عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم توانمندسازی

مفهوم توانمندسازی نخستین بار در دهه 1980 ارائه گردید. اندیشمندان و محققان تا دهه 1990، توانمندسازی نیروی انسانی را به معنای اقدامات و راهبرد‌های مدیریتی از قبیل تفویض اختیار و قدرت تصمیم‌گیری به رده‌های پایین‌تر، سهیم کردن ذی‌نفعان در اطلاعات، گسترش ارتباطات و دسترسی آنان به منابع سازمانی می‌دانستند. برای مثال، «فوی» توانمندسازی را توزیع قدرت تصمیم‌گیری به افرادی که آن را ندارند، تعریف کرده می باشد. «باون و لاور[1]» آن را سهیم شدن کارکنان در چهارعنصر اطلاعات، دانش، پاداش و قدرت می‌دانند. ازنظر «بلانچارد[2]» و همکاران توانمندسازی عبارت از سهیم کردن افراد، اجتماعات کارکنان در اطلاعات، تشکیل گروه‌ها و طراحی ساختار سازمانی می باشد. کوین و اسپریتزر[3] این نوع توانمندسازی را رویکرد مکانیکی نامیده‌اند. (قیصری، 1391 : 3). همچنین توانمندسازی، فرایندی برای بهبود سازمان‌ها از طریق ایجاد و گسترش نفوذ مبتنی بر صلاحیت می باشد. هدف از توانمندسازی ارائه بهترین منابع فکری مربوط به هر هزینه از عملکرد سازمان می باشد. فرایندی که طی آن احساس افراد در مورد خود کارآمدی افزایش می‌یابد و این امر از طریق شرایط که عجز و ناتوانی را برطرف می کند محقق می گردد، این شرایط می‌تواند از طریق سازمان رسمی با تکنیک‌های غیررسمی اعمال گردد. توانمندسازی، دادن قدرت به افراد نیست. افراد خودشان قدرت زیادی دارند (به‌صورت سرمایه‌ای از دانش و انگیزه) که کار خود را بسیار عالی انجام دهند.توانمندسازی به معنای آزاد کردن این قدرت می باشد (جعفری قوشچی،1380:65) وبه نظر کانگر و کانانگو توانمندسازی ریشه در نیاز‌های انگیزشی افراد دارد. هر راهبرد یا عملی که بتواند نیاز به خود کارآمدی را در افراد تقویت کند، توانمندی را در پی خواهد داشت. آنان با الهام از نظریه خود کارآمدی آلبرت باندورا، فرایند تقویت احساس خود کارآمدی کارکنان را از طریق شناسایی و حذف شرایط سازمانی که باعث بی‌قدرتی و ناتوانی آنان می گردد، توانمندسازی می‌نامند. (عبدالهی، 1384: 35-36)

[1] – Bowen and Lower

[2] – Blanchard

[3]– Quinn and Asprytzr

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه