عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

جدول3-1- کل دارایی…………………………. 48

جدول3-2- حقوق صاحبان سهام…………………… 49

جدول3-3- نسبت جاری…………………………. 50

جدول3-4- سود خالص………………………….. 51

جدول3-5- شاخص EPS………………………….. 52

جدول3-6- رشد فروش………………………….. 53

جدول4-1- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR ورودی محور سال 90    58

جدول4-2- جدول وزنی DEA برای مدلCCR ورودی محور سال 90    62

جدول4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90……………………………………. 63

جدول4-4- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90……………………………………….. 65

جدول4-5- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR خروجی محور سال 90   68

جدول4-6- جدول وزنی DEA برای مدلCCR خروجی محور سال 90    72

جدول4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90……………………………………. 73

جدول4-8– رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90……………………………………….. 75

جدول4-9- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR ورودی محور سال 91   78

جدول4-10- جدول وزنی DEA برای مدلCCR ورودی محور سال 91   82

جدول4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91……………………………………. 83

جدول4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91……………………………………….. 85

جدول4-13- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR خروجی محور سال 91  87

جدول4-14- جدول وزنی DEA برای مدلCCR خروجی محور سال 91   91

جدول4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91……………………………………. 92

جدول4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91……………………………………….. 94

جدول4-17- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90  97

جدول4-18- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90   101

جدول4-19- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90……………………………………. 102

جدول4-20- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90……………………………………….. 104

 

جدول4-21- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90  106

جدول4-22- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90   110

جدول4-23- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90……………………………………. 111

جدول4-24- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90……………………………………….. 113

جدول4-25- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91  115

جدول4-26- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91   119

جدول4-27- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91……………………………………. 120

جدول4-28- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 ………………………………………. 122

جدول4-29- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91  124

جدول4-30- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91   128

جدول4-31- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91……………………………………. 129

جدول4-32- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91……………………………………….. 131

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                               صفحه

نمودار1-1- مدل مفهومی………………………. 5

نمودار2-2- انواع کارایی از دیدگاه فارل……….. 22

نمودار2-3- روش تحلیل پوششی داده ها…………… 26

نمودار 2-4- مرز فارل ………………………. 27

نمودار2-5- مرز فارل برای مدل MAJ……………. 34

نمودار4-1- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90……………………………….. 64

نمودار4-2- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90……………………………………….. 66

نمودار4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90……………………………….. 74

نمودار4-4 – رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90……………………………………. 76

نمودار4-5- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91……………………………………. 84

نمودار4-6- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91……………………………………….. 86

نمودار4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91……………………………….. 93

نمودار4-8- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91……………………………………….. 95

نمودار 4-9- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90……………………………….. 103

نمودار4-10- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90……………………………………. 105

نمودار4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90……………………………….. 112

نمودار4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90……………………………………. 114

نمودار4-13- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91……………………………….. 121

نمودار4-14- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 …………………………………… 123

نمودار4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91……………………………….. 130

نمودار4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91……………………………………. 132

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل DEA می باشد. در این راستا اهداف فرعی پژوهش نیز که مدنظر می باشد عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین اندازه کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت اندازه اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به مقصود بهره گیری بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)