عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیّت اثربخشی سازمانی

امروزه اثربخشی مفهومی اساسی در نظریه‌های سازمانی می باشد و یکی از ملاکهای ارزیابی عملکرد سازمانی به شمار می رود. این مفهوم به شکل عمیقی در ادبیات سازمانی جای گرفته و به عنوان موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی در نظر گرفته می گردد (زکی و همکاران، 1385، ص 27). امروزه صاحب نظران و محقّقان براین باورند که اثربخشی سازمانی هدف نهایی (عیان یا پنهان) همه سازمانهاست و تصّور سازمانی که شامل ساخت تاثیر نباشد مشکل می باشد. آنان توّجه به موضوع اثربخشی را باعث توسعه تئوریهای سازمانی ذکر می کنند و اثربخشی را موضوع اصلی، در فضایی عملی نیز می دانند (اصفهانی و همکاران، 1376، 153).  تاثیر را درجه همخوانی نتایج سازمانی با نتایج مورد انتظار می دانند(هوی و میسکل، 1382، 130). و آن را وضعیتی اطلاق می کنند که در آن سازمان منابع را به اندازه محدود مصرف کند و قادر باشد به هدف یا اهداف خود با توّجه به معیارهای تعیین شده دست یابد (زکی و همکاران، 1385، 28). «لورنس[1]» و «لورش»عقیده دارند که سازمانهای اثربخش تر همواره درجه بالاتری از تلفیق فعالیت‌ها را در مقایسه با سازمانهای با اثربخشی کمتر دارا هستند. آنها عقیده دارند سازمانهای موفق و اثربخش، مکانیزم های اثربخش تری برای هماهنگی واحدهای مختلف در جهت کسب اهداف کلی سازمان تدبیر نموده اند (اصفهانی و همکاران، 1376، 143). اثربخشی سازمانی یکی از الزامات تحّول سازمانی و تغییرپذیری به شمار می‌آید، به بیانی دیگر بحث پیرامون تحّول سازمانی بدون توّجه به بعضی جنبه‌های بنیادی اثربخشی امکان پذیر به نظر نمی رسد. در واقع بخشی از مسأله تغییر و تحّول سازمانی این می باشد که چنانچه فرآیندها و یا قسمت‌هایی از سازمان غیر اثربخش و یا فاقد حّد معینی از اثربخشی باشند، بر این مبنا لزوم اعمال تغییر امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. این امر به آن معنا می باشد که غیراثربخش بودن یک سازمان منجر به بروز دشواریهای متعددی در زمینه ایجاد تحّول و ِاعمال تغییر می گردد. پس اثربخشی سازمانی را می توان به عنوان ظرفیت پذیرش یا سازگاری آنان را با تغییر سازمانی نیز تعریف نمود. از سوی دیگر اثربخشی با مفهوم کلی بهره وری ارتباطی متقابل و متناظر دارد. اما بایستی توّجه داشت اثربخشی شامل مواردی می باشد که بهره وری فاقد آنست (اصفهانی و همکاران، 1376، 152).

[1]-Lowrence

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید