)
  • تحلیل تاثیر پیدایـش و افـزایش گردشگـران جنـگ در استـان خوزستـان به منظـور تـوسعه گردشگری در استان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه سابقه شکل گیری و گسترش جنگ در منطقه مورد مطالعه (استان خوزستان)
  • مطالعه فرصت ها و چالش های فراروی گردشگری جنگ به مقصود ارائه راهکارهای عملی جهت توسعه و تأثیر آفرینی این نوع از گردشگری در گردشگری ملی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه