عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی و پیچیده شدن فعالیتهای سازمانی،به جرات می توان ادعا نمود که دوران کار فردی به سر آمده و امروزه مدیریت قبل ازآنکه مدیریت بر افراد باشد، مدیریت بر گروههای کاری می باشد. قدرت ایجاد گروههای کارآمد و متناسب ساختن آنان با ایفای موثر تأثیر متناسب کنندگی،رهبریت گروه و عضو گروه ضروری می باشد. از اینرو سازمانها همان گونه که به بازسازی خود می پردازند تا بتوانند موثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند‏‎‎‏، به سوی گروهی کارکردن نیز روی آورده اند تا از ذوق و قریحه کارکنان به نحوی بهتر بهره ببرند. مدیران دریافته اند که گروهها نسبت به ساختارهای سنتی کاری دارای قدرت انعطاف بیشتر بوده و در برابر محیط در حال تغییر بهتر پاسخگو هستند. از طرفی مدیریت اثربخش یک تیم چالشی ترین وظیفه از زمان درگیر شدن در فرایندهای پیچیده آن می باشد به علاوه،  از عوامل تعیین کننده برای اثربخشی تیم، می توان  به سبک رهبری تصریح نمود. ادبیات موجود نیز از تاثیر ابعاد هوش هیجانی سرپرست بر رهبری تحولی سرپرست، بازده کاری کارکنان و عملکرد شغل طرفداری می کند. رهبری تحول گرا ظرفیت ایجاد انگیزه در کارکنان به مقصود انجام کار بیش از سطح مورد انتظار را دارد. رهبری تحول گرا، زیردستان را در مورد نتایج و خروجی های جدید آگاه می کند و آنها را به فراتر از منافع خاص خود به خاطر تیم  بر می انگیزاند

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده سه فرضیه در این پژوهش تنظیم گردید که به تبیین زیر می باشد:

1- بین هوش هیجانی و رهبری تحول گرا ارتباط هست. 2- بین رهبری تحول گرا و اثربخشی تیمی رابط هست. 3- بین هوش هیجانی و اثربخشی تیمی ارتباط هست. جامعه آماری پژوهش شعب بانک های دولتی و خصوصی در سطح استان گیلان می باشد که تعدادشان 708 شعبه می باشد.  حجم نمونه مطابق جدول مورگان-گرجسای 250 شعبه می باشد. برای نمونه گیری، با در نظر داشتن پراکندگی شعب در سطح استان،سه منطقه شرق، غرب و مرکز(شامل مرکز و جنوب) انتخاب شدند.آغاز توسط روش نمونه گیری خوشه‌ای سهم هر منطقه مشخص گردید و پس از آن با روش نمونه گیری تصادفی، شعب مناطق یاد شده انتخاب شدند.  روش گردآوری داده‌ها، میدانی و ابزار گردآوری نیز پرسشنامه بوده می باشد. جهت آزمون فرضیه از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره گیری گردید و همه فرضیه‌ها نیز تایید شدند.

 

واژگان کلیدی: اثربخشی تیمی، رهبری تحول گرا، هوش هیجانی، بانک

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش