عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

دقت کامل در پذیرفتن عضو جدید: قبول عضو جدید در شرکت تعاونی اعتبار بایستی با دقت و مطالعه کامل صورت گیرد و این کار بایستی با تصویب هیئت‌مدیره انجام گردد و در مجمع عمومی سالیانه صورت اعضاء جدید به استحضار و تأیید اعضاء قدیمی برسد.

مسئولیت نامحدود: اگر در شرکت تعاونی مسئولیت اعضاء منحصر به سهام نباشد به‌گونه قطع بانک‌ها و منابع اعتباری با اطمینان و سهولت بیشتری همکاری نموده همچون به‌عنوان ناظری بصیر نخواهند گذاشت وام‌های دریافتی به هدررفته و برای حیات شرکت خطری ایجاد گردد.

1- سهام کوچک

باکم بودن مبلغ قیمت هر سهم، کشاورز با درآمد منحصر خود می‌تواند سهم خریده، به عضویت در شرکت‌ تعاونی دهکده درآید و اگر قیمت سهم در حدود امکانات کشاورز نباشد از عضویت در شرکت تعاونی بازمی‌ماند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 – رعایت دموکراسی در اداره امور شرکت

در شرکت تعاونی اعتبار کنترل و نظارت اعضاء در اداره امور بیش از هریک از انواع دیگر شرکت‌های تعاونی اهمیت دارد. یک عضو شرکت تعاونی اعتباری روستایی طبق اصول رایفایزن به لحاظ مسئولیت نامحدودی که پذیرفته می باشد بایستی در تمام مجامع و جلسات شرکت حضور یافته و بر اساس «یک عضو، یک رأی» اعمال رأی و نظر نماید.

3- ایجاد ذخیره و عدم توزیع مازاد برگشتی

شرکت تعاونی اعتبار یکی از مظاهر واقعی سازمان غیرانتفاعی می باشد. شرکت تعاونی اعتبار برای کسب منفعت تشکیل نشده، بلکه هدف و مقصود آن خدمت اعضاءاست؛ پس بهره وام‌های اعطائی طوری قرار داده می گردد که پس از کسر هزینه‌ها و استهلاک و ذخیره‌های قانونی و احتیاطی رقم قابل‌توجهی در صندوق شرکت باقی نمی‌ماند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه