عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه وضعیت گردشگری جنگ به مقصود توسعه گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

یافته های کیفی پژوهش

در این قسمت نتایج حاصله از پرسش های مطرح شده مربوط به سفر به مناطق جنگی از گردشگران اورده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  • ویژگی های خاص گردشگری

نتایج حاصله از محاسبات انجام گرفته در ارتباط با تحلیل شاخص فوق به صورت زیر می باشد که: در مجموع 50 درصد گزینه ی خیلی زیاد تا زیاد، 34 درصد متوسط، 5/12 درصد کم و 5/3 درصد گزینه ی خیلی کم را انتخاب نموده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه های زیاد تا  خیلی زیاد می باشد که خود حاکی از آن می باشد که با در نظر داشتن ویژگی های خاص گردشگری جنگ، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از انواع گردشگری را دارا می باشد. میانگین داده های فوق 43/2 می باشد.

حاصله از محاسبات انجام گرفته در ارتباط با تحلیل شاخص فوق به صورت زیر می باشد که: در مجموع 5/69 درصد گزینه ی خیلی زیاد تا زیاد، 5/20 درصد متوسط، 8 درصد کم و 2 درصد گزینه ی خیلی کم را انتخاب نموده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه های زیاد تا  خیلی زیاد می باشد که خود حاکی از آن می باشد برنامه ریزی و آموزش به اندازه بسیار زیادی در توسعه ی گردشگری مؤثر خواهد بود زیرا هر اندازه شناخت و آگاهی مردم بیشتر باشد به همان نسبت هم در امور مربوط به آن شرکت می کنند و این امر می تواند در توسعه ی گردشگری تأثیرگذار باشد. میانگین داده های فوق 16/2 می باشد

بزرگداشت آثار

نتایج حاصله از محاسبات انجام گرفته در ارتباط با تحلیل شاخص فوق به صورت زیر می باشد که: در مجموع 1/69 درصد گزینه ی خیلی زیاد تا زیاد، 21 درصد متوسط، 5/6 درصد کم و 5/2 درصد گزینه ی خیلی کم را انتخاب نموده اند. بیشترین فراوانی در ارتباط با گزینه های زیاد تا  خیلی زیاد می باشد که خود حاکی از آن می باشد که بزرگداشت آثار و نتایج جنگ می تواند راهکار مؤثری در ترویج فرهنگ صلح باشد. زیرا که نتایج جنگ ها در طول دوره هایی که اتفاق افتاده بسیار مخرب و ویران کننده بوده می باشد. ترویج این نتایج می تواند مانعی برای جنگ بین دولت ها و ملت ها باشد و صلح را بین آنان بیشتر و مستحکم تر نماید. میانگین داده های فوق 06/2 می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی جاذبه های گردشگری جنگ در استان خوزستان
  • مطالعه روندها و مسائل عمومی و اختصاصی گردشگری در مناطق جنگی پس از پایان جنگ تحمیلی (امواج حرکت گردشگران، سنوات، خدمات، تأسیسات و آمار گردشگران)
  • تحلیل تاثیر پیدایـش و افـزایش گردشگـران جنـگ در استـان خوزستـان به منظـور تـوسعه گردشگری در استان
  • مطالعه سابقه شکل گیری و گسترش جنگ در منطقه مورد مطالعه (استان خوزستان)
  • مطالعه فرصت ها و چالش های فراروی گردشگری جنگ به مقصود ارائه راهکارهای عملی جهت توسعه و تأثیر آفرینی این نوع از گردشگری در گردشگری ملی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه