عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

تأثیر عواطف در فرایند رهبری، موضوعی می باشد که در تحقیقات به آن توجهی نمی‌گردید؛ زیرا محققان عقیده داشتند که عواطف احتمالاً رفتارهای مؤثر را کمرنگ می‌کنند. تئوری‌های رهبری تحت تأثیر نظریه‌های کلاسیک نیز بر این عقیده بود. که رهبران بایستی به صورت منطقی و بدون تأثیرپذیری از احساسات خود فکر کرده و سپس برنامه‌ریزی کنند. اما اخیراً محققان رهبران فرهمند و تحول بخش را به صورت افرادی معرفی می‌کنند که با نشان دادن عواطفشان، افراد زیردست خود را متعهد کرده و متقاعد می‌کنند تا اهداف و ارزشهای سازمان را بپذیرند و برای دسترسی به آنها کوشش فراتر از انتظار از خود نشان دهند، این شیوه اقدام باعث می گردد تا رهبران یک وابستگی هیجانی با زیردستان خود پیدا کنند که این امر موجب ارتقای کیفیت روابط و اثربخشی گروه و سازمان می گردد.

این مسأله سالها فکر محققان را به خود مشغول کرده می باشد که چه چیزی باعث می گردد افرادی خاص سبک رهبری تحول بخش را انتخاب کنند وچه چیزی باعث می گردد بعضی رهبران مؤثرتر از دیگران باشند. تحقیقات اخیر نشان داده می باشد که هوش هیجانی ممکن می باشد یک پیش‌بینی کننده مؤثر برای سبک رهبری تحول بخش و فرهمند باشد. ‌در عین حال علیرغم اهمیت زیاد موضوع، تعداد کمی تحقیقات برای تعیین فرایندهای هیجانی و خصوصیات رهبری تحول بخش مؤثر انجام شده می باشد(مرتضوی و همکاران، 1384، ص 173).

2-1-9) توانایی های هوش هیجانی و ارتباط آنها با فرایندهای تیمی

تغییرات گسترده در طراحی شغل در بیش از دو دهه گذشته، ساختار سازی مجدد  تیم محور با انتظار کارایی بیشتر و دستاوردهای عملکردی در فرایندهای کار سازمانی را به دنبال داشته می باشد. درک ماهیت کار تیمی و مهمتر از آن، فاکتورهای آن که با اثربخشی تیمی ارتباط دارد یا از آن طرفداری می نماید می تواند ما را در بدست آوردن این انتظارات عملکردی یاری رساند. یک وجه مهم از تفاوت فردی که بر اثربخشی تیمی اثرگذار می باشد، مفهوم هوش هیجانی می باشد. در آغاز سالوی و مایر هوش هیجانی(هیجانی) را به چهار دسته توانایی تقسیم نمودند:

1) درک احساس

2)تجمیح هیجان برای تسهیل اندیشه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3) فهمیدن هیجان

4) مدیریت هیجان

علاوه بر مدل توانایی هوش هیجانی فوق، سه مفهوم کلی جایگزین نیز پیدا نمود گردید که اغلب به مدلهای شخصیتی یا رفتاری، مدلهای ترکیبی و مدلهای شایستگی محور تقسیم شدند. این مدلهای هوش هیجانی هرچند اشتراکات محدودی داشتند، تفاوتهای مشخصی در چگونگی درک این مفهوم و دامنه  شمولیت آن داشتند. برای مثال مدل هوش هیجانی  بار-آن فرق بسیاری با مدل سالوی و مایر داشت و شامل پنج زیر سازه بود: 1) مهارت‌های بین شخصی[1] 2) مهارتهای درون شخصی[2] 3) انطباق پذیری 4) مدیریت استرس  و 5) حالت (خلق و خوی) عمومی[3]  .

بویزاتیس و گلمن[4]  از رویکرد شایستگی محور بهره گیری نموده و آن را در چهار خوشه گروه بندی نمودند: 1) خود آگاهی 2) خود مدیریتی 3) آگاهی اجتماعی  و  4) مدیریت روابط(Clarke, 2009)

در ادبیاتی که مربوط به مطالعه تأثیر هوش هیجانی در اثربخشی تیمی می گردد، سیزده مطالعه پیدا نمود می گردد. از این مطالعات، پنج مطالعه از ابزار شایستگی محور برای مطالعه ارتباط بهره گیری نموده اند در حالی که یک مطالعه فرارویکردی از ارتباط بین فاکتورهای تفاوت فردی و عملکرد تیم بود که شامل پنج مطالعه هوش هیجانی بود. هفت مطالعه باقی مانده از مدل مایر و همکاران بهره گیری نموده اند(Clarke, 2009).

[1]– Interpersonal  skills

[2]– Intrapersonal skills

3- General mood

4- Boyzatis & Goleman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش