عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پرتغال:

تعاونی‌های کشاورزی در پرتغال بعد از انقلاب میخک سال 1974 مطابق با سیاست های دولت تنظیم گردید که آن را تشویق و طرفداری می نمود. این تعاونی‌ها توسط کارگران کشاورزی پس از تصرف  زمین های «لاتی فاندیا[1]»  اجرا گردید. پشتیبانی قانونی از بخش تعاونی در این دوره گسترده گردید و قابل اجرا در تمام بخش های زندگی اقتصادی شامل تولید ، توزیع کالا و خدمات بود. با گذشت زمان قوانین و مشوق هایی تعیین شده توسط قانون برای بخش تعاونی‌ها پیچیده شده و تعاونی‌ها طاقت فرسا و غیر جذاب شدند. منافع اقتصادی در خطر بود و تغییرات فضای سیاسی با ورود پرتغالی به بازار مشترک به اوج خود رسید. تغییرات در سیاست های دولت  تعاونی‌های کوچک  را دلسرد نمود  اما تشویق و حفظ انجمن های کشاورزان در بخش های خاص (برای مثال محصولات لبنیات و تولیدکنندگان شراب )عنوان تعاونی‌ها را حفظ نمود، اما عملکرد آنها بیشتر شبیه به جوامع تجاری ساده گردید.

 

در فاصله یک قرن و نیم از اولین گام نهضت تعاونی در پرتغال ممکن می باشد گفته گردد که شور و اشتیاق پدران جنبش ، به خصوص در تعاونی‌های کشاورزی، منجر به وضعیت بهترشد، حداقل اگر ما تعداد هیئت مدیره و نتایج خالص را در نظر بگیریم. تعاونی‌های کشاورزی حدود 30٪ از همه تعاونی‌ها را در پرتغال  نمایندگی می کنند و بعضی از آنها در کل جایگاه مهمی را در اقتصاد پرتغالی به دست آورده اند. و ممکن می باشد ، گفتن این جالب توجه باشد که تعاونی‌ها منشاء اصلاحات ارضی در اواخر دهه  1970  بودند. در نبود نظاره عمیق تعاونی‌ها فراتر از آن چیز که که آنها  به اصلاحات ارضی پیوستند، ممکن می باشد تقدیر بیشتر در مورد حفظ ارزش های تعاونی در موارد دیگر غیر عاقلانه  باشد و نیزدر واقع به نظر می رسد بعضی موارد در قانون پرتغال، در سوق دادن تعاونی‌ها به  بخش خصوصی هدایت می گردد.  تمایل به خصوصی کردن اقتصاد رایج از اواخر دهه 80 در حال افزایش می باشد. بعضی از شرکت هایی که از بخش تعاون نشات گرفته اند به شدت رقابتی بوده و گردش مالی بزرگی دارند و حداقل یکی از آنها در لیست شرکت های بزرگ پرتغالی قرار دارند. بعضی از تعاونی‌ها برای ایجاد منابع با هم جمع شده اند که به عنوان جوامع مدیریت مشارکت اجتماعی( SGPS)[2] مطرح هستند(Agricultural Cooperetives in Europe, 2010 : 2 -10).

[1] –  latifundia

[2]. social participation management societies

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه