عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

واژه تعاون را نخستین بار رابرت اوون[1] انگلیسی پیش روی واژه رقابت به کاربرد. کلمه تعاون به معنی یاری‌ کردن، انجام اقدام متقابل، باهم مهربانی کردن، همکاری، کمک کردن به یکدیگر، کار مشترک، ترکیبی از خودیاری و کمک متقابل و بالاخره همیاری استعمال می گردد، در مجموع بهترین مقصود از تعاون کارگروهی و همکاری می باشد. شرکت تعاونی نیز شرکتی می باشد مرکب از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به‌مقصود رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری مطابق با اصولی که در قانون مطرح می باشد تشکیل می گردد. عوامل تشکیل‌دهنده یک تعاونی به‌جای فردیت، مبتنی بر جمع می باشد. ازاین‌رو ماهیت جمعی فکر کردن و جمعی اقدام کردن را با خود به همراه دارد. ثانیاً در تعاون سود شخصی به‌عنوان محور و یا هدف اصلی نیست و آراء و عقاید دیگران، حتی اگر حداقل سهام را داشته باشند مورداحترام واقع می گردد (محمدی، 1386: 36). مفهوم و فلسفه تعاونی آن می باشد که با کوشش و کوشش خودی بیش از طرفداری و پشتیبانی بهاداده گردد تا از این طریق استعدادهای نهفته‌ی اعضاء شکوفا گردد. (حیدری ساربان، 1383: 114).

در تعریف مختصر و جامع می‌توان گفت تعاونی‌ها نهادهای مردمی‌اند که با برخورداری از ویژگی‌های یک واحد اقتصادی و تجاری دارای ارزش‌های اجتماعی نیز می‌باشند و صرفاً از جنبه ظاهری خود مرکز فعالیت اقتصادی‌اند و در ورای این نمای ظاهری، تحول اجتماعی نیز نهفته می باشد (لهسایی زاده، 1388: 55). به‌ عبارت‌ دیگر شرکت‌های تعاونی را در سه ویژگی می‌توان تعریف نمود. اولاً آن‌ها به‌وسیله گروه‌های مردم ساخته‌شده می باشد که یک نیاز یا مشکل مشترک دارند. دوماً سازمانی می باشد که آزادانه به‌وسیله افراد از دارایی‌هایشان تشکیل‌شده می باشد. سوم اینکه این سازمان‌ها به‌صورت دموکراتیک برای دستیابی به اهداف مشترکشان اداره می گردد (Adman Chambo,2009:4). همچنین شرکت‌های تعاونی یک سازمان کسب‌وکار‌می باشد که ازنظر قانونی مانند دیگر سازمان‌ها فعالیت می کند، اما این نهاد کسب‌وکار از لحاظ ساختار آن، هدف، مالکیت، نظارت، سرمایه‌گذاری و انتقال سود با دیگر نهادها متفاوت می باشد. تعاونی یک‌نهاد کسب‌وکار مبتنی بر دموکراسی می باشد. همه اعضاء در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری شرکت فعال دارند (Garnevska,2011:23).

[1]– Robert Owen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه