عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

مروری بر ادبیات موضوع

2-2-1 تعاریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به مقصود افزایش سطح بهره گیری بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به اهداف و شیوه های اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی انجام می شود. به طوری که ارزیابی عملکرد در «بعد سازمانی» معمولاً اثربخشی فعالیتهاست. مقصود از اثربخشی اندازه دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات می باشد (کاپلان، 1385).

به گونه کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه اندازه و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست. بعضی تعاریف موجود در مورد ارزیابی عملکرد به تبیین زیر می باشد:

  • ارزیابی عملکرد فرآیندی می باشد که به سنجش و اندازه گیری، ارزشگذاری و قضاوت درمورد عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (طاهری، 1382).
  • ارزیابی عملکرد در بعد نحوه بهره گیری از منابع در قالب شاخص های کارایی اظهار می گردد. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع اندازه کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص بهره گیری بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد (طاهری،1382).
  • به گونه کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه اندازه و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و توجه معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد (ای . لیکانن، 1381).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل DEA می باشد. در این راستا اهداف فرعی پژوهش نیز که مدنظر می باشد عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین اندازه کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت اندازه اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به مقصود بهره گیری بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)