مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 ازآنجایی‌که در برنامه‌های اقتصادی مسئله اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار می باشد پس یکی از راه‌های افزایش اشتغال، بهره گیری از پتانسیل و توانایی‌های بالقوه تعاونی‌ها می باشد (صیداوی، 1382: 63)؛ پس با در نظر داشتن ویژگی‌های کلی بخش کشاورزی، اولویت وظیفه سیاست‌گذاران و برنامه ریزان در قبال این وضعیت، ایجاد دگرگونی عمیق در این بخش می باشد که محتوای این دگرگونی به‌گونه کوتاه عبارت می باشد از: اصلاح ساختار موجود، ایجاد نهاد‌ها و سازمان‌های کارآمد و موردنیاز، به وجود آوردن تفکّر جدید در جمعیت روستایی و برانگیختن آن‌ها برای برخورد جدید با مسائل. همچنین بخش کشاورزی به حدی گسترده می باشد که در اقدام بدون مشارکت کشاورزان، رسیدن به اهداف و مراتب بالای توسعه غیرممکن ارزیابی‌شده می باشد. اضافه براین، توسعه روستایی نخستین گام به‌سوی توسعه ملّی می باشد و مهم‌ترین عامل توسعه روستایی، بسترسازی لازم برای ارتقای توان و اشتیاق روستاییان برای تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی، بر پایه اصل پایداری و سودآوری می باشد. با در نظر داشتن ناکارآمدی نظام خرده دهقانی در ایجاد تحرّک و پویایی در بخش کشاورزی، بخش تعاونی ابزار مناسبی برای بهبود وضعیت کشاورزی می باشد. پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص تعاونی‌های تولیدی نشان می‌دهد که بهره‌برداری سرمایه در شرکت تعاونی، به‌مراتب بیش‌تر از بخش خدمات و بخش خصوصی می باشد درواقع، تعاونی‌های تولید روستایی بستر و زیربنای مناسبی برای طرفداری از هر نوع ساختار و نهادهای کوچک تولیدی، خدماتی و اجتماعی کشاورزی، در راستای کاهش بعضی از معضلات مناطق روستایی هستند (حیدری ساربان،1390: 104).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه