مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

در تعاونی‌ها به علت آنکه اصولاً از سوی قشر اجتماعی فاقد سرمایه و اکثراً نیروی کار شکل می‌گیرند، سود جایگاه انگیزشی نمی‌یابد و هرچند تعاونی‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود در جستجوی توسعه و کسترش هستند اما این توسعه به معنای انباشت سرمایه که در بخش خصوصی حاکم می باشد، نیست. در عوض آن چیز که تعاونی‌ها در وهله نخست در جستجوی آن هستند به‌حکم وضعیت و شرایط اجتماعی- اقتصادی بنیان‌گذاران و اعضای آن‌ها، در جهت تأمین نیاز‌های آنان می باشد. از سوی دیگر نیاز‌های یک جمعیت اجتماعی حتی در سطوح نیروی کار چنان پیچیده، متنوع و گسترده می باشد که به نظر می‌رسد تعاونی‌ها از تنوع و گستردگی بی‌پایان می‌توانند برخوردار باشند (سرمست، 1390: 125). پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص تعاونی‌های تولید نشان می‌دهد که بهره‌برداری سرمایه در شرکت تعاونی­های تولید، به‌مراتب بیش‌تر از بخش خدمات و بخش خصوصی می باشد (حیدری ساربان.1391: 103.118). افزون بر آن تعاونی‌های تولید روستایی برآیند مشارکت بهره‌برداری در عرصه تولید محصولات کشاورزی و ابزار توسعه می باشد؛ و بر اساس شرایط جدید ناشی از تحولات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری در جامعه روستایی کشور، شکل‌گیری شیوه‌های جدید را در سازمان‌دهی روابط تولید به دنبال داشته که شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی با رویکرد جدید و باهدف افزایش تولید و رفاه زندگی بهره‌برداران کشاورزی مطرح و مورد استقبال مطلوب بهره‌برداری کشاورزی قرار گرفت. (اسلامی، 1383: 106).

شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی قادرند ناهنجاری‌های ناشی از وجود قطعات کوچک، پراکنده و نامتجانس بودن زمین‌های زراعی، بسیاری از نارسایی‌های کشاورزان خرده‌پا را مرتفع ساخته و تأثیر مهمی را در توسعه روستایی اعمال کنند. همچنین رسالت مهم شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی ارتقاء سطح دانش روستاییان و بهبود بهره‌وری از منابع روستایی، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها و برقراری توازن بین توسعه مناطق روستایی و شهری تعریف‌شده می باشد (حیدری ساربان، 1381: 314).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه