عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

کارایی مقیاسی[1]:

در متدلوژی تحلیلی پوششی داده ها، کارایی دیگری به عنوان کارایی مقیاسی مطرح می گردد، که بیانگر نسبت کارایی فعلی یک واحد به کارایی در مقیاس بهینه آن واحد تولیدی می باشد. به بیانی دیگر کارایی مقیاس، بیانگر تولید در مقیاس بهینه یک واحد تولیدی می باشد (فلاح، 1386).

تاکنون تعاریف متنوعی از کارایی ارائه شده می باشد. مفهوم کارایی در اقتصاد، تخصیص مطلوب منابع می باشد. اما از نظر اهداف کاربردی، تعاریف گوناگونی اظهار شده می باشد. به گونه کلی کارایی، معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص می باشد.

از این رو تشخیص کارایی، منوط به تعریف و مقایسه با یک واحد مطلوب استاندارد می باشد. مبنای چنین حد مطلوبی می تواند با روش های مختلفی تعیین و مشخص گردد.

 

  • رتبه بندی[2]:
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ترتیب شرکت های تعاونی بر اساس اندازه کارایی که با بهره گیری از روش DEA به دست می آید، رتبه بندی می گردد.

 

  • بازده به مقیاس[3]:

عبارتست از ارتباط بین تغییرات در خروجی ها نسبت به تغییرات در ورودی ها. بازده به مقیاس می تواند ثابت، افزایشی و کاهشی باشد، یعنی با افزایش ورودی ها، ممکن می باشد خروجی به همان مقدار یا به مقدار بیشتر و یا به مقدار کمتر باشد.

 

  • واحد تصمیم گیری (DMU):

در مطالعات DEA سازمان هایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند واحدهای تصمیم گیری نام دارند. در پژوهش حاضر 21 شرکت از شرکت های تعاونی شهرستان رشت، واحدهای تصمیم گیری می باشند.

 

[1] – Scale Efficency

[2] – Ranking

[3] – Returns To Scale

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل DEA می باشد. در این راستا اهداف فرعی پژوهش نیز که مدنظر می باشد عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین اندازه کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت اندازه اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به مقصود بهره گیری بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)