عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن مدل پژوهش ، فرضیه‌های پژوهش به صورت زیر نوشته می شوند:

فرضیه 1) درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) کارکنان به گونه مثبتی با اعتماد کارکنان ارتباط دارد.

فرضیه2) درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان به گونه مثبتی با اعتماد کارکنان ارتباط دارد.

فرضیه3) درک مشتری نسبت به گرایش کارکنان به حل مشکل به گونه مثبتی با اعتماد کارکنان در ارتباط می باشد.

فرضیه4) درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی به گونه مثبتی با اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی در ارتباط می باشد.

فرضیه5) درک مشتری نسبت به خیرخواهی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی به گونه مثبتی با اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی در ارتباط می باشد.

فرضیه6) اعتماد مشتری به کارکنان  به گونه مثبتی با اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی در ارتباط می باشد.

فرضیه7) اعتماد مشتری به کارکنان به گونه مثبتی با نیات مشتریان به وفاداری در ارتباط می باشد.

فرضیه8) اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی به گونه مثبتی با نیات مشتریان به وفاداری در ارتباط می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1) اهداف علمی:

هدف   کلی : مطالعه ارتباط بین قابلیت‌های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری

1) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) کارکنان و اعتماد کارکنان.

2) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان و اعتماد کارکنان.

3) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت گرایش کارکنان به حل مشکل و اعتماد کارکنان.

4) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

5) مطالعه ارتباط بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

6) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان  و اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

7) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری به کارکنان و نیات مشتریان به وفاداری.

8) مطالعه ارتباط بین اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و نیات مشتریان به وفاداری.

1-5-2) اهداف کاربردی:

کمک به شرکت‌های بیمه  و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت افزایش ایجاد اعتماد و تقویت نیات وفاداری در میان مشتریانشان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه های خصوصی استان گیلان