عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل‌های هوش هیجانی

با در نظر داشتن تعاریف متعدد از هوش هیجانی دو رویکرد عمده در زمینه هوش هیجانی مطرح می باشد:

الف) رویکرد توانایی: که هوش هیجانی را به عنوان هوشی که شامل هیجان می‌باشد، در نظر می‌گیرد و تعریف می کند. تعاریف اولیه از هوش هیجانی در قالب رویکرد توانایی اظهار گردید که آن را “نوعی پردازش اطلاعات هیجانی که شامل ارزیابی صحیح هیجان در خود و دیگران و اظهار مناسب عواطف و تنظیم سازگارانه عواطف به نحوی که به بهبود زندگی منجر گردد” (مایر و سالوی،۱۹۹۹) تعریف کردند.

ب) رویکرد مختلط:  که هوش هیجانی را با مهارت‌ها و ویژگی‌های دیگر مانند بهزیستی، انگیزش و توانایی برقراری ارتباط با دیگران ترکیب می کند. تعریف هوش هیجانی به صورت “توانایی‌های شناخت هیجانات خود، درک احساسات درونی دیگران، مهار هیجانات و اداره و مدیریت روابط با نرمش و مدارا” از گلمن (۱۹۹۵) و مجموعه‌ای از توانایی‌های غیرشناختی، توانش‌ها و مهارت‌هایی که بر توانایی رویارویی موفقیت آمیز با خواسته‌ها، توانش‌ها، احتیاجات و فشارهای محیطی تاثیر می‌گذارند” از بار- آن (۱۹۹۷)، نظریه “گلمن” و “بار- آن” را جزء این رویکرد قرار می‌دهد.

و در مجموع مهمترین مدلهای مختلف هوش هیجانی عبارتند از (مختاری‌پور و سعادت، 1389، 30):

الف- مدل مایر و سالووی[1]

ب- مدل گلمن[2]

ج- مدل بار- آن[3]

چ- مدل دولویکس و هیگس[4]

الف: مدل مایر و سالووی

همان گونه که در ابعاد هوش هیجانی ذکر گردید مایر و سالووی چهار بعد برای هوش هیجانی تشخیص دادند (مختاری پور و سعادت، 1389، 30):

 • شناسایی هیجان‌ها در خود و دیگران
 • کاربرد هیجانها
 • توانایی درک و فهم هیجانها
 • مدیریت هیجانها

ب: مدل گلمن از هوش هیجانی

گلمن مدلی از هوش هیجانی ارائه نمود که بیست و پنج شایستگی را در پنج خوشه جای داده بود یا به بیانی دیگر مدل هوش هیجانی گلمن دارای 5 حوزه می باشد:

1-حوزه آگاهی شامل آگاهی هیجانی، ارزیابی صحیح از حوزه اعتماد به نفس

2 -حوزه کنترلی شامل قابلیت اعتماد: وجدان، انطباق پذیری، نوآوری، حوزه کنترلی

3- خود انگیختگی شامل گام برداشتن به سوی هدف، قصد، پیشگام بودن، خودکنترلی

4- همدلی شامل درک دیگران، رشد دیگران

5- تنظیم روابط شامل تاثیرگذاری، ارتباطات، مدیریت رهبری، تعارض، سرعت دادن به تغییر، برقراری پیوند، همکاری و تعاون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]– Mayer & Solovay

[2]– Goleman

[3]– Bar-on

[4]– Doloks & Higes

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

 • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
 • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
 • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
 • آزمون مدل پژوهش