عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد هوش هیجانی

گولمن در سال 2001 با مطالعه 600 مدیر، مدل خود را با عنوان شبکه قابلیت‌های عاطفی ارائه داد. مدل اولیه وی شامل 5 بعد و 25 مؤلفه بود که در سالهای بعد مدل خود را به 4 مؤلفه و 20 قابلیت تقلیل داد که به تبیین زیر می باشد(kooker et al, 2007, p. 32):

 1. خود آگاهی هیجانی
 2. خود مدیریتی
 3. آگاهی اجتماعی
 4. مدیریت روابط

همانطور که در تقسیم بندی بالا دیده می گردد، اولین مؤلفه در تعریف گلمن، به تبیین ذیل می باشد:

خود آگاهی[1]

اولین بعد یا مؤلفه هوش هیجانی، خود آگاهی یا شناخت هیجان و احساسات خود می باشد. تشخیص این هیجان، چگونگی تأثیر آن‌ها بر عملکرد، و درک نقاط ضعف و قوت هیجان خود، بخش مهمی از این مؤلفه را تشکیل می‌دهد. به بیانی دیگر، خود آگاهی، کلید شناخت نقاط قوت و ضعف می باشد. کلیه واحدها اعم از مدیران، رهبران، کارشناسان و …که دارای این قابلیت هستند همواره بدنبال بازخورد عملکرد خود بوده و از خطا هایشان درس می‌گیرند. افراد دارای عملکرد عالی و هوش هیجانی بالا، کمتر در مورد نقاط قوت خود حرف می‌زنند. آنها از استانداردهای درونی بالایی برخوردارند افراد خودآگاه، ارزش‌ها، اهداف و رویاهای خود را می‌شناسند. آنان می دانند که به چه مسیری می‌طریقه و چرا. آنان با آن چیز که که احساس می‌کنند برایشان «درست»می باشد، متناسب هستند. مثلاً آنان در رد یک پیشنهاد کاری و وسوسه انگیز از لحاظ مالی، توانمند هستند، اما آگاهند که قاطعیت نشان دادن از خود، با اصول یا اهداف بلند مدتشان هم سویی ندارد. بالعکس، شخصی که فاقد خود آگاهی باشد ممکن می باشد در تصمیم‌هایی که اتخاذ می کند، با زیر پای نهادن ارزش‌های پنهان، جنجال به راه بیندازد.

شاید گویاترین نشانه خودآگاهی، گرایش به خوداندیشی و تفکر باشد. افراد خودآگاه اکثراً زمانی را برای تنهایی و فکر کردن در خلوت، اختصاص می‌دهند؛ این روش به آنان اجازه می‌دهد تا به جای واکنش احساساتی، راجع به مسائل فکر کنند. بسیاری از افراد برجسته در سازمان، در حقیقت روش متفکرانه خوداندیشی را در زندگی معنوی خود پرورش می‌دهند، و وارد زندگی کاری خود می‌کنند(صفرزاده و همکاران، 1389).

[1]–  Self- Awareness

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

 • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
 • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
 • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
 • آزمون مدل پژوهش