عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم بهره وری

به گونه کلی بهره وری مفهومی می باشد که برای نشان دادن نسبت برونداد به درونداد یک فرد، واحد یا سازمان به کار گرفته می گردد و به مطالعه ارتباط بین داده ها و ستانده ها می پردازد که به صورت زیر اظهار می گردد:

داده / ستانده = بهره وری

ستانده، خدمات ارائه شده توسط واحد اقتصادی می باشد که می توان آن را بر حسب تولید کل یا تولید خالص یا هر دو بیان نمود. داده، شامل عواملی نظیر نیروی انسانی، مواد، انرژی، سرمایه و دیگر منابع مرتبط به بهره وری می باشد که در جهت ایجاد ستانده مورد بهره گیری قرار می گیرد. از بین عوامل ذکر گردیده، عوامل نیروی انسانی و سرمایه نسبت به بقیه عوامل مهمتر تلقی شده و جایگاه بهتری در تحلیل بهره وری نیز دارند.

افزایش بهره وری یک شرکت می تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات گردد و هزینه های آنرا کاهش دهد. در نتیجه سود و سهم از بازار افزایش می یابد. سهم بیشتر از بازار به رشد فروش منجر می گردد که دستیابی به سطوح مختلف عملیات و فعالیتها را ممکن می سازد. با افزایش سود، اعتبار و امکانات لازم برای پژوهش و توسعه افزایش می یابد که به نوبه خود به بهبود سیستمهای تولیدی و فرایندها کمک می کند و مشوقی برای ایجاد فناوری و محصولات جدید خواهد بود. این موضوع، سوداوری درازمدت سازمان و نیز دوام آن را تضمین می کند.

بهره وری حاصل همکنشی دو عامل کارایی و اثربخشی می باشد مقصود از کارایی انجام فعالیتها با صرف حداقل منابع یا حداقل هزینه می باشد و مقصود از اثربخشی حداکثر بهره گیری بهینه از مخارج و هزینه هاست و و مقصود از اثربخشی، حداکثر بهره گیری بهینه از مخارج و هزینه هاست. به بیانی دیگر، کارایی کار را خوب بجای آوردن و اثربخشی، کار خوب را بجای آوردن می باشد و بهره وری به عنوان ترکیب این دو مفهوم یعنی کار خوب را خوب بجای آوردن می باشد. (قائمی و همکاران،1390)

لذا با در نظر داشتن تعاریف ارائه شده تشخیص کارایی منوط به تعریف و مقایسه با یک حد مطلوب استاندارد می باشد و مبنای چنین حد مطلوبی می تواند به روشهای متفاوتی تعیین گردد که مانند این روشها می توان به روش تحلیل نسبت و روش تحلیل مرزی تصریح نمود.

در روش تحلیل مرزی از مفهوم کارایی که ارتباط مستقیمی بامفهوم ارزیابی عملکرد دارد بهره گیری شده و مرزی به عنوان مرز کارایی به وجود می آید و شعبه ها و واحدهایی که بر روی این مرز فعالیت می کنند کارا شناخته می شوند و به بیانی دیگر ، آنها بهترین عملکرد را داشته و واحدهایی که در زیر مرز کارایی فعالیت کنند به عنوان واحدهای ناکارا شناخته می شوند. در تئوری های اقتصادی برای تعیین مرز کارایی (تابع تولید ) دو روش مهم پارامتریک و ناپارامتریک هست . در رویکرد پارامتریک تعیین مرز کارایی، روشهای متفاوتی زیرا روش مرزی تصادفیSFA[1] ، روش مرزی ضخیمTFA[2] ، روش توزیع آزادDFA[3]  هست. اصولاً در تمامی این روشهای پارامتریک کوشش بر آن می باشد که با بهره گیری از فرضهای متفاوت، یک تابع تولید مرزی به شکل خاصی (نظیر کاب داگلاس[4]، ترانسلوگ[5] و .. ) با یک جمله خطای ترکیبی، تخمین زده گردد و به این وسیله اندازه ناکارایی واحد ها رابه دو دسته عوامل تصادفی و عوامل ناکارایی نسبت دهد. )ودودی و همکاران، 1384(

  1. 1. Stochastics Frontier Approach
  2. 2. Tick Frontier Approach
  3. 3. Distribation Free Approach
  4. 4. Cobb-Douglas Production Function
  5. 5. Translog

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل DEA می باشد. در این راستا اهداف فرعی پژوهش نیز که مدنظر می باشد عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین اندازه کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت اندازه اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به مقصود بهره گیری بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)