شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

– احساس خود تعیینی[1]

خود تعیینی به معنی احساس داشتن حق انتخاب در انجام وظایف شخصی می باشد. چنین اشخاصی خود را  افرادی ایجادگر و خودآغاز می‌بینند و می‌توانند به میل خود اقدامات ابتکاری انجام دهند، تصمیم‌های مستقل بگیرند و افکار جدید را به آزمون بگذارند. (Vogt & Murrell, 1990: 18)

1-5-6- احساس تأثیرگذار بودن[2]

افراد توانمند احساس کنترل شخصی بر نتایج دارند. آنان بر این باورند که می‌توانند با تأثیرگذاری بر محیطی که در آن کار می‌کنند، تغییر ایجاد کنند (Dover. 1999: 24).

1-5-7- احساس داشتن اعتماد به دیگران[3]

افراد توانمند احساس می‌کنند که با آنان منصفانه رفتار خواهد گردید. آن‌ها اطمینان دارند که نتیجه‌ی نهایی کارهایشان، نه آسیب و زیان، که عدالت خواهد بود. به‌اظهار‌دیگر، این اعتماد به معنی داشتن احساس امنیت شخصی می باشد (Mishra. 1992: 65. ).

1-6- ضرورت انجام پژوهش

در عصر ما تعاون یک اهرم مناسب برای توسعه‌ی اقتصادی می باشد که می‌تواند همگام با سیاست‌های دولت در بهبود شرایط کار، زندگی، تولید، ارتقای سطح درآمد و بهبود وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد. در بحث توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستایی در نظر داشتن خود روستاییان و برنامه‌های موردنظرشان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. یکی از این برنامه‌های تشکیل تعاونی‌های تولیدی می‌باشد که تأثیر مهم و بسزایی در توسعه روستایی دارد. تعاونی‌های تولیدی به‌عنوان ابزاری برای فعالیت مشترک روستاییان جهت رسیدن به اهداف موردنظر، ایجاد اشتغال، درآمدزایی، تولیدات روستایی و…تأثیر    تعیین کننده‌ای اعمال می‌کنند. لذا تشکیل تعاونی‌های تولید به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف موردنظر می باشد؛ که عواملی در ایجاد تعاونی‌ها دخیل هستند. در این بین تأثیر افراد و ویژگی‌های روانشناختی آن‌ها مهم می‌باشد. از این‌ رو توانمندسازی روانشناختی به‌عنوان یک امر مهم می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تشکیل تعاونی‌های تولیدی در روستا داشته باشد. ضرورت امر ایجاب می کند تا به مطالعه این عامل در تشکیل تعاونی‌ها پرداخته گردد.

[1] – Sense of self determination

[2] – Feel the impact of

[3] – Sense of trust in others

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه