عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل هوش هیجانی بار – آن[1]

بار- آن مفهوم هوش هیجانی را در 5 مولفه و  15عامل تشکیل دهنده آنها ارائه می کند که به تبیین زیر معرفی می گردند:

الف) مولفه درون فردی

ب) مولفه بین فردی

ج) مولفه سازگاری

د) مولفه کنترل استرس

ه) مولفه خلق عمومی

الف) مولفه درون فردی

1- خود آگاهی هیجانی: اندازه آگاهی فرد از احساسات را مورد مطالعه قرار می دهیم. پی بردن به این نکته که فرد چه احساسی دارد و چرا این احساس در او شکل گرفته می باشد.

2- جراتمندی: توانایی اظهار احساسات، عقاید، افکار و باورهای خود و دفاع از حقوق خود به شیوه ای مطلوب، که خود دارای سه بعد می باشد: توانایی میان احساسات( ابراز خشم، صمیمیت و احساسات جنسی )، توانایی اظهار عقاید( اظهار عقاید مخالف و اتخاذ موضع مشخص حتی با از دست دادن امتیاز )، توانایی ایستادگی در برابر حقوق خود ( اجازه ندادن به دیگران جهت اذیت کردن فرد و دادن امتیاز – کم رو و خجالتی نیستند)

3- حرمت نفس: توانایی تکریم به خود و پذیرش خود بعنوان شخصی که اساسا خوب می باشد. شخص صاحب حرمت نفس، احساس عدم کفایت و حقارت نمی کند. پذیرش جنبه‌های مثبت و منفی – محدودیتها و قابلیتها خود.

4- خود شکوفایی: توانایی شناخت توانمندی‌های بالقوه، کوشش برای شکوفا کردن آنها، کسب حداکثر رشد توانایی‌ها، قابلیتها و استعداد ها، کوشش برای داشتن بهترین عملکرد و بهتر کردن خود.

5- استقلال: توانایی خود کنترلی در تفکر، اقدام و عدم وابستگی عاطفی، قابل اتکا در تصمیم گیری‌ها و برنامه‌های مهم، توانایی رفتار خود مختار پیش روی نیاز به طرفداری و حفاظت، پرهیز از دیگران برای برآوردن نیازهای عاطفی خود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) مولفه بین فردی شامل موارد زیر می باشد (مرتضوی و همکاران، 1384، 170).

1- همدلی: توانایی شناخت هیجانات و عواطف دیگران، همدلی یعنی ایجاد حس مشترک با یکدیگر، یعنی همان احساسی که دیگری به آن دست یافته می باشد داشته باشیم. افراد همدل به دیگران توجه دارند و به نگرانی و علایق آنها توجه نشان میدهند.

2- مسئولیت اجتماعی

نشان دادن خود به عنوان عنصری سازنده، مشارکت کننده، دارای حس همکاری درگروه خویش و دارای وجدان اجتماعی.

3- روابط بین فردی: توانایی برقراری و حفظ ارتباطات متقابل، توانایی صمیمیت با محبت و انتقال دوستی به شخص دیگر می باشد.

ج) مولفه سازگاری

1 -حل مساله

توانایی شناسایی و تعریف معضلات، داشتن کفایت وانگیزه برای مقابله موثر با آن، تعیین راه حل‌های مختلف مسئله، تصمیم گیری و انجام یکی از راه حل‌ها.

2- آزمون واقعیت

سنجش اندازه انطباق بین آن چیز که فرد تجربه کرده و آن چیز که واقعا هست، کوشش برای فهم امور بطور صحیح و تجربه رویدادها آن گونه که واقعا هستند بدون خیالپردازی.

3 -انعطاف پذیری

توانایی منطبق ساختن عواطف، افکار و رفتار جایگاه‌ها و شرایط دائما در حال تغییر، افراد موظف افرادی فعال، زرنگ، قادر به واکنش به تغییر بدون تعصب، نسبت به ایده‌ها، جهت گیری‌ها و …. صبور و گشاده رو.

و) مولفه کنترل استرس شامل موارد زیر می باشد (مرتضوی و همکاران، 1384، 171):

1- تحمل استرس

توانایی مقاومت در برابر رویدادها و موقعیتها ی فشار زا، پشت سر گذاشتن جایگاه‌های مشکل زابدون از پای در آمدن، این افراد کمتردچار ناامیدی می شوند و بحرانها و معضلات را بهتر می گذرانند.

2 -کنترل تکانه

توانایی به تاخیر انداختن تکانه و سائق، پذیرش تکانه‌های پرخاشگرانه، خودداربودن و کنترل خشم، اثرنداشتن این مهارت فقدان خود کنترلی، رفتار های کند وغیر قابل پیش بینی و آزارگری می باشد.

ه) مولفه خلق عمومی

1 -خوش بینی

توانایی نگاه کردن به نیمه روشن ترزندگی، امید به زندگی و رویکردی مثبت داشتن به زندگی روزمره.

2- نشاط

لذت بردن از خود و دیگران، شاد بودن، رضایت از خود ولذت بردن از زندگی، داشتن احساس خوب در محیط کار ودراوقات فراغت.

[1]– Bar- On

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش