مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

اضافه براین شرکت‌های تعاونی زمینه‌های مناسبی را برای ایجاد اشتغال برای جمعیت فعال فراهم می‌سازد. جذب و به‌کارگیری جمعیت فعال در فعالیت‌های تعاونی که در آن مشارکت و اشتغال اعضاء تعاونی به‌عنوان یک اصل تعبیر می گردد، بیشتر و محتمل و امکان‌پذیر می باشد. همچنین با در نظر داشتن اینکه فعالیت‌های تعاونی بیشتر کاربر هستند تا سرمایه‌بر و نیز به دلیل انگیزه‌ی مالکیت که در اعضای تعاونی هست، انتظار می‌رود که ارتقاء بهره‌وری ملی از طریق بسط فعالیت‌های تعاونی بیشتر حاصل گردد. در شرکت‌های تعاونی، با در نظر داشتن اصول و موازین تعاونی حاکم بر آن، هم سرمایه‌های موردنیاز از تجمع سرمایه‌های اندک اعضاء تعاونی حاصل می گردد و هم اینکه معمولاً اعضاء شرکت‌های تعاونی خود شاغل می‌باشند و درنتیجه اولاً سرمایه‌دار بزرگ در شرکت‌های تعاونی کمتر پیدا نمود می گردد و ثانیاً به دلیل توزیع ارزش‌افزوده حاصل بین نیروی کار و صاحبان سرمایه‌های اندک، از تجمع و تکاثر سود بین تعداد معدود سرمایه‌دار بزرگ، همان‌گونه که در فعالیت‌های بزرگ اقتصاد بخش خصوصی رایج و معمول می باشد، اجتناب می گردد. عملکرد صحیح این ویژگی مهم، یعنی توزیع منافع و دست آورد‌های اقتصادی بین گروه کثیری از نیروی کار و صاحبان سرمایه (اعضاء تعاونی‌ها)، در مقایسه با عملکرد بخش خصوصی که گرایش دارد سهم عمده ارزش‌افزوده به صاحبان سرمایه‌های بزرگ تعلق گیرد، باعث می گردد تا تأمین عدالت اقتصادی و از آن طریق بسط عدالت اجتماعی از طریق توسعه بخش تعاون بهتر، کامل‌تر و سریع‌تر حاصل گردد (جان والش، 1377: 43). همچنین تعاونی تولیدی، یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی می باشد که می‌تواند همگام باسیاست‌های دولت، در بهبود و شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد؛ و چنانچه به‌گونه اساسی موردحمایت قرار گیرد، بار هزینه‌های دولت را کاهش داده و به‌تدریج استقرار شرایط را سبب می گردد تا بهره‌برداران کشاورزی در مسائل اقتصادی مربوط به خود تصمیم‌گیرنده بوده و متناسب با برنامه‌های دولت، امور اقتصادی مربوط به خود را عهده‌دار گردند (اسلامی، 1383: 107).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه