عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

جدول 2- 1‏0) تعریف اعتماد از دیدگاه نویسندگان و محققین مختلف  26

جدول 3- 1) ترکیب سوالات پرسشنامه……………… 46

جدول 3- 2) جدول پایایی مربوط به سوال‌های پرسشنامه. 48

جدول 4- 1فراوانی بر حسب جنسیت……………….. 56

جدول 4- 2 فراوانی بر حسب تحصیلات……………… 57

جدول 4- 3 فراوانی بر حسب تأهل……………….. 58

جدول 4- 4 فراوانی بر حسب سن…………………. 59

جدول 4 – 5 شرکت بیمه……………………….. 60

جدول 4- 5 میانگین امتیاز شایستگی ( قابلیت اعتماد کارکنان )  61

جدول 4- 6 میانگین امتیاز خیرخواهی ( قابلیت اعتماد کارکنان ) 62

جدول 4- 7 میانگین امتیاز حل مشکل ( قابلیت اعتماد کارکنان )  63

جدول 4- 8 میانگین امتیاز شایستگی ( بعد شایستگی ) 64

جدول 4- 9 میانگین امتیاز خیرخواهی ( بعد شایستگی ) 65

جدول 4- 10 میانگین امتیاز اعتماد در کارکنان (بعد شایستگی)    66

جدول 4- 11 میانگین اعتماد در سیاست ها ( بعد شایستگی )   67

جدول 4- 12 میانگین امتیاز وفاداری ( بعد شایستگی ) 68

جدول 4- 13)شاخص‌های برازش مدل………………… 71

جدول 4- 14) نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش……….. 72

 

فهرست نمودارها

عنوان                                               صفحه

نمودار 4- 1 فراوانی بر حسب جنسیت…………….. 56

نمودار 4- 2 فراوانی بر حسب تحصیلات……………. 57

نمودار 4- 3 فراوانی بر حسب تأهل……………… 58

نمودار 4- 4فراوانی بر حسب سن………………… 59

نمودار 4- 5 فراوانی شرکت های بیمه……………. 60

نمودار 4- 6 فراوانی امتیاز شایستگی ( قابلیت اعتماد کارکنان ) 61

نمودار 4- 7 فراوانی خیرخواهی ( قابلیت اعتماد کارکنان )  62

نمودار 4- 8 فراوانی امتیاز حل مشکل ( قابلیت اعتماد کارکنان ) 63

نمودار 4- 9 فراوانی امتیاز شایستگی ( بعد شایستگی )  64

نمودار 4- 10 فراوانی امتیاز خیرخواهی ( بعد شایستگی )    65

نمودار 4- 11 فراوانی امتیاز اعتماد در کارکنان…. 66

نمودار 4- 12فراوانی امتیاز اعتماد در سیاست ها…. 67

نمودار 4- 13 فراوانی امتیاز وفاداری………….. 68

 

فهرست اشکال

عنوان                                               صفحه

شکل 1-1 مدل پژوهش منبع:,2012)  shainesh)………… 5

شکل 4-1 مدل علی پژوهش………………………. 69

شکل 4-2 آزمون مدل پژوهش با ضرایب استاندارد……. 70

شکل 4-3 آزمون مدل نهایی پژوهش با آ ما ره تی برای مسیرها 70

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی:

هدف   کلی : مطالعه ارتباط بین قابلیت‌های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری

1) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) کارکنان و اعتماد کارکنان.

2) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان و اعتماد کارکنان.

3) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت گرایش کارکنان به حل مشکل و اعتماد کارکنان.

4) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

5) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

6) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان  و اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

7) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان و نیات مشتریان به وفاداری.

8) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و نیات مشتریان به وفاداری.

1-5-2) اهداف کاربردی:

کمک به شرکت‌های بیمه  و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت افزایش ایجاد اعتماد و تقویت نیات وفاداری در میان مشتریانشان.

مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه های خصوصی استان گیلان