عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهای صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی

در اجرای برنامه‌های هوش هیجانی در سازمان بایستی به چند اصل مهم توجه داشت. این اصول عبارتند از:

 • مشخص کردن اهداف سازمان به گونه واضح؛
 • ایجاد پیوند بین آموزش و اهداف سازمان؛
 • ارزیابی دقیق کارکنان در برنامه آموزشی برای مشخص ساختن تواناییهای پایه و نیازهای فردی آنان؛
 • انطباق طرح برنامه آموزشی با تواناییها و ضعفهای کارکنان؛
 • تهیه و تدوین ساختار جلسه‌ها؛
 • بهره گیری از تمرینهای عملی، مطالعات موردی و روش ایفای تأثیر؛
 • برقراری ارتباط و پیوند بین آموخته‌ها و تجارب دنیای واقعی کارکنان؛
 • فراهم ساختن فرصتهایی برای تمرین آموخته‌ها؛
 • پیش بینی فرصتهای متعدد برای دادن بازخورد؛
 • استقاده از موقعیتهای گروهی برای ایفای تأثیر و مهمترین رفتارهای اجتماعی وآموزش آنها؛
 • نشان دادن نیازهای اختصاصی هر فرد به او به گونه خصوصی و محرمانه؛
 • فراهم ساختن منابع حمایتی و تقویتی برای کارکنان در برنامه طی مرحله پیگیری.

(مختاری‌پور و سعادت، 1389، 31)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

 • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
 • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
 • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
 • آزمون مدل پژوهش