عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 3

1-1) اظهار مسئله 4

1-2) ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 7

1-3) اهداف پژوهش 8

1-4) چارچوب نظری پژوهش 9

1-5) فرضیه‌های پژوهش 10

1-6) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 11

1-6-1) متغیر وابسته 11

1-6-2) متغیر مستقل 12

1-7) قلمرو پژوهش 14

1-7-1) قلمرو مکانی 14

1-7-2) قلمرو زمانی 14

1-7-3) قلمرو موضوعی 14

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول: هوش هیجانی

2-1-1) مقدمه 16

2-1-2) تاریخچه هوش هیجانی 17

2-1-3) تعریف هوش هیجانی 19

2-1-4) ابعاد هوش هیجانی 20

2-1-5) هوش هیجانی در محیط کار 24

2-1-6) مدل‌های هوش هیجانی 27

2-1-7) آموزش هوش هیجانی 33

2-1-8) هوش هیجانی و رهبری تحول گرا 35

2-1-9) توانایی های هوش هیجانی و ارتباط آنها با فرایندهای تیمی 36

بخش دوم: رهبری تحوّل‌گرا

2-2-1) مقدمه 39

2-2-2) سبک‌های رهبری 39

2-2-3) تعریف رهبری تحول گرا 39

2-2-4) رهبری مراوده‌ای 40

2-2-5) ابعاد رهبری تحول گرا 41

2-2-6) عوامل مؤثر بر سبک رهبری تحول گرا 42

2-2-7) اجزای رهبری تحول گرا 45

2-2-8) هوش هیجانی و رهبری 48

2-2-9) رهبری تحول گرا  و اثربخشی تیمی 50

بخش سوم: اثربخشی تیمی

2-3-1) مقدمه 52

2-3-2) مفهوم اثربخشی 52

2-3-3) سیر تاریخی نظریات درمورد اثربخشی سازمانی 54

2-3-4) اهمیّت اثربخشی سازمانی 55

2-3-5) معیارهای ارزیابی اثربخشی سازمانی 56

2-3-5-1) مُدل سیستم منابع 57

2-3-5-2) مُدل مبتنی بر فرایند درونی 58

2-3-5-3) مُدل فرایند مدیریت 58

2-3-5-4) مُدل ساختاری- وظیفه ای 59

2-3-5-5) مُدل ارزش‌های رقابتی 59

2-3-5-6) مُدل وظیفه‌ای 60

2-3-5-7) مُدل عوامل استراتژیک 60

2-3-5-8) مُدل بهبود سازمان 61

2-3-5-9) مُدل کسب هدف 62

2-3-5-10) مُدل چانه زنی 62

2-3-5-11) مُدل «تالکوت پارسونز» 63

2-3-5-12) «مُدل میسکل» 63

2-3-5-13)  مُدل «کُهن» 63

2-3-5-14) مُدل « نورتون » و «کاپلان » 65

2-3-5-15)  مُدل «آرنُولد » و « فیلدمن » 65

2-3-5-16) مُدل «جِین» 66

2-3-5-17) مُدل «ژاکونی» 66

2-3-5-18) مُدل «کمپل» 66

2-3-6)  ملاک های تک معیاری اثربخشی سازمانی 67

2-3-6-1)  حداکثر کردن سود 67

2-3-6-2) رضایتمندی 68

2-3-7)  ملاک های چند معیاری اثربخشی سازمانی 68

2-3-7-1) مُدل «یاچمن» و «سی شور» 68

2-3-7-2) مُدل «برنارد باس» 68

2-3-7-3) مُدل «وارن بنیس» 69

2-3-8)  مقایسه مُدل های چند معیاری اثربخشی  سازمانی 70

2-3-9) تیم 70

2-3-10) مفاهیم تیم و گروه 71

2-3-11) تیم و اثربخشی تیمی 72

2-3-12) مفهوم گروه و اثربخشی گروهی 74

2-3-13) تیم‌سازی یا شکل گیری گروه 75

2-3-14) هوش هیجانی و تأثیر اثربخشی تیمی 77

2-3-15) رهبری تحول گرا و اثربخشی تیمی 77

بخش چهارم: پیشینه  پژوهش

2-4-1) پیشینه تحقیقات خارجی 80

2-4-2) پیشینه تحقیقات داخلی 82

2-4-3) تحقیقات مشابه انجام شده در خارج ایران 83

2-4-4) تحقیقات مشابه انجام شده در داخل ایران 88

2-4-5) نتیجه گیری 90

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3- 1) مقدمه 93

3- 2) روش اجرای پژوهش 93

3- 3) جامعه و نمونه آماری 93

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- 4) روش  و ابزار جمع‌آوری داده‌ها 95

3- 5) روائی و پایایی پرسشنامه 97

3- 5 -1) روائی 97

3-5-2) پایائی 97

3-6) روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 98

3 – 6-1) مدل معادلات ساختاری 98

3- 6-2) برازش مدل 99

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه 102

4-2) توصیف متغیرهای پژوهش 103

4-2-1) هوش هیجانی 103

4-2-2 ) رهبری تحول گرا 104

4-2-3) تاثیر تیمی 105

4-3) آزمون فرضیات پژوهش 106

4-3-1) مدل اندازه گیری 106

4-3-2) مدل ساختاری و پایه 109

4-3-3) آزمون فرضیات پژوهش 111

4-3-4) مطالعه ضرایب تعیین مدل 112

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه 114

5-2)  نتیجه گیری 114

5-2-1)  نتایج آمار توصیفی 114

5-2-2)  نتایج آمار استنباطی 114

5-2-2-1)  نتایج مدل اندازه گیری 114

5-2-2-2)  نتایج مدل ساختاری 115

5-3) پیشنهادهای بر مبنای یافته‌های پژوهش 116

5-4) پیشنهادهایی جهت تحقیقات آینده 117

5-5) محدودیتهای پژوهش 117

منابع و مآخذ 119

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش